TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zit­ro­max FilmTab­letPfi­zer

Azit­ro­mi­sin

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri:Aza­cidFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (Fako); Azeltin Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Biofarma); Azit­roFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (De­va); Azo­max Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Ko­çak); Az­roFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Tremac Film Tablet:500 mgx3 tablet (Sanovel).

Zit­ro­max Oral Süs­pan­si­yonİçin Toz

Azit­ro­mi­sin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pe­di­yat­rik) ve 30 mL.

Eşdeğeri:Aza­cidOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Fako); Azeltin Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Biofarma); Azit­roOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (De­va); Azo­max Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Ko­çak); Az­roOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Ec­za­cı­ba­şı); Tremac Oral Süs­pansiyon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Sanovel).

Zit­ro­tek FilmTab­let

Azit­ro­mi­sin

Ambalaj: 500 mgx2 film tablet.

Eşdeğeri:Azit­ro­tekFilm Tab­let: 500 mgx2tablet (De­va).

End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneu­monia veya H. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette top­lumda ka­za­nıl­mış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonla­rında; deri ve yu­muşak doku enfeksiyonlarında;otitis medi­a­­da ve faren­jit/tonsilit ve sinü­zit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endi­kedir. Azitromisin, erkeklerde ve ka­dınlarda cinseltemasla bulaşan ve Chlamydiatrachomatis’e bağ­­lı, komp­like olmayangenital enfeksiyonların tedavi­sin­de endikedir. Ayrıca, Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olma­yan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlıkompli­kas­yonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endi­kedir.

Kontr.E.:Özgeçmişindeazit­romisine ya da makro­lid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksi­yon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.: Anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjikreaksi­yonlar bildirilmiştir. Daha çok kara­ci­ğer yolu ile elimineedildiğinden, belirgin ka­raciğer fonksi­yon bozukluğu olan hastalaraazitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böb­rek yet­mez­liği olanhastalarda azitromisin kullanı­mı­na ilişkin yeterli veri olma­dığından, buhastalara azitromisin verilirken dik­kat gös­teril­melidir. Gebe kadınlardasadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıpatılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromi­sin verilirken dikkatliolunmalıdır.

Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, ka­rın­da rahatsızlık(ağrı/kramp), kabız­lık, gaz, psödo­membranöz kolit ve nadiren dilde renk deği­şikliğigörülebilir.

Etkileş.:Azitromisinile ergot türevlerinin aynı za­man­da kul­la­nımı kontr­endikedir. Azitromi­sinile siklo­sporin ara­sındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kulla­nımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azit­romisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalı­dır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazo­la­mın bera­ber uygulanması durumunda,triazolamın kli­rensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi:Zitromax:Günlük tek doz olarak veril­melidir. Yiyeceklebirlikte alına­bilir. Yetişkinlerde (yaşlılar dahil) Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi ve­ya duyarlı Neisseriagonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşanhas­talık­ların tedavisi için doz, tek bir oral doz olarak alınan 1 g’dir. Tümdiğer en­di­kasyonlar için, toplam doz, 3 gün sü­reyle günde 500 mg olarakverilen 1500 mg’dir. Alternatif olarak, aynı toplam doz, 5 gün süreyle, 1. gün500 mg ve daha sonraki günlerde (2’den 5. güne kadar) günde 250 mg olarakverilebilir. 45 kg’nin üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. 45 kg’ninaltındaki çocuklarda oral süspansiyon formları kullanılmalıdır. Ço­cuk­la­ra 3gün sü­rey­le 10 mg/kg/gün ve­ya al­ter­na­tif ola­rak ilk gün 10 mg/kg, 2-5.gün­ler 5 mg/kg ola­rak 5 gün için­de ve­ril­mek üze­re top­lam 30 mg/kg’dir.15 kg’ye ka­dar olan ço­cuk­lar­da Zit­ro­maxsüs­pan­si­yon do­zu öl­çek­li ka­şık kul­la­nı­la­rakola­bil­di­ğin­ce has­sas öl­çül­me­li­dir.Zitrotek:Gün­lük tek doz ola­rak ve­ril­me­li­dir. Eriş­kin­ler­de(yaş­lı­lar da­hil) Chlamy­diatrac­ho­ma­tis ve­ya du­yar­lı Ne­is­se­ria go­norr­ho­e­ae kay­nak­lı cin­sel te­mas­la bu­la­şan komp­li­kas­yon­suzhas­ta­lık­la­rın te­da­vi­si için doz, tek bir oral doz ola­rak alı­nan 1g’dir (2 tab­let).

Zitromaxtek adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki