TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İmig­ran FilmTab­let    GSK

Su­mat­rip­tan

Ambalaj: 50 mgx2 ve 6 tab­let::100 mgx2ve 6 tab­let.

Eşdeğeri:SumatranFilm Tablet: 100 mgx2film tablet (Fako).

İmig­ran Nazal Sprey

Su­mat­rip­tan 10mg/doz

Ambalaj: Her biri tek dozluk 2 adetnazal sprey.

İmig­ran Sub­ject  

Su­mat­rip­tan

Ambalaj: 6 mg/0.5 mx2 adet şı­rın­ga kar­tu­şuve 1 adet oto­en­jek­tör.

Eşdeğeri:SumatranMediject: 6 mg/0.5 mLx2 adet şı­rın­gakar­tu­şu ve 1 adet oto­en­jek­tör (Fako).

End.: Oral ve intra­nazal topikal formlar auralı veya aurasızmigren ataklarının akut tedavisinde, parenteral formlar ise migren ataklarınınyanı sıra demet baş ağrısı (cluster headache) nöbetlerinin akut tedavisinde deendikedir. Profilaktikola­rak kullanılmaz.

Kontr.E.:Su­mat­rip­ta­nakar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, is­ke­mik kalp ra­hat­sız­lı­ğın­da, mi­yo­karden­fark­tü­sü ge­çi­ren­ler­de, Prinz­me­tal an­ji­na/ko­ro­ner va­zos­pazmolan­lar­da, kont­rol al­tı­na alın­ma­mış hi­per­tan­si­yon­da kont­re­ndi­ke­dir.Er­go­ta­minve tü­rev­le­ri­ni içe­ren müs­tah­zar­lar­la su­mat­rip­ta­nın bir­lik­te kul­la­nı­mıkont­ren­di­ke­dir. Su­mat­rip­ta­nın MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir ara­da ve­ril­me­sive MA­Oİ te­da­vi­si­nin ke­sil­me­si­nin ar­dın­dan 2 haf­ta için­de kul­la­nıl­ma­sıkont­ren­di­ke­dir. Ay­rı­ca, he­mip­le­jik, of­tal­mop­le­jik mig­ren­de, se­lek­tif5-HT re­up­ta­ke in­hi­bi­tör­le­ri ve lit­yum ile te­da­vi gö­ren has­ta­lar­dada kont­ren­di­ke­dir. Su­mat­rip­tan ay­nı za­man­da kalp has­ta­lık­la­rın­dakont­ren­di­ke olup, ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı için klinik olarak önem­lirisk fak­tör­le­ri ta­şı­yan (hi­per­li­pi­de­mi, obe­si­te, di­abe­tes mel­li­tus,si­ga­ra iç­me) asemp­to­ma­tik has­ta­lar­da dik­kat­li bir de­ğer­len­dir­me­denson­ra kul­la­nıl­ma­lı­dır. Su­mat­rip­tan mig­ren­le bir­lik­te tek ta­raf­lıza­yıf­lık ve­ya felç, göz kas­la­rı­nın fel­ci ve­ya çift gör­me ve­ya kör nok­ta­larşek­lin­de ge­çi­ci gör­me bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Su­mat­rip­tan sa­de­ce açık ola­rakmig­ren ta­nı­sı ko­nul­muş­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. İlk su­mat­rip­tan do­zu­naya­nıt ver­me­yen has­ta­la­ra, ikin­ci bir doz ver­me­den ön­ce ta­nı tek­rargöz­den ge­çi­ril­me­li­dir. Alın­ma­nın ar­dın­dan, su­mat­rip­tan ile gö­ğüs­teağ­rı ve sı­kış­ma his­se­di­le­bi­lir ki, bu ağ­rı ba­zan yo­ğun ola­bi­lir vebo­ğaz­da da his­se­di­le­bi­lir. Bu semp­tom­lar anjina pek­to­ri­si an­dır­sada an­cak sa­de­ce is­tis­nai du­rum­lar­da ko­ro­ner va­zos­pazm­dan ile­ri ge­le­bi­lir.Ta­nı­sı ko­nul­ma­mış kalp has­ta­lı­ğı bu­lun­ma ola­sı­lı­ğı olan post­me­no­poz­da­kika­dın has­ta­la­ra, 40 yaş üze­ri er­kek has­ta­la­ra ve ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğıris­ki ta­şı­yan has­ta­la­ra, alt­ta ya­tan kar­di­yo­vas­kü­ler bir has­ta­lı­ğıolup ol­ma­dı­ğı in­ce­le­nip de­ğer­len­di­ril­me­den ve­ril­me­me­li­dir. Epi­lep­siöy­kü­sü olan­lar­da ve­ya kon­vül­zi­yon eşi­ği­ni dü­şü­re­bi­len ya­pı­salbir be­yin lez­yo­nu olan has­ta­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sül­fo­na­mid­le­rekarşı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde su­mat­rip­tan alı­mı­nın ar­dın­danaler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Mig­ren ve­ya su­mat­rip­tan­la te­da­viso­nu­cu uyu­şuk­luk ola­bi­le­ce­ğin­den, mo­tor­lu ta­şıt ve­ya ma­ki­ne kul­la­nı­mıgi­bi özel be­ce­ri ge­rek­ti­ren du­rum­lar­da has­ta­la­ra dik­kat­li ol­ma­la­rısöy­len­me­li­dir. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı, an­cak an­ne­ye sağ­lan­ma­sı bek­le­nenya­rar­la­rı fe­tü­se olan ola­sı ris­kin­den bü­yük­se dü­şü­nül­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sın­dadik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Hi­po­tan­si­yon,bra­di­kar­di, cilt­te hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rın­dan ana­fi­lak­si­yeka­dar de­ği­şen aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı, ta­şi­kar­di, pal­pi­tas­yonbil­di­ril­miş­tir. Ağ­rı, ka­rın­ca­lan­ma, sı­cak­lık, ağır­lık, ba­sınç ve­yası­kı­lık duy­gu­la­rı gi­bi semp­tom­lar ge­nel­lik­le ge­çi­ci­dir ve yo­ğunola­bi­lir, gö­ğüs ve bo­ğaz da­hil vü­cu­dun her­han­gi bir bö­lü­mü­nü et­ki­le­ye­bi­lir.Yüz­de kı­zar­ma,baş dön­me­si ve hal­siz­lik duy­gu­su gi­bi be­lir­ti­ler ço­ğun­luk­la ha­fifve­ya or­ta de­re­ce­de olup ge­çi­ci­dir. Bit­kinl­ik ve ser­sem­­lik ha­li bil­di­ril­miş­tir. Ba­zıhas­ta­lar­da bu­lan­tı ve kus­ma gö­rül­müş­tür. Nadiren nöbetlerbildirilmiştir. Bu hastaların çoğunda önceden bir epilepsi öyküsü veyaepilepsiye yol açan yapısal lez­yonlar bulunmuştur.

Etkileş.:Er­go­ta­minve tü­rev­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı kont­ren­di­ke­dir. Su­mat­rip­tanve se­ro­to­nin me­ta­bo­liz­ma­sı­nı et­ki­le­yen ilaç­lar (MAO in­hi­bi­tör­le­ri,se­ro­to­nin re-up­ta­ke in­hi­bi­tör­le­ri, klo­mip­ra­min ve lit­yum) bir­lik­tekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: İmigran Film Tablet: Yetiş­kinler için önerilen başlangıç dozu 100 mg’dir.Semptomlar nüksederse, ilk dozun ardından 24 saatte herhangi bir zamanda ilavedozlar verilebilir, ancak herhangi bir 24 saatlik süre içinde 3 tabletten dahafazla verilmemelidir. Tabletler su ile bütün olarak yutulma­lıdır.Sumatriptanın migren nöbetinin başlamasından sonra olabildiğince erkenverilmesi önerilir, fakat nöbetin hangi saf­ha­sınde verilirse verilsin, eşitde­re­­cede etkilidir.İmigran Nazal Sprey: Nazal spreyin migren atağının baş­­lamasındansonra olabil­diğince erken verilmesi önerilir fakat nöbetin han­gi saf­hasındaverilirse veril­sin eşit derecede etkilidir. Imig­ran Nazal Sprey‘in optimal dozu 20 mg’dir. Hemmigren atağının hem de sumatriptanın emiliminin hastalar içinde veya arasındadeğişiklik göstermesinden dolayı 10 mg bazı has­talarda ve ataklarda etkiliolabilir. Eğer semptomlar nükse­derse ikinci bir doz ilk dozu izleyen 24 saatiçinde verilebilir, ancak iki doz arasında en az 2 saatlik bir arabırakılmalıdır. 24 saat içinde iki Imig­ran 20 mg nazal spreyden daha fazlası kullanılmamalıdır.İmigranSubject: En­jeksiyonsistemi yar­dımıyla SC uygulanmalıdır. Migrende yetişkinler için baş­langıçsumatriptan dozu SC olarak 6 mg’dir. Eğer semptomlar nükse­derse ilave bir 6 mg’likSC enjeksi­yon ilk dozu izleyen 24 saat içinde herhangi bir zamandayapılabilir, ancak ilk dozdan sonra en az 1 saat geç­melidir. 24 saat içindekimaksimum doz 2 kez 6 mg’lik bir enjeksiyondur (12 mg). İmig­ran Sub­ject tedavisine migren baş ağrısının ilkbelirtisi veya kusma, bulantı, fotofobi gibi ağrı ile birlikte olan semptomlargörü­lün­ce başlanmalıdır. İmig­ran Sub­ject’in migren nöbetinin başlamasından sonra olabil­di­ğinceerken verilmesi önerilir, fakat nöbetin hangi safhasında verilirse verilsineşit derecede et­ki­­lidir. İmig­ran Sub­ject’in öteki semptomlar oluşmadan ön­ce, migrenin aurasafhasında verilmesi baş ağrısı geliş­me­sini önlemeyebilir. Demet başağrısında (Cluster headache) öne­rilen yetişkin dozu, her “cluster” krizi içintek bir 6 mg’lik SC enjeksiyondur. Maksimum doz 24 saatte 2 kez 6 mg’lik İmig­ran enjektabldır (12 mg). İki dozarasında en az 1 saat ara olmalıdır.

Imigran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki