TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Xyleste­sin-A Kar­pülAde­ka

Li­do­ka­in HCl 20 mg,epi­nef­rin HCl 0.015 mg/ml

Ambalaj: 1.7 mLx50 kar­tuş.

End.: Diş he­kim­li­ğin­de in­filt­ras­yonve si­nir blo­ku anes­te­zi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bra­di­kar­di­si, AV blo­ku, şid­det­liile­tim bo­zuk­lu­ğu, kar­di­yak de­kom­pan­sas­yo­nu ve­ya şid­det­li hi­po­tan­si­yo­nuolan has­ta­lar­da ya hiç kul­la­nıl­ma­ma­lı ya da aşı­rı dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Bi­le­şim­de­ki epi­nef­ri­nin va­zo­konst­rik­tör et­ki­si ne­de­niy­le, pa­rok­sis­malta­şi­kar­di­si, sık sık tek­rar eden da­imi arit­mi­si, ko­ro­ner yet­mez­li­ği,şid­det­li hi­per­tan­si­yo­nu, ti­ro­tok­si­ko­zu, de­kom­pan­se di­ya­be­tive dar açı­lı glo­ko­mu olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Amid ti­pi anes­te­zik­le­re hi­per­sen­si­ti­vi­te­siolan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Par­mak, bu­run, göz, pe­nis anes­te­zi­sin­dekul­la­nı­mı uy­gun de­ğil­dir. IV ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bu bi­le­şim, uy­gun doz­da, doğ­rutek­nik­le uy­gu­lan­dı­ğın­da çok na­dir ola­rak kar­şı­la­şı­la­bi­le­cekacil du­rum­lar için uy­gun ön­lem­le­rin alın­ma­sı ve ha­zır­lık­lı olun­ma­sıy­lagü­ven­li ve et­kin bi­çim­de kul­la­nı­lır. Li­do­ka­in HCl kul­la­nıl­dı­ğın­dana­di­ren do­za bağ­lı ola­rak hu­zur­suz­luk, uyu­şuk­luk, gör­me­de bu­la­nık­lık,tre­mor ve ağır du­rum­lar­da kon­vül­si­yon gi­bi sant­ral si­nir sis­te­mi be­lir­ti­le­rigö­rü­le­bi­lir. Bu bi­le­şi­min ge­be­lik du­ru­mu­nu et­ki­le­me­si bek­len­mez.An­cak, en azın­dan ge­be­lik sı­ra­sın­da söz ko­nu­su olan tüm te­da­vi­ler­deol­du­ğu gi­bi, özel­lik­le ilk tri­mes­ter sü­re­sin­ce po­tan­si­yel ya­rar­larve risk­ler dik­kat­li­ce göz­den ge­çi­ril­me­li­dir. Den­tal uy­gu­la­ma­lar­da kul­la­nı­lankü­çük mik­tar­lar­da li­do­ka­inin an­ne sü­tü­ne önem­li mik­tar­da geç­me­sibek­len­mez. Du­yar­lı­ğıolan has­ta­lar­da en­jek­si­yo­n son­ra­sın­da re­ak­si­yon gös­ter­me ye­te­ne­ğin­dege­çi­ci bir azal­ma gö­rü­le­bi­lir. He­kim, her ol­gu­da has­ta­nın mo­tor­luaraç ve ci­haz kul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni de­ğer­len­dir­me­li­dir.

Yan E.: Ha­fif semp­tom­lar ara­sın­da, başdön­me­si, kus­ma, yor­gun­luk; şid­det­li semp­tom­lar ara­sın­da, ser­sem­lik,kon­vül­si­yon­lar, ko­ma ha­li ve mer­ke­zi so­lu­num pa­ra­li­zi­si bu­lun­mak­ta­dır.

Etkileş.: Bi­le­şim­de­ki epi­nef­ri­nin sem­pa­to­mi­me­tiket­ki­si, ay­nı za­man­da uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve­yatri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ile ar­tar.

Doz Önerisi: Sub­mu­ko­zal en­jek­si­yon hı­zı 0.5 mL/15 sa­ni­ye­­yi(1 kar­tuş) geç­me­me­li­dir. İn­filt­ras­yon ve si­nir blo­ku anes­te­zi­sin­dege­nel­lik­le 1-4 mL doz­da tam so­nuç alı­nır. 20-30 kg ara­sın­da­ki ço­cuk­lar­da0.25-1 mL; 30-45 kg ağır­lı­ğın­da­ki ço­cuk­lar­da ise 0.5-2 mL ye­ter­li­dir.Ye­tiş­kin­ler­de 2 sa­at içe­ri­sin­de uy­gu­la­na­bi­le­cek en yük­sek doz 6mL ve­ya 24 sa­at içe­ri­sin­de uy­gu­la­na­bi­le­cek en yük­sek doz 10 mL’dir.20-30 kg ağır­lı­ğın­da­ki ço­cuk­lar­da 2 sa­at içe­ri­sin­de 1.5 mL ve­ya 24sa­at içe­ri­sin­de 2.5 mL; 30-45 kg ağır­lı­ğın­da­ki ço­cuk­lar­da sı­ra­sıy­la2 sa­at içe­ri­sin­de 2 mL ve 24 sa­at içe­ri­sin­de 5 mL’den faz­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Xyles­te­sin-A, an­hidr sod­yum sül­fit içer­di­ğin­den,özel­lik­le bron­şi­yal ast­ma ol­gu­la­rın­da kus­ma, disp­ne, di­ya­re, akutast­ma kri­zi, or­yan­tas­yon bo­zuk­lu­ğu ve­ya şok ile ka­rak­te­ri­ze ola­bi­lenaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Xylestesin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki