TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zef­fix FilmTab­letGSK

La­mi­vu­din

Ambalaj: 100mgx28 ve 84 tablet.

End.: ­Kro­nik he­pa­tit B’li ve he­pa­titB vi­rüs (HBV) rep­li­kas­yo­nu ka­nıt­la­nan 16 yaş ve üze­ri has­ta­la­rın te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: La­mi­vu­di­ne aşı­rı du­yar­lı­lıkgös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­lar te­da­vi sı­ra­sın­da kro­nikhe­pa­tit B te­da­vi­sin­de uz­man bir he­kim ta­ra­fın­dan dü­zen­li ola­rakkont­rol edil­me­li­dir. Or­ta ve­ya şid­det­li böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­dadoz azal­tıl­ma­lı­dır. La­mi­vu­din te­da­vi­si­nin he­pa­tit B vi­rü­sü­nünbaş­ka­la­rı­na bu­laş­ma ris­ki­ni azalt­tı­ğı ka­nıt­lan­ma­mış­tır. Ge­be­lik­tebek­le­nen ya­rar­la­rı ris­ki­ni den­ge­li­yor­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. An­nesü­tün­de­ki la­mi­vu­din kon­sant­ras­yon­la­rı­nın em­zi­ri­len be­bek­ler­detok­si­si­te­ye yol aç­ma ola­sı­lı­ğı­nın az ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir.

Yan E.: La­mi­vu­din kli­nik ça­lış­ma­lar­dakro­nik he­pa­tit B has­ta­la­rın­da iyi to­le­re edil­miş­tir. En yay­gın bil­di­ri­lenad­vers olay­lar kı­rık­lık, bit­kin­lik, so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı,baş ağ­rı­sı, ka­rın­da ra­hat­sız­lık ve ağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma ve di­ya­re­dir.HIV en­fek­si­yo­nu olan has­ta­lar­da, pank­re­atit ve pe­ri­fe­ral nö­ro­pa­ti(ve­ya pa­res­te­zi) ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir; an­cak la­mi­vu­din ileiliş­ki­si açık de­ğil­dir. HIV has­ta­la­rın­da nük­le­osid ana­log­la­rı ilekom­bi­nas­yon te­da­vi­sin­de ge­nel­lik­le şid­det­li he­pa­to­me­ga­li ve he­pa­tikste­ato­zis ile bir­lik­te lak­tik asi­doz ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir. De­kom­pan­seka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı olan he­pa­tit B has­ta­la­rın­da bu gi­bi ad­vers et­ki­lerna­di­ren bil­di­ril­miş­se de bu olay­la­rın la­mi­vu­din te­da­vi­si­ne bağ­lıol­du­ğu ka­nıt­lan­ma­mış­tır.

Etkileş.: Tri­me­top­rim ile bir­lik­te ve­ril­di­ğin­deilaç et­ki­leş­me ola­sı­lı­ğı dü­şü­nül­me­li­dir. La­mi­vu­din ile ve­ril­di­ğin­dezi­do­vu­din için Cmaks’ta or­ta de­re­ce­de bir ar­tış (%28) göz­len­miş­tir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len Zef­fix do­za­jı gün­de bir kez 100mg’dir. Zef­fix yi­ye­cek­ler­le ve­ya yi­ye­cek­sizalı­na­bi­lir. HBe­Ag ve/ve­ya HBsAg se­ro­kon­ver­si­yo­nu ol­du­ğu za­manim­mün sis­te­mi ye­ter­li has­ta­lar­da Zef­fix ’in ke­sil­me­si dü­şü­nül­me­li­dir.Kre­ati­nin kli­ren­si 50 mL/dak’dan az olan has­ta­lar­da do­zaj azal­tıl­ma­lı­dır.

Zeffix adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki