TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Xa­nax Tab­letEc­za­cı­ba­şı

Alp­ra­zo­lam

Ambalaj: 0.5 mgx30 tab­let ::1 mgx50 tablet.

End.:Ank­si­ye­tedu­rum­la­rı, kar­ma ank­si­ye­te-dep­res­yon du­rum­la­rı, nö­ro­tik ya da re­ak­tifdep­res­yon du­rum­la­rı ve baş­ka has­ta­lık­la­ra eş­lik eden ank­si­ye­te du­rum­la­rı,kar­ma ank­si­ye­te-dep­res­yon ya da nö­ro­tik dep­res­yon­larda endikedir.

Kontr.E.:Ben­zo­di­ya­ze­pin­le­reaşı­rı du­yar­lık gös­ter­dik­le­ri bi­li­nen ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bağım­lı­lık ya­pa­bi­lir. Pri­mer teş­hi­sin şi­zof­re­ni ol­duğuhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı öğüt­len­me­mek­te­dir. Al­ko­lik­ler ve uyuş­tu­ru­cualış­kan­lık­la­rı gi­bi has­ta­lar drog alış­kan­lığı­na ve bağım­lı­lığı­naeği­lim gös­ter­dik­le­ri için, bu tür has­ta­la­rın ben­zo­di­ya­ze­pin­ler­lete­da­vi al­tın­day­ken dik­kat­li bir de­ne­tim al­tın­da tu­tul­ma­sı ge­re­kir.SSS üze­ri­ne et­ki gös­te­ren diğer ilaç­lar­da ol­duğu gi­bi, alp­ra­zo­lamkul­la­nır­ken uy­ku ha­li ve­ya baş dön­me­si ge­liş­me­diği sap­ta­nın­ca­yaka­dar has­ta­la­ra mo­tor­lu araç ya da teh­li­ke­li ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rıöğüt­len­me­li­dir. Alp­ra­zo­lam te­da­vi­si­ni bir­den­bi­re dur­dur­mak­tanka­çı­nıl­ma­lı­dır. Böb­rek ya da ka­ra­ciğer fonk­si­yo­nu bo­zuk­luğu olanhas­ta­la­rın te­da­vi­sin­de ge­çer­li ön­lem­le­re uyul­ma­lı­dır. Ge­be­liğinilk 3 ayın­da kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ku­ral ola­rak, ilaç kul­la­nanan­ne­le­rin em­zir­me­me­le­ri öğüt­len­mek­te­dir.

Yan E.:Alp­ra­zo­lamte­da­vi­si sı­ra­sın­da en yay­gın olum­suz re­ak­si­yo­nun uy­ku ha­li ol­duğusap­tan­mış­tır. Da­ha az yay­gın re­ak­si­yon­lar­sa baş dön­me­si, gör­me bu­la­nık­lığı,ko­or­di­nas­yon bo­zuk­luk­la­rı, çe­şit­li mi­de-bağır­sak ve oto­nom si­nirsis­te­mi be­lir­ti­le­ri­dir. Sti­mü­las­yon, aji­tas­yon, kon­sant­ras­yongüç­lük­le­ri, kon­füz­yon, hal­lü­si­nas­yon­lar ve­ya dav­ra­nış üze­rin­de­kibaş­ka olum­suz et­ki­ler sey­rek ol­gu­lar­da ve ge­li­şi­gü­zel bir bi­çim­degö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Alp­ra­zo­lamda­hil ol­mak üze­re ben­zo­diy­a­ze­pin­ler, bar­bi­tü­rat ilaç­la­rı ya da al­kol­lebir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, SSS üze­rin­de ek bir dep­re­san et­ki ya­ra­tır­lar.

Doz Önerisi: Gün­lük doz ank­si­ye­te­de baş­lan­gıç için gün­de 3kez ve­ril­mek üze­re 0.25-0.5 mg ve da­ha son­ra bir­kaç do­za bö­lün­müş hal­de0.5-4 mg; dep­res­yon­da baş­lan­gıç için gün­de 3 kez ve­ril­mek üze­re 0.5 mgve da­ha son­ra bir­kaç do­za bö­lün­müş hal­de 1.5-4.5 mg; geriyatrik has­ta­lar­dagün­de 2-3 kez ve­ril­mek üze­re 0.25 mg, da­ha son­ra bir­kaç do­za bö­lün­müşhal­de 0.5-0.75 mg, ge­re­kir­se ve to­le­re edi­le­bi­lir­se ted­ri­cen ar­tı­rı­lır.

Xanax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki