TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Xalatan Göz Dam­la­sıPfizer

Latanoprost %0.005

Ambalaj: Yak­la­şık 80 dam­la so­lüs­yo­na te­ka­bül eden 2.5 mLgöz dam­la­sı so­lüs­yo­nu içe­ren 1 şi­şe­.

End.: Açık açı­lı glo­kom ve okü­ler hi­per­tan­si­yo­nu olanhas­ta­lar­da art­mış int­ra­okü­ler ba­sın­cı dü­şür­me­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: La­ta­nop­ros­ta du­yar­lı­ğı olanhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: La­ta­nop­rost iris için­de­ki kah­ve­ren­gipig­men­ti ar­tı­ra­rak göz ren­gi­ni ted­ri­cen de­ğiş­ti­re­bi­lir. Bu et­kiözel­lik­le ma­vi-kah­ve­ren­gi, gri-kah­ve­ren­gi, ye­şil-kah­ve­ren­gi ve­yasa­rı-kah­ve­ren­gi gi­bi kar­ma renk­li iris­le­ri olan­lar­da da­ha çok gö­rü­lür.Te­da­vi baş­la­tıl­ma­dan ön­ce has­ta­lar göz­le­ri­nin ren­gin­de bir de­ği­şik­likola­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­me­li­dir. Ge­be ka­dın­lar­daan­cak has­ta­ya sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar, fe­tüs üze­rin­de oluş­tu­ra­bi­le­ce­ğiola­sı ris­ki hak­lı kı­lı­yor­sa, kul­la­nıl­ma­lı­dır. La­ta­nop­rost ve me­ta­bo­lit­le­rian­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­lir, bu ne­den­le em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.İlacın gö­ze dam­la­tıl­ma­sı ge­çi­ci gör­me bu­la­nık­lı­ğı­na yal aça­bil­di­ğin­den,araç ve ma­ki­ne kul­la­nan­lar bu ko­nu­da bil­gi­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: Göz­de za­man­la aza­lan ve kay­bo­lanbir ya­ban­cı ci­sim his­si oluş­tu­ra­bi­lir. Ba­zı has­ta­lar­da ge­çi­ci nok­ta­lıepi­tel eroz­yon­la­rı sap­tan­mış­tır. Te­da­vi sı­ra­sın­da, baş­lı­ca afakve­ya ön ka­ma­ra lens­li psö­do­afak has­ta­lar­da na­di­ren ma­kü­ler ödem gö­rül­müş­tür.La­ta­nop­rost iris­te pig­men­tas­yon ar­tı­şı­na ne­den ol­muş­tur. La­ta­nop­rostte­da­vi­si sı­ra­sın­da na­di­ren ne­de­ni be­lir­le­ne­me­yen de­ri dö­kün­tü­le­ribil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:La­ta­nop­ros­tungöz içi ba­sın­cı­nı dü­şü­rü­cü et­ki­si­nin, b-ad­re­ner­jik an­ta­go­nist­ler (ti­mo­lol),ad­re­ner­jik ago­nist­ler (di­pi­va­lil epi­nef­rin), kar­bo­nik an­hid­raz in­hi­bi­tör­le­ri(ase­ta­zo­la­mid) ve en azın­dan kıs­mi ola­rak da ko­li­ner­jik ago­nist­ler­le(pi­lo­kar­pin) adi­tif ol­du­ğu kı­sa sü­re­li kli­nik ça­lış­ma­lar­da gös­te­ril­miş­tir.Ti­omer­sal içe­ren göz dam­la­la­rı­nın la­ta­nop­rost ile ka­rış­tı­rıl­ma­sıso­nu­cu çö­kel­ti­ler olu­şa­bi­le­ce­ği­ gös­ter­ilmiş­tir. Bu tür göz dam­la­la­rınen az 5 da­ki­ka ara­lık­lar­la uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler için (yaş­lı­lar da­hil) öne­ri­len te­da­vişek­li gün­de 1 kez, has­ta göz­le­re bir dam­la dam­la­tıl­ma­sı­dır. Op­ti­malet­ki, Xa­la­tan ak­şam­la­rı uy­gu­lan­dı­ğın­da el­deedi­lir. Eğer bir doz at­la­nır­sa, te­da­vi bir son­ra­ki do­zun za­ma­nın­dauy­gu­lan­ma­sıy­la de­vam et­ti­ri­lir. Kon­takt lens­ler Xa­la­tan dam­la­tıl­dık­tan en az 15 da­ki­kason­ra tek­rar kul­la­nı­la­bi­lir.

Xalatan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki