TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Win­tus Dra­jeİl­san

Pa­ra­se­ta­mol 250mg, dekst­ro­met­or­fan HBr 10 mg, fe­ni­l­ef­rin HCl 5 mg, klor­fe­ni­ra­min 2mg

Ambalaj: 20 dra­je­.

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğı­nınne­den ol­du­ğu ök­sü­rük, kon­jes­yon, ateş, baş ağ­rı­sı, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rın­da,grip, bron­şit, si­nü­zit ve ri­nit­te kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. İler­le­miş hi­per­tan­sifkalp-da­mar has­ta­lı­ğı, hi­per­ti­ro­idi­si, glo­ko­mu, pros­tat hi­pert­ro­fi­si,iler­le­miş di­ya­be­ti, ka­ra­ci­ğer ve böb­rek ha­sa­rı olan­lar ve MAO in­hi­bi­tö­rüalan­lar kul­lan­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik ve lak­tas­yon­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Si­nir­li­lik, baş dön­me­si ve­ya uy­ku­suz­luk mey­da­nage­ti­re­bi­lir. Özel­lik­le ço­cuk­lar­da ek­si­ta­bi­li­te­ye, ser­sem­li­ğene­den ola­bi­lir. He­kim ta­ra­fın­dan öne­ril­me­dik­çe, kalp has­ta­lı­ğı,yük­sek kan ba­sın­cı, ti­ro­id has­ta­lı­ğı, di­ya­bet, as­tım, glo­kom, am­fi­zem,kro­nik obst­rük­tif ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı, ne­fes dar­lı­ğı, pros­tat be­zi­ninbü­yü­me­sin­den do­la­yı id­ra­ra çık­ma zor­lu­ğu ve ne­fes al­ma zor­lu­ğuolan has­ta­lar al­ma­ma­lı­dır. Wintus alanlar mo­tor­lu ta­şıt ve ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­lı­dır.7 gün­den da­ha faz­la alın­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Ge­nel­lik­le yük­sek doz­lar­da başdön­me­si, baş ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma, ka­bız­lık, de­ri dö­kün­tü­sü, ter­le­me,çar­pın­tı, si­nir­li­lik, iş­tah kay­bı, zor id­rar yap­ma, bu­la­nık gör­me,ka­rın ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:b-ad­re­ner­jik blo­ker ilaç­lar fe­ni­lef­ri­nin pres­söret­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Di­ğer sem­pa­to­mi­me­tik ajan­lar­la bir­lik­tedik­kat­li bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de (12 yaş ve üze­ri) her 6 sa­at­te 1-2dra­je kul­la­nı­lır. Ço­cuk­lar­da (6-12 yaş ara­sı) her 6 sa­at­te 1 dra­jekul­la­nı­lır. 6 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da gü­ve­nir­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır.Bi­le­şim­de­ki bo­yar mad­de tart­ra­zin ne­de­niy­le aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıge­li­şir­se, ilaç bı­ra­kıl­ma­lı­dır.

Wintus adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki