TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zedp­rex Kap­sül    Ade­ka

F­lu­o­kse­ti­n HCI

Ambalaj: 20 mgx20 kapsül.

End.:Dep­res­yonve bu­na eş­lik ede­n ank­si­ye­te­nin, ay­rı­ca bu­li­mia nevro­za ve ob­se­sif-kom­pul­sifhas­ta­lık te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Flu­ok­se­ti­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Flu­ok­se­tin te­da­vi­si sı­ra­sın­da eti­yo­lo­ji­si bi­lin­me­yende­ri dö­kün­tü­sü ge­liş­ti­ği tak­dir­de ila­cın kul­la­nı­mı dur­du­rul­ma­lı­dır.Flu­ok­se­tin ile te­da­vi edi­len has­ta­la­rın %10-15’in­de ank­si­ye­te, si­nir­li­likve uy­ku­suz­luk gö­rül­müş ve has­ta­la­rın %5 ka­da­rı bu ad­vers et­ki­lerne­de­niy­le te­da­vi­yi ya­rı­da kes­miş­tir. Şid­det­li böb­rek yet­mez­li­ğiolan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Bir MAO in­hi­bi­tö­rü­nün kul­la­nı­mı­nason ve­ril­dik­ten son­ra flu­ok­se­tin te­da­vi­si­ne baş­la­na­ca­ğı za­man,ara­dan en az 14 gün geç­miş ol­ma­sı ge­re­kir. Da­ha gü­ven­li baş­ka bir se­çe­nekvar­sa ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Be­be­ği­ni em­zi­ren an­ne­le­reve­ril­me­me­li­dir. Her­han­gi bir psi­ko­ak­tif ila­cın, mu­ha­ke­me ye­te­ne­ği­nive be­ce­ri­le­ri olum­suz yön­de et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da has­ta­laruya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,di­ya­re, ağız ku­ru­ma­sı, iş­tah kay­bı, dis­pep­si, kus­ma; baş ağ­rı­sı, si­nir­li­lik,uy­ku­suz­luk, uyu­şuk­luk, ank­si­ye­te, tre­mor, göz ka­rar­ma­sı, yor­gun­luk,li­bi­do azal­ma­sı, kon­vül­si­yon­lar görülebilir. Hi­po­ma­ni ya da ma­ni degö­rül­müş­tür. Dis­ki­ne­zi, ha­re­ket bo­zuk­luk­la­rı ve nö­ro­lep­tik ha­bissend­rom-ben­ze­ri olay­lar bil­di­ril­miş­tir. Fa­ren­jit, disp­ne, de­ri dö­kün­tü­süve/ve­ya ür­ti­ker, aşı­rı ter­le­me, se­rum has­ta­lı­ğı ve ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar­dan söz edil­miş­tir. Ge­nel­lik­le re­ver­sibl ka­rak­ter ta­şı­yansaç dö­kül­me­si bil­di­ril­miş­tir. Cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu da (or­gazmge­cik­me­si ya da in­hi­bis­yo­nu) bildirilmiştir.

Etkileş.:Lit­yu­muflu­ok­se­tin­le bir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da lityum tok­si­si­te­si bil­di­ril­miş­tir.Fle­ka­inid, en­ka­inid, vinb­las­tin, kar­ba­ma­ze­pin ve tri­sik­lik an­ti­dep­re­sangi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te flu­ok­se­tin kul­la­nı­la­ca­ğı za­man, bu ilaç­la­raen dü­şük do­zaj­da baş­lan­ma­lı ya da ilaç­la­rın doz­la­rı müm­kün olan endü­şük mik­ta­ra in­di­ril­me­li­dir. Trip­to­fan ile bir­lik­te flu­ok­se­tinkul­­la­nan az sa­yı­da has­ta­da aji­tas­yon, hu­zur­suz­luk ve gast­ro­in­tes­ti­nalsemp­tom­lar bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len gün­lük doz 20 mg’dir. Her­gün ve­ya 2-3 gün­de bir kez 20mg ile baş­la­na­bi­lir. Ye­mek­ler­den son­ra ba­ğım­sız ola­rak kul­la­nı­la­bil­di­ğiiçin gün­de 1 kez aç ve­ya tok kar­nı­na 1 kap­sül, ter­ci­hen sa­bah ve­ya öğ­lenalı­nır. An­ti­dep­re­san et­ki en az 4 haf­ta son­ra or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Kli­nik ça­lış­ma­lar­da 80 mg’ye ka­dar doz­lar de­nen­miş ol­ma­sı­na rağ­men,20 mg/gün­lük doz ye­ter­li kli­nik et­ki­nin sağ­lan­ma­sı­na ola­nak ver­miş­tir.Eğer ge­re­kir­se, be­lir­li ol­gu­lar­da bir­kaç haf­ta­lık kul­la­nım­dan son­radoz 20 mg’lik kı­sım­lar ha­lin­de art­tı­rı­la­bi­lir. Aza­mi gün­lük doz 80mg’dir. 20 mg’den faz­la gün­lük doz­lar bö­lün­me­li­dir. Özel ol­gu­lar­da uy­gu­la­mafre­kan­sı azal­tı­la­rak doz dü­şü­rül­me­li­dir (örn. iki gün­de bir 20 mg).Yaş­lı ve za­yıf has­ta­la­ra gün­de 60 mg’den faz­la ve­ril­me­me­li­dir.

Zedprex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki