TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zypre­xa Flakon IM   Lilly

Olan­za­pin

Ambalaj: 10 mgx1 toz flakon.

Zypre­xa FilmTab­let

Olan­za­pin

Ambalaj: 5 mgx28 tablet : 10 mgx28 tablet.

Zypre­xa Velotab Ağızda ÇözünebilirTab­let

Olan­za­pin

Ambalaj: 5 mgx28 tablet : 10 mgx28 tablet.

End.:Enjeksiyonluksolüsyon için toz, şizofreni veya manik epizod hastalarında ajitasyon vedavranış bozukluklarının hızlı kontrolünde, oral tedavi uygun olmadığındaendikedir. Klinik olarak uygunluk sağladığında parenteral tedavi derhalsonlandırılıp, oral olanzapin tedavisine başlanmalıdır. Oral formlar, şi­zof­re­ni­ninakut ve sü­rek te­da­vi­sin­de ve po­zi­tif be­lir­ti­ler­le ne­ga­tif be­lir­ti­le­rinön­de gel­di­ği di­ğer psi­koz­lar­da en­di­ke­dir. Baş­lan­gıç te­da­vi­si­neolum­lu ya­nıt ve­ren has­ta­lar­da, de­vam eden te­da­vi bo­yun­ca kli­nik dü­zel­me­ninsür­dü­rül­me­sin­de et­ki­li­dir. Bipolar bozuklukta olanzapin, orta dereceile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar bozuklukta reküranslarınönlenmesinde endikedir.

Kontr.E.: Olan­za­pi­ne kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olanhas­ta­lar­da ve bi­li­nen dar açı­lı glo­kom ris­ki olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: ALT ve/ve­ya AST dü­zey­le­ri yük­sel­miş, he­pa­tik yet­mez­likbe­lir­ti ve semp­tom­la­rı olan ön­ce­den va­ro­lan azal­mış ka­ra­ci­ğer fonk­si­yonka­pa­si­te­si­ne sa­hip, po­tan­si­yel he­pa­to­tok­sik ilaç­lar­la te­da­vi edi­lenhas­ta­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Kon­vül­zi­yon anam­ne­zi ve­ren has­ta­lar­daya da kon­vül­zi­yon­la­rın eş­lik et­ti­ği has­ta­lık­la­rı bu­lu­nan­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te yal­nız­ca bek­le­nen ya­rar­la­rınfe­tu­sa ola­sı za­rar­la­rın­dan açık­ça da­ha üs­tün ol­du­ğu du­rum­lar­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. Olan­za­pin alan has­ta­la­ra, be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­le­risalık ve­ril­me­li­dir. Olan­za­pin som­no­lan­sa ne­den ola­bil­di­ğin­den,has­ta­lar, ila­cın ken­di­le­ri­ni olum­suz yön­de et­ki­le­me­di­ğin­den eminolun­ca­ya ka­dar teh­li­ke ya­ra­ta­bi­le­cek ma­ki­ne ve araç kul­lan­ma­ma­la­rıko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Som­no­lans, vü­cut ağır­lı­ğın­daar­tış, göz ka­rar­ma­sı, iş­tah art­ma­sı, pe­ri­fe­rik ödem, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yonve ha­fif, ge­çi­ci an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­ler, ka­bız­lık, ağız ku­ru­ma­sıgörülebilir.

Etkileş.: Sant­ral et­ki­li di­ğer ilaç­lar­lave al­kol­le bir­lik­te alın­ma­sı sı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Olan­za­pin,le­vo­do­pa­nın ve do­pa­min an­ta­go­nist­le­ri­nin et­ki­le­ri­ni an­ta­go­ni­zeede­bi­lir. An­cak bir­lik­te ak­tif kar­bon me­di­si­nal ve­ril­me­si, olan­za­pi­ninoral bi­yo­ya­rar­la­nı­mı­nı %50-60 azalt­mış­tır. Bir­lik­te si­ga­ra içil­me­siya da kar­ba­ma­ze­pin alın­ma­sı, olan­za­pin me­ta­bo­liz­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Zyprexa IM Flakon:Sadece IM kullanım içindir. IV veya SC yolla kullanılmamalıdır. ZyprexaEnjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz en fazla art arda üç güne kadar olmak üzeresadece kısa süreli kullanım için amaçlanmıştır. Olanzapin için önerilenmaksimum başlangıç dozu, tek IM enjeksiyon olarak uygulanan 10 mg'dir. Kişininklinik durumuna göre daha düşük bir doz (5 mg veya 7.5 mg) uygulanabilir.Kişinin klinik durumu baz alınarak ilk enjeksiyondan 2 saat sonra 5-10 mg'likikinci bir enjeksiyon uygulanabilir. (Oral yoldan alınan olanzapin dahil)günlük maksimum olanzapin dozu, 24 saatlik herhangi bir süre içinde 3enjeksiyon aşılmamak üzere 20 mg'dir. ZyprexaVelotab/Film Tablet: Şizofrenide önerilen başlangıç dozu 10mg/gün’dür. Manik dönemde başlangıç dozu, monoterapide genellikle günde tek dozuygulanan 15 mg veya kombinasyon tedavisinde günde 10 mg. Bipolar bozukluktareküransın önlenmesinde önerilen başlangıç dozu 10 mg/gün’dür. Şizofreninin vemanik dönemlerin tedavisi sırasında, günlük doz, kişisel klinik duruma bakılarak günde 5-20 mgarasında ayarlanabilir. Aç veya tok karnına verilebilir. Olanzapin kullanımıkesilirken, kademeli doz azaltımına gidilmelidir. Ağızda çözünebilir olanzapintabletleri ile film kaplı olanzapin tabletleri biyolojik olarak eşdeğerdir veemilim hızı ve oranı aynıdır. Ağızda çözünebilir olanzapin tabletleri, filmkaplı tabletlerin yerine kullanılabilir. Dozda 2.5 mg’lık artışın gerekliolduğu durumlarda Film Kaplı Tabletler kullanılmalıdır.

Zyprexa adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki