TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  01 Nisan 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zo­vi­rax Fla­kon IVGSK

Asik­lo­vir

Ambalaj: 250 mgx5 flakon.

Zo­vi­rax Forte Süs­pan­si­yon

Asik­lo­vir

Ambalaj: 400 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Zo­vi­rax Tab­let

Asik­lo­vir

Ambalaj: 200 mgx25 tab­let :: 800 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:AcylTab­let: 200 mgx25 tablet (Bi­o­far­ma); Ak­lo­virTab­let: 200 mgx25 tab­let, 800mgx20 tablet (İl­san); Asiviral Tablet: 200 mgx25tab­let (Terra); Her­no­vir Tab­let:200 mgx25 tab­let (No­bel); SilovirTablet: 200 mgx25 tablet, 800mgx20 tablet (Eczacıbaşı); Vi­ro­sil Tab­let:200 mgx25 tab­let, 800 mgx25 tablet (Sa­ba).

End.: Ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan veya ol­ma­yan ki­şi­ler­deilk ve tek­rar­la­yan Her­pesGe­ni­ta­lis en­fek­si­yon­la­rın te­da­vive pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan ki­şi­ler­de Her­pes simp­lex (mu­ko­ku­ta­nöz)en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi ve pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olanya da en­fek­si­yon ve komp­li­kas­yon­la­rı açı­sın­dan risk al­tın­da bu­lu­nanço­cuk­la­rın Va­ri­cel­la zos­ter en­fek­si­yo­nu te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Asik­lo­vi­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te an­cak el­de edi­le­cek ya­rar­la­rın bi­lin­me­yenola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­du­ğu­na ina­nı­lan du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­le­ri,bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ka­rın ağ­rı­sı, baş dön­me­si, kon­­füz­yon, ha­lu­si­nas­yon­lar,som­no­lans, baş ağ­rı­sı ve hal­siz­lik görü­lebilir.

Etkileş.:Pro­be­ni­sid,sis­te­mik ola­rak uy­gu­la­nan asi­k­lo­vi­rin, or­ta­la­ma ya­rı­lan­ma sü­re­si­nive plaz­ma kon­sant­ras­yon-za­man eğ­ri­si­nin al­tın­da ka­lan ala­nı ar­tı­rır.

Doz Önerisi:ZoviraxFlakon: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de Her­pes simp­leks ve­ya Va­ri­cel­la zos­ter en­fek­si­yo­nun­da8 sa­at­te bir 5 mg/kg do­zun­da ve­ri­lir. 3 ay ile 12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da8 sa­at­te bir 25 mg/m2 vü­cut yü­ze­yi do­zun­da en­füz­yon uy­gu­la­nır. Ye­ni­do­ğan­lar­daen­füz­yon için her 8 sa­at­te bir 10 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğı do­zun­da uy­gu­la­nır. ZoviraxForte Süspansiyon: Eriş­kin­ler: Ge­ni­talHer­pes En­fek­si­yo­nu: Gün­de 5kez (4 sa­at aray­la) 200 mg. Te­da­vi­ye 10 gün de­vam edil­me­li­dir. Kro­nik Sup­res­yon Te­da­vi­si:Gün­de 2kez (12 sa­at aray­la) 400 mg, 12 ay sü­rey­le ve­ri­lir. Her­pes Simp­lex Mu­ko­ku­ta­nöz:Te­da­vi: Gün­de5 kez (4 sa­at aray­la ge­ce do­zu at­la­na­rak) 200-400 mg. Te­da­vi­ye 10 günsü­rey­le de­vam edil­me­li­dir. Pro­fi­lak­si: Gün­de 2 kez (12 sa­at aray­la) 400 mg. Her­pes Zos­ter: Gün­de 5 kez (4 sa­at aray­la ge­cedo­zu at­la­na­rak) 800 mg, 7-10 gün sü­re ile uy­gu­la­nır. Va­ri­cel­la:2 yaş üze­ri ço­cuk­lar: Gün­de 4 kez (6 sa­at aray­la) 20mg/kg (80 mg/kg/gün) doz­da ve­ri­lir. Te­da­vi­ye 5 gün de­vam edi­lir. 40kg’nin üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra ye­tiş­kin do­zu ve­ril­me­li­dir. Eriş­kin­ler ve 40 kg’nin üze­rin­de­kiço­cuk­lar: Gün­de5 kez 800 mg, 5 gün sü­rey­le ve­ri­lir.Zovirax Tablet: Eriş­kin­ler­de Her­pes simp­leks en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­siiçin gün­de 5 kez 200 mg, or­ta­la­ma 4 sa­at­lik ara­lar­la, ge­ce do­zu at­la­na­rakalı­nır. 5 gün de­vam edi­lir, an­cak cid­di ini­si­yal en­fek­si­yon­lar­da sü­reuza­tı­la­bi­lir. 2 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra ye­tiş­kin do­zu, 2 ya­şınal­tın­da­ki ço­cuk­la­ra da ye­tiş­kin do­zu­nun ya­rı­sı uy­gu­la­nır. Eriş­kin­ler­deHer­pes zos­ter en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­siiçin gün­de 5 kez, 800 mg Zo­vi­rax, yak­la­şık 4 sa­at­lik ara­lar­la, ge­ce do­zu at­la­na­rakalın­ma­lı­dır. Te­da­vi­ye 7 gün de­vam edil­me­li­dir.

Zo­vi­rax Göz Mer­he­mi

Asik­lo­vir

Ambalaj: %3x4.5 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:ViruposGöz Merhemi: %3x4.5 g (Bi­em).

End.:Her­pessimp­leks ke­ra­ti­ti te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Asik­lo­vi­redu­yar­lı ol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­lar, asik­lo­vir uy­gu­la­ma­sın­danhe­men son­ra ge­çi­ci, ha­fif bir bat­ma ola­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.Göz, ağız, ge­ni­tal or­gan mu­ko­za­la­rı­na uy­gu­lan­ma­sı uy­gun de­ğil­dir.Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı an­cak po­tan­si­yel ya­rar­la­rın bi­lin­me­yen ola­sırisk­le­re ağır bas­tı­ğı du­rum­lar­da dü­şü­nül­me­li­dir.

Yan E.:Uy­gu­lamadanhe­men son­ra ge­çi­ci ha­fif bir bat­ma mey­da­na ge­le­bi­lir. Yü­zey­sel le­ke­like­ra­to­pa­ti kay­de­dil­miş­tir. Ay­rı­ca lo­kal ir­ri­tas­yon, ble­fa­rit vekon­junk­ti­vit gi­bi enf­la­mas­yon kay­de­dil­miş­tir.

Doz Önerisi: Alt kon­jun­kti­va ke­se­si içi­ne 10 mm’lik bir şe­ritha­lin­de gün­de 5 kez yak­la­şık 4 sa­at­lik ara­lık­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır.Te­da­vi­ye, iyi­leş­tik­ten son­ra en az 3 gün de­vam edil­me­li­dir.

Zo­vi­rax Krem

Asik­lo­vir

Ambalaj: 50 mg/gx2 g’lik tüp­.

End.:İlk ve tek­rar­la­yange­ni­tal her­pes ve her­pes la­bi­alis de da­hil ol­mak üze­re her­pes simp­lekscilt en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Asik­lo­vi­re aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı an­cak po­tan­si­yelya­rar­la­rın bi­lin­me­yen ola­sı risk­le­re ağır bas­tı­ğı du­rum­lar­da dü­şü­nül­me­li­dir.

Yan E.: Ge­çi­ci ola­rak ha­fif yan­ma, ha­fifde­ri ku­ru­ma­sı, pul­lan­ma, eri­tem ve ka­şın­tı gö­rül­ebilir.

Doz Önerisi: Gün­de 5 kez, ge­ce do­zu at­la­na­rak, yak­la­şık 4 sa­at­likara­lık­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır. Lez­yon­la­ra ve­ya en­fek­si­yo­nun baş­la­ma­sın­danson­ra be­lir­me­si bek­le­nen lez­yon­la­ra ola­bil­di­ğin­ce er­ken uy­gu­lan­ma­lı­dır.Te­da­vi­ye 5 gün de­vam edil­me­li­dir. Eğer bu sü­re için­de iyi­leş­me ol­maz­sa,te­da­vi­ye 10 gü­ne ka­dar de­vam edi­le­bi­lir.

Zovirax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kanserle Savaş Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki