TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  17 Şubat 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vol­ta­ren IM Am­pulNo­var­tis Phar­ma

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri: DeflamatIM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (TriPharma); Dic­lo­mec IM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Abdi İbrahim); Di­klo­ron IM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (De­va); Mi­yad­ren IM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Fa­ko).

Vol­ta­ren IV Am­pul

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri: Di­klo­ronIV Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (De­va).

Vol­ta­ren En­te­rikTab­let

Di­klo­fe­nak so­dyum

Ambalaj: 25 mgx30 tab­let, :: 50 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: Di­klo­ronEn­te­rik Tab­let: 25 mgx30 tab­let (De­va).

Vol­ta­ren Retard Tab­let

Di­klo­fe­nak so­dyum

Ambalaj: 100 mgx10 ve 30 tablet.

Eşdeğeri:DiclomecSR Yavaş Salımlı Tablet: 100 mgx10tablet (Abdi İbrahim); Di­klo­ron Re­tard Tab­let:100 mgx10 tablet (De­va); Mi­yad­renRe­tard Tab­let: 100mgx10 ve 30 tablet (Fa­ko).

Vol­ta­ren SR Tab­let

Di­klo­fe­nak so­dyum

Ambalaj: 75 mgx20 tablet.

Vol­ta­ren Su­po­zi­tuv­ar

Di­klo­fe­nak so­dyum

Ambalaj: 100 mgx5 ve 10 su­po­zi­tuv­ar.

End.:Ro­ma­tiz­ma­nınenf­la­ma­tu­var ve de­je­ne­ra­tif şe­kil­le­ri (ro­ma­to­id art­rit, jü­ve­nilro­ma­to­id art­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit, os­te­oart­rit ve spon­dil art­rit);ver­teb­ral ko­lo­nun ağ­rı­lı send­rom­la­rı; ek­lem-dı­şı ro­ma­tiz­ma; akutgut atak­la­rı; ağ­rı­lı post-trav­ma­tik ve pos­to­pe­ra­tif enf­la­mas­yon veşiş­me; ji­ne­ko­lo­ji­de ağ­rı­lı ve/ve­ya enf­la­ma­tu­var du­rum­lar (örn.pri­mer dis­me­no­re ve­ya ad­nek­sit); ku­lak, bu­run, bo­ğaz­da­ki ör­ne­ğinfa­rin­go­ton­sil­lit, otit gi­bi şid­det­li ağ­rı­lı enf­la­ma­tu­var has­ta­lık­lar­dayar­dım­cı ola­rak (ge­nel te­da­vi pren­sip­le­ri­ne uy­gun ola­rak esas has­ta­lı­ğıte­da­vi için uy­gun ön­lem­ler alın­ma­lı­dır) en­di­ke­dir. Tek ba­şı­na ateş, bir en­di­kas­yonde­ğil­dir.

Kontr.E.:Pep­tik ül­ser,etkin madde­ye kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.As­tım atak­la­rı, ür­ti­ker ve­ya akut ri­nit­le­ri ase­til­sa­li­si­lik asit ve­yadi­ğer pros­tag­lan­din sen­te­taz in­hi­bi­tör­le­ri ta­ra­fın­dan alev­len­di­ri­lenhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pep­tik ül­se­ri dü­şün­dü­ren birhi­ka­ye­si olan, ül­se­ra­tif ko­lit ve­ya Crohn has­ta­lı­ğı gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nalhas­ta­lık­la­rı olan­lar­da ve­ya he­pa­tik fonk­si­yo­nu şid­det­le azal­mışolan has­ta­lar­da ke­sin teş­his ve dik­kat­li bir ta­kip ge­rek­li­dir. Re­nalkan akı­mı­nın sür­dü­rül­me­sin­de pros­tag­lan­din­le­rin öne­mi ne­de­niy­leyaş­lı has­ta­lar ka­dar kar­di­yak ve­ya re­nal fonk­si­yon ye­ter­siz­li­ğiolan, di­üre­tik­ler alan ve her­han­gi bir ne­den­le, ör­ne­ğin bü­yük bir ame­li­yatve son­ra­sın­da ekst­ra­se­lü­ler ha­cim ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da daözel bir dik­kat ge­re­kir. Dik­lo­fe­nak, ilk kez ve­ri­len has­ta­lar­da bi­leana­fi­lak­tik/ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­lar da da­hil aler­jik re­ak­si­yon­la­rıbaş­la­ta­bi­lir. Dik­lo­fe­nak te­da­vi­si sı­ra­sın­da ser­sem­lik ve­ya sant­ralsi­nir sis­te­miy­le il­gi­li di­ğer bo­zuk­luk­lar gö­rü­len has­ta­lar, araçve ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le ge­be­li­ğin1. üç ay­lık dö­ne­min­de ke­sin ge­rek­sin­me ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­li­ğin üçün­cü üç ay­lık dö­ne­min­de ve­ril­me­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.:Epi­gast­rikağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ab­do­mi­nal kramp­lar, dis­pep­si, gaz veiş­tah­sız­lık gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal semp­tom­lar, baş ağ­rı­sı, ser­sem­lik,baş dön­me­si, de­ri dö­kün­tü­le­ri gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­go­ksinve lit­yumun plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nı yük­sel­te­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cudi­üre­tik­ler­le bir­lik­te te­da­vi uy­gu­lan­dı­ğın­da se­rum po­tas­yum dü­zey­le­riyük­se­le­bi­lir. Tek tük ol­gu­lar­da dik­lo­fe­nak ve an­ti­ko­agü­lan­la­rıbir­lik­te alan has­ta­lar­da ka­na­ma ris­ki­nin art­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.Dik­lo­fe­nak ile te­da­vi sı­ra­sın­da an­ti­di­ya­be­tik ila­cın do­zu­nuayar­la­ma­yı ge­rek­ti­re­cek hi­pog­li­se­mik ve hi­perg­li­se­mik re­ak­si­yon­larbil­di­ril­miş­tir. Non­s­te­ro­idal ilaç­la­rın me­tot­rek­sat ile te­da­vi­den24 sa­at­ten da­ha az bir za­man ön­ce ve­ya son­ra ve­ril­me­me­si­ne dik­katedil­me­li­dir. Nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­r sik­los­po­ri­ninnef­ro­tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Voltaren Ampul: Ye­tiş­kin­ler­de 2 gün­den da­ha uzun sü­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Ge­re­kir­sete­da­vi­ye Vol­ta­ren Tab­let ve Su­po­zi­tu­var ile de­vam edi­le­bi­lir. IV form bo­lus en­jek­si­yonşek­lin­de ve­ril­me­me­li­dir. Ta­sar­la­nan en­füz­yon sü­re­si­ne bağ­lı ola­rak,100-150 mL izo­to­nik tuz çö­zel­ti­si (‰9’luk sod­yum klo­rür çö­zel­ti­si) ve­ya%5’lik gli­koz çö­zel­ti­si ye­ni açıl­mış en­jek­si­yon­luk sod­yum bi­kar­bo­natçö­zel­ti­si (%8.4’lük­ten 0.5 mL ve­ya %4.2’lik­ten 1 mL ve­ya fark­lı bir kon­sant­ras­yon­daçö­zel­ti­nin te­ka­bül eden hac­mi) ile ka­rış­tı­rı­lır. Bu çö­zel­ti­ye bir Vol­ta­ren İV Am­pul ek­le­nir. IM form ise glu­te­al ka­save de­ri­ne uy­gu­lan­ma­lı­dır. Vol­ta­ren’in iki al­ter­na­tif doz re­ji­mi öne­ri­lir: Or­ta-cid­dipos­to­pe­ra­tif ağ­rı­nın te­da­vi­sin­de, 75 mg, 30 da­ki­ka-2 sa­at­ten uzunbir sü­re­de de­vam­lı ola­rak en­fü­ze edil­me­li­dir. Ge­re­kir­se, 24 sa­atiçin­de 150 mg’yi geç­me­mek şar­tıy­la, bir­kaç sa­at son­ra te­da­vi tek­raredi­le­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tif ağ­rı­yı ön­le­mek için, 25 mg-50 mg’lik yük­le­medo­zu, ame­li­yat­tan son­ra 15 da­ki­ka-1 sa­at’ten da­ha faz­la sü­re için­deen­fü­ze edil­me­li­dir. Bu­nun ar­dın­dan gün­de mak­si­mum 150 mg’yi geç­me­mekşar­tıy­la yak­la­şık ola­rak 5 mg/sa­at de­vam­lı en­füz­yon uy­gu­la­nır. Ço­cuk­la­rauygulanması öne­ril­mez. Voltaren Ente­rik/Re­tard Tablet: Gün­lük eriş­kin do­zu 75-100 mg’dir.Mak­si­mum gün­lük doz 150 mg’dir. Ço­cuk­la­ra ve­ril­me­si öne­ril­mez. Voltaren SRTablet: Öne­ri­lenbaş­lan­gıç gün­lük do­zu 100-150 mg’dir (gün­de 2 tab­let). Da­ha ha­fif ol­gu­lar­da,uzun sü­re­li te­da­vi­de ol­du­ğu gi­bi, gün­de 1 tab­let ve­ril­me­si ge­nel­lik­leye­ter­li­dir. Semp­tom­lar ge­ce ve­ya sa­bah en be­lir­gin du­ru­ma gel­di­ğin­de,Vol­ta­renSR 75 ter­ci­henak­şam­la­rı ve­ril­me­li­dir. Tab­let­ler sı­vıy­la, bü­tün ola­rak, ter­ci­henye­mek­le bir­lik­te alın­ma­lı­dır.Voltaren Supozituvar: Gün­lük doz ye­tiş­kin­ler için ge­nel­lik­le1 su­po­zi­tu­var­dır. Ge­ce ağ­rı­sı­nı ve sa­bah sert­li­ği­ni ön­le­mek içingün­düz de­ği­şik doz­lar­da­ki Vol­ta­ren tab­let­ler­le sür­dü­rü­len te­da­vi, ge­ce ya­tar­kenuy­gu­la­nan bir su­po­zi­tu­var­la (mak­si­mum gün­lük doz 150 mg ola­cak şe­kil­de)des­tek­le­ne­bi­lir.

Vol­ta­ren Emul­gelNo­var­tis CH

Di­klo­fe­nak di­eti­la­mo­nyum11.6 mg/g

Ambalaj: 50 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:Dic­lo­mecJel: 10 mg/gx50 g (Abdi İbrahim); DikloronJel: 10 mg/gx50 g (Deva); RomatimJel: 10 mg/gx50 g (Kurtsan).

End.:Enf­la­mas­yo­nabağ­lı şiş­me­yi azalt­mak ve ha­re­ket sı­ra­sın­da­ki ağ­rı­yı din­dir­mekama­cıy­la lo­kal te­da­vi için kul­la­nı­lır. Pe­ri­fe­rik ek­lem os­te­oart­ro­zu,ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar ve omur­­ga­ya iliş­kin os­te­oart­roz; kas, ek­lem,ten­don ve li­ga­ment­le­rin trav­ma­ya bağ­lı enf­la­mas­yon­la­rı; yu­mu­şakdo­ku ro­ma­tiz­ma­sı­nın lo­ka­li­ze ol­muş bi­çim­le­ri baş­lı­ca kul­la­nımalan­la­rı­dır.

Kontr.E.: Dik­lo­fe­nak, sa­li­si­lik asit ve di­ğer nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lıkdu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ke­sik ve açık ya­ra üze­ri­ne sü­rül­me­me­li, gö­ze vemu­koz memb­ran­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.: En­der hal­ler­de ka­şın­tı, kı­za­rık­lıkve yan­ma his­si oluş­tu­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 3-4 kez ağ­rı­lı kı­sım­la­ra ya­vaş­ça ova­raksü­rü­lür.

Voltaren adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki