TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ze­na­pax IV En­füz­yon Kon­sant­re­siRoc­he

Dak­li­zu­mab

Ambalaj: 25mg/5 mLx1 ve 3 fla­kon.

End.:Re­naltransp­lan­tas­yon uy­gu­la­nan has­ta­lar­da akut or­gan red­di pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir. Sik­los­po­rin ve kor­ti­kos­te­ro­id­le­ri içe­ren im­mü­no­süp­re­sifbir te­da­vi şe­ma­sı ile bir­lik­te kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Dak­li­zu­ma­ba aşı­rı du­yar­lı­ğıbilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pro­te­in­le­rin uy­gu­lan­ma­sıy­laana­fi­lak­si olu­şa­bi­lir. Dak­li­zu­mab uy­gu­la­ma­sı­nın ar­dın­dan na­di­renşid­det­li aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan ilaç­lar acil kul­la­nımiçin ha­zır bu­lun­du­rul­ma­lı­dır. İm­mü­no­süp­re­sif bir pro­te­in olan dak­li­zu­mab, me­di­kaluz­man gö­ze­ti­min­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. An­ne­nin gö­re­ce­ği po­tan­si­yelya­rar fe­tü­se yö­ne­lik risk­ten da­ha bü­yük ol­ma­dı­ğı sü­re­ce ge­be ka­dın­lar­dave em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Şiş­kin­lik, gast­rit, he­mo­ro­id,aşı­rı sı­vı yük­le­me­si, di­abe­tes mel­li­tus, de­hid­ra­tas­yon, böb­rek ha­sa­rı,hid­ro­nef­roz, id­rar yol­la­rın­da ka­na­ma, id­rar yol­la­rı ra­hat­sız­lı­ğı,böb­rek yet­mez­li­ği, tit­re­me, ge­nel hal­siz­lik, id­rar re­tan­si­yo­nu,ba­cak kramp­la­rı, ka­rın­ca­lan­ma hissi, ate­lek­ta­zi, kon­jes­ti­yon, fa­ran­jit,ri­nit, hi­pok­si, ral, anor­mal so­lu­num ses­le­ri, plev­ral efüz­yon, pru­ri­tus,hir­su­tizm, dö­kün­tü, ge­ce­le­ri ter­le­me, ter­le­me­de ar­tış, dep­res­yon,ank­si­ye­te, art­ral­ji, mi­yal­ji, bu­la­nık gör­me, uy­gu­lama ye­rin­de re­ak­si­yongörülebilir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz 1 mg/kg’dir. Uy­gun do­zu içe­ren Ze­na­pax mik­ta­rı, 50 mL ste­ril ‰9 sod­yumklo­rür so­lüs­yo­nu­na ek­le­ne­rek 15 da­ki­ka­lık bir sü­re­de IV ola­raksant­ral ve­ya pe­ri­fe­rik bir ven­den uy­gu­la­na­bi­lir. Ze­na­pax’ın ilk do­zu transp­lan­tas­yon­danön­ce 24 sa­at için­de ve­ril­me­li­dir. Da­ha son­ra­ki ve her tek­rar­la­nandoz 14 gün­lük ara­lar­la ol­mak üze­re top­lam 5 doz ola­rak ve­ri­lir. İz­le­yendoz­lar prog­ram­la­nan uy­gu­la­ma­dan bir gün ön­ce ve­ya son­ra ve­ril­me­li­dir.Ze­na­pax doğ­ru­dan da­ma­ra en­jek­te edil­mez.Has­ta­la­raIV uy­gu­la­ma­dan ön­ce 50 mL ste­ril ‰9’luk sod­yum klo­rür so­lüs­yo­nun­dasu­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. En­füz­yon ha­zır­lan­dık­tan son­ra 4 sa­at için­deint­ra­ve­nöz yol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ay­nı IV yol­la, ay­nı an­da baş­kabir ilaç/mad­de ek­len­me­me­li ya da en­fü­ze edil­me­me­li­dir.

Zenapax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki