TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zeloxim Tab­let     Bilim

Me­lok­si­kam

Ambalaj: 7.5 mgx30 tab­let ­:: 15 mg (Fort)x30 tablet.

Eşdeğeri:ExenTab­let: 7.5 mgx30 tab­let, 15 mg(Fort)x30 tablet (Sa­no­vel); Loxicam Tab­let:15 mgx30 tablet (Biofarma); Me­loxTab­let: 7.5 mgx30 tab­let, 15 mg(Fort)x30 tablet (Nobel); Mo­bic Tab­let: 7.5 mgx30 tab­let, 15 mg (Fort)x30 tablet (Bo­eh­rin­ger In­gel­he­im).

End.:Ro­ma­to­idart­ri­tin semp­to­ma­tik te­da­vi­si ve ağ­rı­lı os­te­oart­ri­tin (art­roz,de­je­ne­ra­tif ek­lem has­ta­lı­ğı) semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Me­lok­si­ka­ma al­ler­ji­si olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ase­til­sa­li­si­likasit­le ve di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­la çap­raz du­yar­lıkola­sı­lı­ğı var­dır. Ase­til­sa­li­si­lik asit ve­ya di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar ve­ril­dik­ten son­ra as­tım be­lir­ti­le­ri, bu­run po­lip­le­ri, an­ji­yo­ödemve­ya ür­ti­ker ge­liş­miş olan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Ay­rı­ca, ak­tifpep­tik ül­se­ras­yon­da, ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­de, di­ya­liz edil­me­yenağır böb­rek yet­mez­li­ğin­de, ço­cuk­lar ve 15 ya­şın­dan kü­çük olan adö­le­san­lar­da,ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Anam­ne­zin­de gast­ro­in­tes­ti­nalsis­te­min üst bö­lü­mün­de has­ta­lık öy­kü­sü bu­lu­nan ve an­ti­ko­agü­lankul­lan­mak­ta olan­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar en­der ola­rak in­ters­tis­yel nef­rit, glo­me­rü­lo­nef­rit, re­nalme­dul­lar nek­roz ve­ya nef­ro­tik send­rom ne­de­ni ola­bi­lir.

Yan E.: Dis­pep­si, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rınağ­rı­sı, ka­bız­lık, ba­ğır­sak­lar­da aşı­rı gaz bu­lun­ma­sı, is­hal, tran­sa­mi­naz­larve bi­li­ru­bin dü­zey­le­ri gi­bi ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon pa­ra­met­re­le­rin­dege­çi­ci anor­mal­lik­ler, özo­fa­jit, gast­ro­du­ode­nal ül­ser, giz­li ve­yamak­ros­ko­pik gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma, ko­lit, ane­mi, kan sa­yı­mıanor­mal­lik­le­ri ve bu ara­da lö­ko­sit for­mü­lü de­ği­şik­lik­le­ri, lö­ko­pe­nive trom­bo­si­to­pe­ni, ka­şın­tı, de­ri dö­kün­tü­­sü, fo­to­sen­si­ti­zas­yon,ser­sem­le­me his­si, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ku­lak çın­la­ma­sı, göz ka­rar­ma­sı,ödem, kan ba­sın­cı­nın yük­sel­me­si, pal­pi­tas­yon, de­ri­de kı­zar­ma, böb­rekfonk­si­yo­nu pa­ra­met­re­le­rin­de anor­mal­lik­ler, se­rum kre­ati­nin ve/ve­yaüre dü­zey­le­ri­nin yük­sel­me­si gi­bi ad­vers et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Sa­li­si­lat­lar da­hil ol­mak üze­reyük­sek doz nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın bir­lik­te ve­ril­me­si,gast­ro­in­tes­ti­nal ül­se­ras­yon ve ka­na­ma ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir. Oralan­ti­ko­agü­lan­lar, tik­lo­pi­din, sis­te­mik ola­rak ve­ri­len he­pa­rin vetrom­bo­li­tik­le­rin me­lok­si­kam­la bir­lik­te kul­la­nı­mı ka­na­ma ris­kin­dear­tı­şa ne­den olur. Me­lok­si­kam, me­tot­rek­sa­tın he­ma­to­lo­jik tok­si­si­te­si­niar­tı­ra­bi­lir. Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın ute­rus-içido­ğum kont­rol ön­le­m­le­ri­nin et­ki­nl­iği­ni azalt­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.Me­lok­si­kam ve di­üre­tik kul­lan­mak­ta olan has­ta­lar­da de­hid­ras­yon­dansa­kı­nıl­ma­lıdır. Ko­les­ti­ra­min, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­nal­da­ki me­lok­si­ka­mıbağ­la­ya­rak bu ila­cın vü­cut­tan da­ha ça­buk atıl­ma­sı­na ne­den olur. Oralan­ti­di­ya­be­tik­ler­le et­ki­le­şim ola­sı­lı­ğı da göz­den uzak tu­tul­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Romatoid artrit: Günde 15 mg. Terapötik yanıta göre bu doz günde 7.5 mg'yeindirilebilir. Osteoartrit: Günde 7.5 mg. Ge­rek­tiğinde bu doz günde 15 mg'yeyükseltilebilir. Advers reaksiyon riski yüksek olan hastalarda tedaviye günde7.5 mg ile başlanmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarındagünlük doz 7.5 mg'yi aşmamalıdır. Önerilen maksimum günlük dozu 15 mg'dir.Çocuklarda kullanılacak dozaj henüz saptanmadığından bu ilaç yalnızcaerişkinlerde kullanılmalıdır. Tabletler yemeklerde suyla veya başka bir sıvıylayutulmalıdır.

Zeloxim adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki