TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zo­mac­ton Fla­konEr­Kim

So­mat­ro­pin

Ambalaj: 4 IUx1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü am­pul, 5 fla­kon ve 5 çö­zü­cüam­pul : 12 IUx1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü am­pul, 5 fla­kon ve 5 çö­zü­cüampul.

Eşdeğeri:Hu­mat­ro­pe Fla­kon: 4 IUx1fla­kon­ (Lilly); Sa­i­zenFla­kon: 4 IUx1 fla­kon­ (Se­ro­no).

End.:Ço­cuk­lar­da:Bü­yü­me hor­mo­nu ye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lı bü­yü­mege­ri­li­ği, Tur­ner Send­ro­mu, Pu­ber­te ön­ce­si ço­cuk­lar­da kro­nik böb­rekhas­ta­lı­ğı­na bağ­lı bü­yü­me ge­cik­me­si. Eriş­kin­ler­de: Bi­li­nenhi­po­ta­la­mo-hi­po­fi­zer has­ta­lık­la be­ra­ber bü­yü­me hor­mo­nu ye­ter­siz­li­ğive iki di­na­mik bü­yü­me hor­mo­nu sti­mü­las­yon tes­ti so­nu­cu be­lir­len­mişbü­yü­me hor­mo­nu ek­sik­li­ği.

Kontr.E.:Ak­tif ma­ligntü­mör şüp­he­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. İnt­rak­ra­ni­yal tü­mö­rüninak­tif ol­ma­sı ve an­ti-tü­mö­ral te­da­vi­nin bü­yü­me hor­mo­nu te­da­vi­si­nebaş­lan­ma­dan ta­mam­lan­mış ol­ma­sı ge­rek­li­dir. Tü­mö­rün nüks et­ti­ği­ni gös­te­renbul­gu­lar var­sa bü­yü­me hor­mo­nu te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. Kro­nik böb­rekyet­mez­li­ği olan ço­cuk­lar­da böb­rek trans­­plan­tas­yo­nun­dan ön­ce bü­yü­mehor­mo­nu te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. Ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­min­de bü­yü­mehor­mo­nu te­da­vi­si öne­ril­mez. So­mat­ro­pi­ne aşı­rı du­yar­lı­­ğın ol­du­ğudu­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Somatropin, bü­yü­me hor­mo­nu ek­sik­li­ğive te­da­vi­si ko­nu­sun­da bil­gi ve de­ne­yi­mi olan uz­man he­kim­ler ta­ra­fın­dankul­la­nıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da is­ke­let bü­yü­me­si­nin sti­mü­le edil­me­siepi­fiz disk­le­ri ka­pa­nın­ca­ya ka­dar ol­mak­ta­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­da ge­be ka­lın­ma­sı du­ru­mun­dasomatropin te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. So­mat­ro­pi­nin an­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­le­ce­ği ola­sı­lı­ğıgöz ar­dı edil­me­me­li­dir.

Yan E.:Pe­ri­fe­riködem şek­lin­de sı­vı re­tan­si­yo­nu gö­rü­lür ve özel­lik­le eriş­kin­ler­dekar­pal tü­nel send­ro­mu gö­rü­le­bi­lir. Na­di­ren eriş­kin­ler­de ha­fif şid­det­teart­ral­ji, kas ağ­rı­sı ve pa­res­te­zi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: So­mat­ro­pi­nin ad­re­no­kor­ti­ko­id­ler,glu­ko­kor­ti­ko­id ya da kor­ti­kot­ro­pin ile bir­lik­te kul­la­nı­mı ila­caalı­na­cak ya­nı­tı en­gel­le­ye­bi­lir. Ana­bo­lik ste­ro­id­ler, and­ro­jen­ler,est­ro­jen­ler ya da ti­ro­id hor­mon­la­rı ile bir­lik­te aşı­rı doz­da so­mat­ro­pinkul­la­nı­mı ise epi­fiz ka­pan­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Doz ve uy­gu­la­ma prog­ra­mı her has­ta­ya gö­re ay­rıdü­zen­len­me­li­dir. Ge­nel­lik­le, haf­ta­da 0.5-0.7 IU/kg’lik bir do­zun(0.185 mg/kg-0.26 mg/kg ve­ya vü­cut yü­zey alanına gö­re 14.8 IU/m2-20.7IU/m2) 6-7 kez SC uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir. Gün­lük en­jek­si­yon,0.07-0.1 IU/kg’dir. Bir haf­ta­da top­lam 0.81 IU/kg ve gün­de 0.116 IU/kg do­zunüs­tü­ne çı­kıl­ma­ma­lı­dır. Ge­nel­lik­le bir­kaç yıl sü­ren te­da­vi dö­ne­mi,ula­şı­la­bi­le­cek mak­si­mum te­ra­pö­tik ya­ra­ra gö­re dü­zen­le­nir. Çö­zü­cü­lerben­zil al­kol içer­di­ğin­den, du­yar­lı ki­şi­ler­de pre­pa­rat bu çö­zücü­ler­lesu­lan­dı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Zomacton adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki