TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zo­la­dex De­pot SC İmp­lantAst­ra­Ze­ne­ca

Go­se­re­lin ase­tat3.6 mg

Ambalaj: Tek doz­luk Sub­tü­kan İmp­lant, ön­ce­den dol­du­rul­muşen­jek­tör içe­ren ambalaj.

Zo­la­dex LA SC İmp­lant

Go­se­re­lin ase­tat10.8 mg

Ambalaj: Tek doz­luk Sub­tü­kan İmp­lant, ön­ce­den dol­du­rul­muşen­jek­tör içe­ren ambalaj.

End.:Hormonalmüdahaleye uygun pros­tat kanseri, premenopozal ve peri­menopozal kadınlarda gö­rü­lenme­me kanserinde; endo­met­ri­ozisin ağrı dahil semptomlarının hafifletil­mesin­deve en­do­met­rial lezyonların büyüklük ve sayı­sını azaltarak kont­rol altınaalınmasında; endo­met­ri­yu­mun ab­lasyonu veya rezeksiyonu öncesi inceltil­me­sin­de; miyomların tedavisindekullanılır. Ope­rasyon tekniğini kolaylaştırmak ve operasyondaki kan kay­bı­nıazalt­mak ama­cıyla cerrahiye adjuvan olarak da kullanıl­mak­tadır. Ayrı­ca,süperovülasyonun hazırlık aşama­sında hipofizden LH salgılanmasının inhibisyonuiçin kullanılır.

Kontr.E.:Go­se­re­linLHRH ana­log­la­rı­na aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Üre­te­re ait tı­kan­ma ve­ya omu­ri­lik­te sı­kış­ma ris­kita­şı­yan er­kek has­ta­lar­da go­se­re­lin kul­la­nı­mı dik­kat­le ya­pıl­ma­lıve has­ta­lar te­ra­pi­nin ilk ayın­da ya­kın­dan iz­len­me­li­dir. LHRH ago­nist­le­ri­ninkul­la­nıl­ma­sı ke­mik­te mi­ne­ral yo­ğun­lu­ğu kay­bı­na ne­den ola­bi­lir.Me­ta­bo­lik ke­mik has­ta­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nen ka­dın­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Te­orik an­lam­da, ge­be­lik sı­ra­sın­da LHRH ago­nist­le­ri­ninkul­la­nıl­ma­sıy­la dü­şük ve­ya fe­tal ano­ma­li ris­ki­nin bu­lun­ma­sı ne­de­niy­lego­se­re­lin ge­be ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Go­se­re­lin em­zi­renka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri kı­za­rık­lık­la­rı,yüz­de kı­zar­ma­lar, li­bi­do azal­ma­sı, me­me­de şiş­me ve du­yar­lık, başağ­rı­sı, dep­res­yo­nun da gö­rül­dü­ğü ruh­sal du­rum­da de­ğiş­me, va­ji­na­daku­ru­luk görülebilir.

Doz Önerisi:Zoladex Depot: Ye­tiş­kin­ler­de her 28 gün­de bir ön ab­do­mi­nal du­va­raen­jek­te edi­lir. Se­lim ji­ne­ko­lo­jik du­rum­lar­da te­da­vi sü­re­si 6 ay­lası­nır­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. En­do­met­ri­yu­mun in­cel­til­me­si için kul­la­nım­da,4 haf­ta aray­la ol­mak üze­re 2 de­pot uy­gu­la­nır. Cer­ra­hi mü­da­ha­le, 2.de­po­tun uy­gu­lan­ma­sı­nı iz­le­yen 2 haf­ta içe­ri­sin­de ya­pıl­ma­lı­dır(0-2 haf­ta). Asis­te üre­me­de, se­rum est­ra­di­ol dü­zey­le­ri­nin er­kenfol­li­kü­ler faz­da­ki de­ğer­le­re (yak­la­şık lit­re­de 150 pi­ko­mo­le) dü­şü­rül­me­si­nisağ­la­mak ama­cıy­la 3.6 mg Zo­la­dex kul­la­nı­lır. Bu ge­nel­lik­le 7. ve 21. gün­ler ara­sı­naraslar.Zoladex LA: Ye­tiş­kin er­kek­ler­de (yaş­lı­lar da­hil) hor­mo­nalmü­da­ha­le­ye uy­gun pros­tat kan­se­ri­nin te­da­vi­sin­de Zo­la­dex LA 10.8 mg imp­lant, her 12 haf­ta­dabir ön ab­do­mi­nal du­va­ra cil­tal­tı ola­rak en­jek­te edi­lir. Zo­la­dex LA’nın ka­dın­lar­da ve ço­cuk­lar­dakul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Zoladex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki