TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zes­to­re­tic Tab­letAbdi İbrahim

Li­si­nop­ril di­hid­rat,hid­rok­lo­rotiyazit

Ambalaj: 10 mg (10 mg+6.25 mg)x28 tab­let :: 20 mg(20 mg+12.5 mg)x28 tablet.

Eşdeğeri: RilacePlus Tablet: 20 mgx28 tablet (Sanovel).

End.:Li­si­nop­rilve hid­rok­lo­ro­tiyazidin kom­bi­ne kullanımını ge­rek­ti­ren has­ta­lar­daesan­si­yel hi­per­tan­si­yo­nun te­da­vi­si için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Anü­ri­de kont­ren­di­ke­dir. Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne ve­ya di­ğer sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­radu­yar­lı­ğı olan­lar­da, geç­mi­şin­de ACE te­da­vi­si gö­rür­ken bu te­da­viy­lebağ­lan­tı­lı an­ji­yo­nö­ro­tik ödem ge­çir­miş olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ba­zı has­ta­lar­da semp­to­ma­tikhi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir. Tiyazit­ler, böb­rek bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­sı için uy­gun de­ğil­dir. Tiyazit­ler, bo­zul­muş he­pa­tik fonk­si­yonve­ya prog­re­sif ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Tiyazit te­ra­pi­si glu­koz to­le­ran­sı­nı bo­za­bi­lir; in­sü­lin da­hil an­ti­di­ya­be­tikajan­lar için do­zaj ayar­la­ma­sı ge­rek­li ola­bi­lir. Li­si­nop­ril da­hilACE in­hi­bi­tö­rü ile te­da­vi gö­ren has­ta­la­rın yüz­le­rin­de, el ve ayak­la­rın­da,du­dak ve dil­le­rin­de, glot­tis ve/ve­ya la­renks­le­rin­de na­di­ren an­ji­yo­nö­ro­tiködem sap­tan­mış­tır. Li­si­nop­ri­lin ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.Ge­be­lik du­ru­mu sap­tan­dı­ğı an­da, eğer an­ne için ha­yat kur­ta­rı­cı birfak­tör de­ğil­se li­si­nop­ril alı­mı he­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Tiyazit­leran­ne sü­tü­ne ge­çer. İla­cın an­ne­ye olan ya­ra­rı dü­şü­nü­le­rek em­zir­me­yede­vam et­mek ve­ya te­da­vi­ye de­vam et­mek ara­sın­da bir ter­cih ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, ku­ruök­sü­rük, yor­gun­luk ve or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon da­hil hi­po­tan­si­yon­görülür. Na­di­ren di­ya­re, bu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu, dö­kün­tü,gut, pal­pi­tas­yon, gö­ğüs­tü ra­hat­sız­lık his­si, kas kramp­la­rı ve güç­süz­lük,pa­res­te­zi, as­te­ni ve im­po­tans gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Li­si­nop­ri­lin b-blo­ker­ler ve di­üre­tik­ler gi­bidi­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, an­ti­hi­per­tan­sifet­kin­li­ği­ni ar­tı­ra­bi­lir. İn­do­me­ta­sin li­si­nop­ri­lin an­ti­hi­per­tan­sifet­kin­li­ği­ni azal­ta­bi­lir. Hid­rok­lo­ro­tiyazit; al­kol, bar­bi­tü­rat­larve nar­ko­tik ilaç­lar­la kul­la­nıl­dı­ğın­da or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon­daar­tış ola­bi­lir. Hid­rok­lo­ro­tiyazit, an­ti­di­ya­be­tik ilaç­lar­la bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da, bu ilaç­la­rın do­za­jın­da ayar­la­ma ge­re­ke­bi­lir.Kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da elekt­ro­lit tü­ke­ti­miar­ta­bi­lir (özel­lik­le hi­po­ka­le­mi). Lit­yum, lit­yum tok­si­si­te­si ris­ki­nekar­şı di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Esan­si­yel hi­per­tan­si­yon­da alı­şıl­mış doz gün­debir kez 1 tab­let­tir. Ge­re­kir­se doz gün­de bir kere 2 tab­le­te ar­tı­rı­la­bi­lir.

Zestoretic adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki