TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Za­ve­dos F­la­kon    Car­lo Er­ba

İda­ru­bi­sin HCI

Ambalaj: 5 mgx1 fla­kon :: 10 mgx1 flakon.

End.:Eriş­kin­ler­de­kinük­se­den ve­ya inat­çı non-len­fo­si­ter lö­se­mi­ler­de re­mis­yon sağ­la­makama­cıy­la eriş­kin­ler­de ve ço­cuk­lar­da akut len­fo­si­ter lö­se­mi­nin se­kon­derte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ağır böb­rekve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve­ya kont­rol al­tı­na alı­na­ma­mış bir en­fek­si­yonvar­lı­ğın­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: İda­ru­bi­sin lö­se­mi ke­mo­te­ra­pi­sin­de de­ne­yim­lihe­kim­le­rin de­ne­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken bir ilaç­tır.Fatal ola­­bi­len kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, akut ve ha­ya­tı teh­dit edenarit­mi­ler ve­ya di­ğer kar­di­yo­mi­yo­pa­ti­ler şek­lin­de gö­rü­len mi­yo­kardtok­si­si­te­si te­da­vi sı­ra­sın­da ve­ya te­ra­pi so­na er­dik­ten bir­kaçhaf­ta son­ra gö­rü­le­bi­lir.

Ço­cuk do­ğur­ma ça­ğın­da­ki ka­dın­lar,ge­be­lik­ten ka­çın­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. An­ne­ler, ida­ru­bi­sin­le te­da­visı­ra­sın­da be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­le­ri ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:En önem­liiki yan et­ki­si mye­lo­sup­res­yon ve kar­di­yak tok­si­si­te­dir. Di­ğer yanet­ki­ler ara­sın­da has­ta­la­rın ço­ğun­da gö­rü­len re­ver­sibl alo­pe­si,akut bu­lan­tı ve kus­ma, mu­ko­zit, özo­fa­jit ve di­ya­re, ateş, tit­re­me,de­ri dö­kün­tü­sü ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ve bi­li­ru­bin­de yük­sel­mesa­yı­la­bi­lir. İda­ru­bi­si­nin tek ba­şı­na ve­ya si­ta­ra­bin­le bir­lik­tekul­la­nı­mıy­la ağır, ba­zan öl­dü­rü­cü en­fek­si­yon­lar gö­rül­müş­tür. İda­ru­bi­sinuy­gu­lan­dık­tan son­ra­ki 1-2 gün bo­yun­ca id­rar kır­mı­zı renk ala­bi­lir.

Etkileş.:İda­ru­bi­singüç­lü bir mye­lo­sup­res­an­dır ve ben­zer et­ki­ye sa­hip baş­ka ilaç­lar­lakom­bi­ne ke­mo­te­ra­pi uy­gu­lan­ma­sı, ad­di­tif mye­lo­sup­re­sif et­ki­yeyol aça­bi­lir.

Doz Önerisi:Akut non-len­fo­si­ter lö­se­mi: Eriş­kin­ler­de öne­ri­len doz si­ta­ra­bin­lekom­bi­ne ola­rak 3 gün sü­rey­le gün­de IV yol­la 12 mg/m2’dir. ANLL’de tek ba­şı­nave­ya kom­bi­ne ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­da öne­ri­len baş­ka bir doz tab­lo­suise 5 gün sü­rey­le gün­de IV yol­la 8 mg/m2’dir. Akut len­fo­si­ter lö­se­mi: Tek ba­şı­na kul­la­nıl­dı­ğın­daALL’de öne­ri­len doz eriş­kin­ler­de 3 gün sü­rey­le gün­de IV yol­la 12 mg/m2;ço­cuk­lar­da 3 gün sü­rey­le 10 mg/m2’dir.

Zavedos adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki