TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zo­lax Kap­sül   Sa­no­vel

Flu­ko­na­zol

Ambalaj: 50 mgx7 kapsül :: 100 mgx7 kapsül :: 150 mgx2kapsül :: 200 mgx7 kapsül.

Eşdeğeri:Can­di­dinKap­sül: 150 mgx2 kap­sül (Top­rak); Flu­canKap­sül: 150 mgx2 kap­sül­ (Pfi­zer); Flu­zo­leKap­sül: 50 mgx7 kap­sül, 100 mgx7kap­sül, 150 mgx2 kapsül (Bi­o­far­ma); Fungan Kapsül: 150 mgx2 kapsül (İ.E.Ulagay); Kan­di­zol Kap­sül:150 mgx2 kapsül (No­bel); Trif­lu­canKap­sül: 100 mgx7 kapsül (Pfi­zer); Tri­zolKap­sül: 50 mgx7 kap­sül, 100 mgx7kap­sül (Ko­çak).

Zo­lax Kap­sül (Vajinal)

Flu­ko­na­zol

Ambalaj: 150 mgx1 kap­sül.

Eşdeğeri:Can­di­dinKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (Toprak); Flu­canKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (Pfi­zer); Flu­zo­leKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (Bi­o­far­ma); FunganKapsül: 150 mgx1 kap­sül (İ.E.Ulagay); Kan­di­zolKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (No­bel); Tri­zolKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (Ko­çak).

End.:Ti­ne­ape­dis, ti­ne­a kor­po­ris, ti­ne­a kru­ris, ti­ne­a ver­si­ko­lor ve can­di­daen­fek­si­yon­la­rı da­hil ol­mak ü­ze­re der­ma­to­mi­koz­lar ve o­ni­ko­mi­koz­larile akut ve­ya tek­rar­la­yan va­ji­nal kan­di­di­ya­zis te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Flu­ko­na­zolve­ya bu­na ben­zer azol bi­le­şik­le­ri­ne du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Mul­tipl doz et­ki­le­şim ça­lış­ma­la­rı so­nuç­la­rı­na gö­re gün­de 400 mgve­ya da­ha yük­sek mik­tar­lar­da mul­tipl doz flu­ko­na­zol alan has­ta­lar­daflu­ko­na­zol ile be­ra­ber kul­la­nı­lan ter­fe­na­din kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Flu­ko­na­zol a­lan ö­zel­lik­le a­ğır tıb­bi so­run­la­rıo­lan has­ta­lar­da na­dir o­la­rak, ö­lüm da­hil, cid­di he­pa­tik tok­si­si­tedu­rum­la­rı göz­len­miş­tir. Flu­ko­na­zo­la bağ­lı o­la­bi­le­cek ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğıy­la u­yum­lu kli­nik bul­gu ya da semp­tom­lar ge­li­şir­se flu­ko­na­zolke­sil­me­li­dir. Yü­zey­sel fun­gal en­fek­si­yon i­çin te­da­vi e­di­len birhas­ta­da flu­ko­na­zo­la bağ­lı o­la­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­len bir de­ri dö­kün­tü­sügö­rü­lür­se, bu a­jan­la te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Şid­det­li ve­ya po­tan­si­yelola­rak ya­şa­mı teh­dit edi­ci ve bek­le­nen ya­ra­rın fe­tü­se ola­sı risk­tenda­ha ağır bas­tı­ğı fun­gal en­fek­si­yon­lar dı­şın­da, ge­be­lik­te kul­la­nı­mın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de ö­ne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semp­tomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrı­sı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flu­konazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görül­müştür.

Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dik­katlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, fluko­n­azol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen has­talarda, berabe­rinde benzodiyazepin tedavisigerekliy­se, benzodiyazepin dozunun azal­tıl­ması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flu­ko­na­zol ve ri­fa­bu­ti­ni be­ra­ber kul­la­nan has­ta­lardik­kat­li­ce iz­len­me­li­dir. Bir­lik­te ri­fam­pi­sin ve­ri­len has­ta­lar­da flu­ko­na­zoldo­zun­da bir yük­selt­me dü­şü­nül­me­li­dir. Flu­ko­na­zol ile be­ra­ber si­sap­riduy­gu­la­nan has­ta­lar­da tor­sa­de de po­in­tes’i de içe­ren kar­di­yak olay­larra­por edil­miş­tir. Flu­ko­na­zol ve tak­ro­li­mu­su be­ra­ber kul­la­nan has­ta­lardik­kat­li­ce iz­len­me­li­dir. Yük­sek doz te­o­fi­lin kul­la­nan ve­ya art­mışte­o­fi­lin tok­si­si­te ris­kin­de o­lan has­ta­lar­da flu­ko­na­zol kul­la­nı­mısı­ra­sın­da, te­o­fi­lin tok­si­si­te­si bul­gu­la­rı iz­len­me­li­dir ve tok­si­si­tebul­gu­la­rı ge­li­şir­se te­da­vi ge­rek­ti­ği gi­bi de­ğiş­ti­ril­me­li­dir.

Doz Önerisi: Ti­ne­a pe­dis, kor­po­ris, kru­ris ve kan­di­da en­fek­si­yon­la­rı­nıi­çe­ren der­mal en­di­kas­yon­lar­da 2-4 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da 1 kez 150mg uy­gu­la­nır. Ti­ne­a pe­dis 6 haf­ta­ya va­ran te­da­vi ge­rek­ti­re­bi­lir.Der­ma­to­mi­ko­zis i­çin gün­de 50 mg tek doz ve­ri­lir, te­ra­pi­ye 14-28 günde­vam e­di­lir. Oniko­mikoz için önerilen doz, haftada 150 mg tek dozdur.Tedavi, enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadardevam ettirilmelidir. Va­ji­nal kan­di­di­ya­zis te­da­vi­sin­de tek bir doz(150 mg) oral yol­dan uy­gu­la­nır.

Zolax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki