TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zantac Am­pul IM/IV   GSK

Ra­ni­ti­di­n HCI

Ambalaj: 50 mg/2 mLx10 am­pul­.

Eşdeğeri:Ul­cu­ranAmpul: 50 mg/2 mLx10 am­pul­ (Ab­far).

Zan­tac Efer­ve­san Tab­let

Ra­ni­ti­di­n HCI

Ambalaj: 150 mgx14 tab­let :: 300 mgx10 tablet.

Zan­tac FilmTab­let

Ra­ni­ti­di­n HCI

Ambalaj: 150 mgx30 tab­let :: 300 mgx30 tab­let.

Eşdeğeri:Ra­ni­tabFilm Tab­let: 300 mgx30tablet (De­va); San­ta­nol Tab­let:150 mgx30 tab­let, 300 mgx30 tablet (Ata­bay); Ul­cu­ranFilm Tab­let: 150 mgx30tab­let (Ab­far); Zan­did Tab­let: 150 mgx30 tablet (Ko­çak).

Zan­tac Şu­rup

Ra­ni­ti­di­n HCI

Ambalaj: 15 mg/mLx150 mL’lik cam şişe.

End.:Oralformlar: Du­ode­nal ül­ser, se­lim gast­rikül­ser, ste­ro­id ol­ma­yan an­ti­enf­la­ma­tu­var ajan­la­ra bağ­lı ül­ser­le­rinte­da­vi­sin­de, özel­lik­le geç­mi­şin­de pep­tik ül­ser olan has­ta­lar­daste­ro­id ol­ma­yan an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar ilaç­la­rın (as­pi­rin da­hil)ne­den ol­du­ğu du­ode­nal ül­ser­le­rin pro­fi­lak­si­sin­de, ame­li­yat son­ra­sıül­ser, ref­lü özo­fa­jit ve Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu te­da­vi­le­rin­de,ağ­rıy­la ka­rak­te­ri­ze (epi­gast­rik ve ret­ros­ter­nal) ye­mek­ler­le iliş­ki­live­ya uy­ku­da ra­hat­sız­lık ve­ren, fa­kat da­ha ön­ce be­lir­ti­len du­rum­lar­lailiş­ki­li ol­ma­yan, kro­nik epi­zo­dik dis­pep­si­ler­de, ağır has­ta­lar­dastres ül­ser­le­ri­nin pro­fi­lak­si­sin­de, pep­tik ül­ser­li has­ta­lar­datek­rar­la­yan ka­na­ma­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de, Men­del­son send­ro­mu pro­fi­lak­si­sin­dekul­la­nı­lır. Ampul: Du­ode­nal ül­ser, se­lim gast­rik ül­ser, ame­li­yat son­ra­sıül­ser, ref­lü özo­fa­jit ve Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu te­da­vi­le­rin­de;ağır has­ta­lar­da stres ül­ser­le­ri­nin pro­fi­lak­si­sin­de, pep­tik ül­ser­lihas­ta­lar­da tek­rar­la­yan ka­na­ma­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de, Men­del­sonsend­ro­mu pro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Etkinmadde­ye aşı­rı du­yar­lık ha­lin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Oral formlar: Ra­ni­ti­din pla­sen­ta­dan ge­çer vein­san sü­tü ile de atı­lır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de zo­run­luol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ağır re­nal yet­mez­lik­ler­de do­zajazal­tıl­ma­lı­dır. He­pa­tik bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ampul: Ge­nel­lik­le kar­di­yak ritm bo­zuk­luk­la­rı­nayat­kın­lı­ğı olan has­ta­lar­da, hız­lı ra­ni­ti­din en­jek­si­yo­nu­na bağ­lıola­rak bra­di­kar­di bil­di­ril­miş­tir. Öne­ri­len en­jek­si­yon hız­la­rı aşıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renbra­di­kar­di ve AV blok ra­por edil­miş­tir. Az sa­yı­da has­ta­da art­ral­ji,kus­ma/bu­lan­tı, di­ya­re, ka­bız­lık, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, baş dön­me­si,ako­mo­das­yon bo­zuk­lu­ğu­nu dü­şün­dü­ren re­ver­sibl bu­la­nık gör­me gö­rül­müş­tür.Özel­lik­le çok ağır has­ta ve yaş­lı­lar­da na­di­ren rev­re­sibl men­tal kon­füz­yon,ha­lü­si­nas­yon­lar, dep­res­yon ve aji­tas­yon bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Zantac Ampul: 50 mg 20 mL’ye sey­rel­ti­le­rek, her 6-8 sa­at­te bir ya­vaşIV en­jek­si­yon (2 da­ki­ka­nın üs­tün­de); 2 sa­at­lik, sa­at­te 25 mg doz­daara­lık­lı IV en­füz­yon şek­lin­de 6-8 sa­at ara­lar­la tek­rar­la­nır. Her6-8 sa­at­te bir IM en­jek­si­yon şek­lin­de ve­ri­le­bi­lir. Ağır has­ta­lar­da,stres ül­ser­le­rin­den ile­ri ge­len üst gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­la­rınpro­fi­lak­si­sin­de 50 mg ya­vaş IV en­jek­si­yo­na ila­ve­ten 0.125-0.250mg/kg/sa­at do­zu de­vam­lı IV en­füz­yon şek­lin­de ve­ri­le­bi­lir. Zantac Eff.Tablet/Film Tablet/Şurup: Akut du­ode­nal ve se­lim gast­rik ül­ser ve ref­lü öza­fa­jitiçin stan­dart do­za gün­de 2 kez 150 mg ve­ya ge­ce 300 mg’dir. Dört haf­taiçin­de iyi­leş­me has­ta­lar­da ikin­ci 4 haf­ta­lık te­da­vi so­nun­da ge­nel­lik­leta­ma­men iyi­leş­me gö­rü­lür. Du­ode­nal ve se­lim gast­rik ül­se­rin uzun sü­re­lite­da­vi­si için öne­ri­len olağan doz ge­ce ya­tar­ken 150 mg’dir. Si­ga­ra­yıbı­rak­ma­yan has­ta­lar­da ge­ce alı­nan 300 mg’lik doz, 150 mg’lik do­zaj re­ji­mi­negö­re ek te­ra­pö­tik ya­rar sağ­lar.

Zantac adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki