TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Ocak 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Xylo­ca­in Pom­pa­lı Sprey    Ast­ra­Ze­ne­ca

Li­do­ka­in 100 mg/püs­kürt­me

Ambalaj: Her öl­çü­lü doz­da 10 mg li­do­ka­in sağ­la­yan, 500 doz­luk,50 mL’lik şişe.

End.:Mak­sil­lersi­nüs ponk­si­yo­nu; bu­run boş­luğu, fa­renks ve epi­fa­renks­te­ki kü­çükcer­ra­hi gi­ri­şim­ler, pa­ra­sen­tezde ağrıyı önlemek için; doğum sı­ra­sın­da,epiz­yo­to­mi ön­ce­sin­de ve pe­ri­ne di­ki­şi sı­ra­sın­da, ek ağ­rı kont­ro­lüama­cıy­la; oro­fa­ren­ge­al ve tra­ke­al böl­ge­de yü­zey anes­te­zi­si sağ­la­ya­rak,ref­leks ve he­mo­di­na­mik ya­nı­tı azalt­mak ve en­dot­ra­ke­al en­tü­bas­yon,la­ren­gos­ko­pi, bron­­­­kos­ko­pi ve özo­fa­gos­ko­pi sı­ra­sın­da tüp ya dasko­pi alet­le­ri­nin yer­leş­ti­ril­me­si­ni ko­lay­laş­tır­mak ama­cıy­la;diş hekimliğinde böl­ge­sel anes­te­zi en­jek­si­yon­la­rın­dan ön­ce, den­talka­lıp al­ma­lar­da, rad­yog­ra­fi­ler­de, diş taş­la­rı­nın te­miz­len­me­sin­de,pro­tez­le­rin yer­leş­ti­ril­me­si ve dü­zel­til­me­si uy­gu­la­ma­la­rın­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Amid gru­bu lo­kal anes­te­zik­le­re aşı­rı du­yar­lığıol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uy­gu­la­na­cağı böl­ge­de mu­ko­za bü­tün­lüğü bo­zul­muş­save/ve­ya en­fek­si­yon söz ko­nu­su ise dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Epi­lep­si,kalp ile­ti­si­nin azal­dığı du­rum­lar­da, bra­di­kar­di, ka­ra­ciğer yet­mez­liğive ağır şok­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Lo­kal anes­te­tik­le­rin oro­fa­ren­ge­alböl­ge­de kul­la­nıl­ma­la­rı, yut­ma sü­re­ci­ni et­ki­le­ye­rek as­pi­ras­yonteh­li­ke­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Li­do­ka­in kul­lan­mış bir­çok ka­dı­nda doğ­ru­danya da do­lay­lı za­rar­lı et­ki­ler gi­bi üre­me ile il­gi­li hiç bir yan et­kisap­tan­ma­mış­tır. Li­do­ka­in an­ne sü­tü­ne geç­mek­le bir­lik­te, öne­ri­lendoz­la­rın uy­gu­lan­dığı an­ne­ler­de, ge­çen mik­tar çok dü­şük ol­du­ğun­dan,ço­cuğun üze­rin­de her­han­gi bir za­rar­lı et­ki gös­ter­me ola­sı­lığı ge­nelola­rak yok­tur.

Yan E.: En­der ola­rak aler­jik re­ak­si­yon­la­rayol aça­bi­lir­ler. Ağır ol­gu­lar­da ana­fi­lak­tik şok gö­rü­le­bi­lir. Sis­te­mikyan et­ki­ler çok en­der­dir. Si­nir­li­lik, ser­sem­le­me, bu­la­nık gör­me vetre­mo­r, baş dön­me­si, kon­vül­zi­yon­lar ve bi­linç kay­bı görülebilir. Hi­po­tan­si­yon,mi­yo­kard dep­res­yo­nu, bra­di­kar­di ve ola­sı­lık­la kalp dur­ma­sı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Li­do­ka­in, tok­si­si­te­le­ri si­ner­jiket­ki yap­tığı için, to­ka­inid gi­bi an­tia­rit­mik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da,dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Öl­çek­li me­ka­niz­ma, her ba­sış­ta10 mg li­do­ka­in do­zu sağ­lar. Eriş­kin­ler­de, anes­te­zi sağ­la­mak ama­cıy­la20’den faz­la doz uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Kaç doz uy­gu­la­na­cağı, uyuş­tu­ru­la­cakböl­ge­nin ge­niş­liği­ne bağ­lı­dır. Diş he­kim­liği: Mu­­k­o­za­la­ra 1-5 doz. KBB: Mak­sil­ler si­nüs ponk­si­yo­nuiçin 3 doz. Ka­dın-do­ğum: 20 do­za ka­dar uy­gu­la­na­bi­lir. So­lu­num sis­te­mi ve sin­di­rimsis­tem­le­riy­le il­gi­li en­tü­bas­yon ve ka­te­te­ri­zas­yon­lar: Fa­renks, la­renks ve tra­kea böl­ge­sin­de­kigi­ri­şim­ler­de 20 do­za ka­dar uy­gu­la­na­bi­lir.

Xylocain adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Cüzzam Günü  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki