TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  17 Şubat 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zof­ran Am­pulGSK

On­dan­set­ron HCI

Ambalaj: 4 mg/2 mLx1 am­pul :: 8 mg/4 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:Zof­erAm­pul: 4 mg/2 mLx1 am­pul, 8 mg/4mLx1 ampul (Ade­ka); Zol­tem Ampul: 4 mg/2 mLx1 am­pul, 8 mg/4 mLx1 ampul (No­bel).

Zof­ran Tab­let

On­dan­set­ron HCI

Ambalaj: 4 mgx6 tab­let :: 8 mgx6 tab­let.

Eşdeğeri:Zol­temFilm Tab­let: 4 mgx6tab­let, 8 mgx6 tab­let­ (No­bel).

Zof­ran Zydis Hızlı ÇözünenDilüstü Tab­let

On­dan­set­ron HCI

Ambalaj: 4 mgx10 tab­let :: 8 mgx10 tab­let.

End.:Si­to­tok­sikke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi­nin ne­den ol­du­ğu bu­lan­tı ve kus­ma­la­rınte­da­vi­sin­de, ay­rı­ca pos­to­pe­ra­tif bu­lan­tı ve kus­ma­nın ön­len­me­sive te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:On­dan­set­ro­nakar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik sı­ra­sın­da, özel­lik­lege­be­li­ğin ilk üç ayın­da has­ta­ya sağ­la­ya­ca­ğı te­ra­pö­tik ya­rar­larfe­tü­se ola­sı risk­le­ri­ni den­ge­le­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. On­dan­set­ron alan an­ne­le­rin be­bek­le­ri­niem­zir­me­me­le­ri öne­ri­lir.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,baş­ta ve epi­gast­ri­um­da kı­zar­ma ve sı­cak­lık duy­gu­su, ba­zan ge­çi­ci,asemp­to­ma­tik ami­not­rans­fe­raz ar­tış­la­rı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.On­dan­set­ron ka­lın ba­ğır­sak­ta ge­çiş sü­re­si­ni ar­tı­rır ve ba­zı has­ta­lar­daka­bı­zlı­ğa ne­den ola­bi­lir. Na­di­ren er­ken aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıra­por edil­miş­tir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 8-32 mg’dir. Ke­mo­te­ra­pive rad­yo­te­ra­pi uy­gu­la­nan has­ta­lar­da te­da­vi­den he­men ön­ce 8mg’lik doz IV yol­la ve­ya te­da­vi­den 1-2 sa­at ön­ce oral yol­la uy­gu­lan­dık­tanson­ra her 12 sa­at­te bir oral yol­la 8 mg’lik doz ve­ri­lir. İlk 24 sa­at­tenson­ra gün­de 2x8 mg’lik doz­lar 5 gü­ne ka­dar uy­gu­la­na­bi­lir. Sisp­la­tinvb. mad­de­le­rin ne­den ol­du­ğu yük­sek de­re­ce­li eme­tik du­rum­lar­da ke­mo­te­ra­pi­denhe­men ön­ce 8 mg’lik IV do­zu ta­ki­ben 2-4 sa­at aray­la iki kez 8 mg IV en­jek­si­yo­nuve­ya 24 sa­a­te ka­dar 1 mg/sa­at de­vam­lı en­füz­yon uy­gu­la­nır.

Zofran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki