TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Aralık 2019, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Za­di­ten Oral Dam­la   No­var­tis Phar­ma

Ke­to­ti­fe

Ambalaj: 1mg/mLx25 mL’lik ambalaj.

Za­di­ten Şu­rup

Ke­to­ti­fen

Ambalaj: 1 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Asta­fenŞu­rup: 1 mg/5 mLx100 mL (İl­san).

Za­di­ten Tab­let

Ke­to­ti­fen

Ambalaj: 1 mgx30 tablet.

Eşdeğeri:Asta­fenTab­let: 1 mgx30 tablet (İl­san).

Za­di­ten SRO FilmTab­let

Ke­to­ti­fen

Ambalaj: 2 mgx30 tablet.

End.:Uzun sü­re­liko­ru­yu­cu ola­rak bron­şi­yal as­tma (ka­rı­şık da­hil bü­tün form­la­rı),aler­jik bron­şi­tin, sa­man nez­le­si eş­liğin­de ast­ma­tik semp­tom­la­rınuzun sü­re­li pro­fi­lak­si­si, çe­şit­li aler­ji­le­rin, aler­jik ri­ni­tin,aler­jik ri­ni­tin de­ri re­ak­si­yon­la­rı­nın pro­fi­lak­tik ve semp­to­ma­tikte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ast­ma kri­zi anın­da ve­ril­me­si, kri­zi or­ta­dankal­dır­maz. Mul­ti­sis­tem al­ler­jik ra­hat­sız­lık­la­rın te­da­vi ve ko­run­ma­sın­da;akut ve kro­nik ür­ti­ker, ato­pik der­ma­tit, al­ler­jik ri­nit ve kon­junk­ti­vit­teen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­li­nenkont­ren­di­kas­yo­nu yok­tur.

Uyar.: Ke­sin ge­rek­si­nim ol­ma­dık­ça ge­be­le­reve em­zi­ren­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Uzun sü­re­li ke­to­ti­fen te­da­vi­si­nebaş­lan­dığın­da kul­la­nıl­mak­ta olan an­ti­ast­ma­tik ilaç­lar ani ola­rakke­sil­me­me­li­dir. Ste­ro­ide bağım­lı­lığı olan has­ta­lar­da ad­re­no­kor­ti­kalyet­mez­lik bu­lu­na­bi­le­ceğin­den özel­lik­le sis­te­mik kor­ti­kos­te­ro­id­lerve ACTH ani ola­rak ke­sil­me­me­li­dir. Te­da­vi­nin ilk gün­le­rin­de re­ak­si­yon­larbo­zu­la­bi­le­ceğin­den, has­talar ara­ba ve­ya ma­ki­ne kul­la­nır­ken dik­katet­me­leri ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Te­da­vi­ninba­şın­da se­das­yon ve ba­zı ol­gu­lar­da en­der ola­rak ağız ku­ru­luğu vebaş dön­me­si gö­rü­le­bi­lir. En­der ola­rak ki­lo ar­tı­şı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Se­da­tif­le­rin,hip­no­tik­le­rin, an­ti­his­ta­mi­nik­le­rin ve al­ko­lün et­ki­si ke­to­ti­fen­lekuv­vet­le­ne­bi­lir. Oral an­ti­di­ya­be­tik­ler­le kul­la­nıl­dığın­da çok en­derola­rak trom­bo­sit sa­yı­mın­da re­ver­sibl bir azal­ma gö­rül­müş­tür.

Doz Önerisi:Zaditen Oral Damla: 6 ay-3 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 2 kez sa­bah ve ak­şamkg/vü­cut ağır­lığı ba­şı­na 0.05 mg (1 dam­la), ör­neğin 10 kg ağır­lığın­da­kiço­cuğa sa­bah ve ak­şam 10’ar dam­la ve­ri­lir. ZaditenŞurup: 6 ay-3 yaşara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 2 kez sa­bah ve ak­şam 0.5 mg (2.5 mL şu­rup) ve­ri­lir.3 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra gün­de 2 kez sa­bah ve ak­şam ye­mek­le­rin­de1 mg (5 mL şu­rup) ve­ri­lir. Eriş­kin­ler­de doz gün­de 2 kez 5 mL’dir (kah­val­tıve ak­şam ye­meğin­de). Se­das­yo­na yat­kın ki­şi­ler­de, te­da­vi­nin bi­rin­cihaf­ta­sı için­de, gün­de 2 kez alı­na­cak 2.5 mL şu­rup ve­ya yal­nız­ca ak­şam­la­rıalı­na­cak 5 mL şu­rup ile te­da­vi­ye baş­la­nıl­ma­sı ve tam te­da­vi do­zu­nated­ri­cen çı­kıl­ma­sı öne­ri­lir.Zaditen Tablet: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 2 kez 1tab­let­tir (kah­val­tı ve ak­şam ye­meğin­de). Se­das­yo­na yat­kın ki­şi­ler­de,te­da­vi­nin bi­rin­ci haf­ta­sı için­de, gün­de 2 kez alı­na­cak ½ tab­let ve­yayal­nız­ca ak­şam­la­rı alı­na­cak 1 tab­let­le te­da­vi­ye baş­la­nıl­ma­sı vetam te­da­vi do­zu­na ted­ri­cen çı­ka­rıl­ma­sı öne­ri­lir. Ge­reğin­de dozgün­de 2 bö­lün­müş doz ha­lin­de 4 mg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir. 6 ay-3 yaş gün­deya­rım tab­let, 3 ya­şın üs­tün­de­ki ço­cuk­la­ra gün­de 2 kez 1 tab­let ve­ri­lir. Zaditen SROTablet: Gün­lük dozeriş­kin­ler­e ak­şam­la­rı 1 tab­let ve­ri­lir. Ge­reğin­de doz gün­de 2 bö­lün­müşdoz ha­lin­de 4 mg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir. Yük­sek doz­da baş­lan­gıç­ta da­hahız­lı bir et­ki bek­le­ne­bi­lir. 3 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra ak­şam­la­rı1 tab­let ve­ri­lir.

Zaditen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki