TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zol­tem AmpulNo­bel

On­dan­set­ron

Ambalaj: 4 mg/2 mLx1 am­pul :: 8 mg/4 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:Zof­erAm­pul: 4 mgl/2 mLx1 am­pul, 8mg/4 mLx1 ampul (Ade­ka); Zof­ran Am­pul: 4 mg/2 mLx1 am­pul, 8 mg/4 mLx1 ampul (GSK)).

Zol­tem FilmTab­let

On­dan­set­ron

Ambalaj: 4 mgx6 tab­let :: 8 mgx6 tab­let­.

Eşdeğeri:Zof­ranTab­let: 4 mgx6 tab­let, 8 mgx6 tab­let(GSK).

End.:Si­to­tok­sikke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi­nin ne­den ol­du­ğu bu­lan­tı ve kus­ma­la­rınte­da­vi­sin­de, ay­rı­ca pos­to­pe­ra­tif bu­lan­tı ve kus­ma­nın ön­len­me­sive te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:On­dan­set­ro­nakar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik sı­ra­sın­da, özel­lik­lege­be­li­ğin ilk üç ayın­da has­ta­ya sağ­la­ya­ca­ğı te­ra­pö­tik ya­rar­larfe­tü­se ola­sı risk­le­ri­ni den­ge­le­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. On­dan­set­ron alan an­ne­le­rin be­bek­le­ri­niem­zir­me­me­le­ri öne­ri­lir.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,baş­ta ve epi­gast­ri­um­da kı­zar­ma ve sı­cak­lık duy­gu­su, ba­zan ge­çi­ci,asemp­to­ma­tik ami­not­rans­fe­raz ar­tış­la­rı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.On­dan­set­ron ka­lın ba­ğır­sak­ta ge­çiş sü­re­si­ni ar­tı­rırve ba­zı has­ta­lar­da ka­bı­zlı­ğa ne­den ola­bi­lir. Na­di­ren er­ken aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir.

Doz Önerisi: Zoltem Ampul: Ke­mo­te­ra­pi ve Rad­yo­te­ra­pi:Ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da Zol­tem do­zu gün­de8-32 mg ara­sın­da de­ği­şe­bi­lir. Ame­li­yat Son­ra­sı Bu­lan­tıve Kus­ma: Ye­tiş­kin­le­re anes­te­zi­den 1 sa­at ön­ce 8 mg oralola­rak ve­ri­le­bi­lir. Bu­nu 8 sa­at aray­la 8 mg’lik iki doz iz­ler. Ame­li­yatson­ra­sı bu­lan­tı ve kus­ma te­da­vi­si için tek bir 4 mg’lik doz ya­vaş IVen­jek­si­yon yo­luy­la uy­gu­la­nır. Zoltem Film Tablet: Or­tade­re­ce­de emo­to­je­nik et­ki­ye sa­hip kan­ser ke­mo­te­ra­pi­si­ne bağ­lı bu­lan­tıve kus­ma­la­rın ön­len­me­sin­de: Eriş­kin do­zu 2x8 mg (16mg/gün) ola­rak öne­ril­mek­te­dir. İlk do­zun ke­mo­te­ra­pi se­an­sın­dan 30da­ki­ka ön­ce ve iz­le­yen do­zun bun­dan 8 sa­at son­ra alın­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.Rad­yo­te­ra­pi ne­de­niy­le ge­li­şen bu­lan­tı ve kus­ma­nınön­len­me­sin­de: Öne­ri­len doz 3x8 mg (24mg/gün) şek­lin­de­dir. Tüm vü­cut rad­yo­te­ra­pi­si: Her se­ans­tan1 ve­ya 2 sa­at ön­ce 8 mg şek­lin­de alın­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Yük­sektek doz ab­do­mi­nal rad­yo­te­ra­pi: Her se­ans­tan 1 ve­ya 2 sa­atön­ce 8 mg şek­lin­de alın­ma­sı ve iz­le­yen doz­la­rın 8’er sa­at aray­la yi­ne8 mg şek­lin­de alın­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Rad­yo­te­ra­pi se­an­sı bit­tik­ten son­ra 1-2gün da­ha 3x8 mg (24 mg/gün) şek­lin­de alın­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Pos­to­pe­ra­tif bu­lan­tı vekus­ma­nın ön­len­me­sin­de: Anes­te­zi uy­gu­la­ma­sın­dan 1 sa­at ön­ce 16 mg do­zun­daalın­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Zoltem adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki