TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İm­mucyst Fla­konSanofiPasteur

BCG Con­na­ught su­şu81 mg (=10.5±8.7x108 Ko­lo­ni For­mas­yon Üni­te­si)

Ambalaj: 1 li­yo­fi­li­ze fla­kon ve 3mL çö­zü­cü flakon.

End.: İnt­ra­ve­zi­kal yol­la, me­sa­ne­de­kipri­mer ve re­laps kar­si­no­ma in si­tu (CIS) te­da­vi­si ve tü­mör tek­rar­la­masık­lı­ğı­nı azalt­ma­da en­di­ke­dir. Pa­pil­ler tü­mör­ler­le bir­lik­te yada tek ba­şı­na gö­rü­len kar­si­no­ma in si­tu te­da­vi­sin­de de uy­gu­la­na­bi­lir.Ay­nı za­man­da, da­ha ön­ce her­han­gi bir ajan­la te­da­vi edil­me­ye ça­lı­şıl­mış,an­cak ba­şa­rı­lı olu­na­ma­mış me­sa­ne­nin in si­tu tü­mör­le­ri­nin te­da­vi­sin­dede en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ate­şi yük­sek has­ta­lar­da ate­şinne­de­ni be­lir­le­nip or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­dık­ça, uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Bir en­fek­si­yon gö­rü­lür­se, en­fek­si­yon kont­rol al­tı­na alı­nın­ca­yaka­dar te­da­vi er­te­len­me­li­dir. Üri­ner sis­tem en­fek­si­yo­nu olan has­ta­lar,BCG en­fek­si­yo­nu­nun ya­yıl­ma­sı ve me­sa­ne ir­ri­tas­yo­nu­nun şid­de­ti­ninart­ma­sı ris­kin­den do­la­yı BCG/Con­na­ught te­da­vi­si­ne alın­ma­ma­lı­dır.Ge­be­likve em­zir­me­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Me­sa­ne için­de enf­la­mas­yon; he­ma­tü­ri,di­zü­ri, pol­la­kü­ri ve üri­ner sis­tem bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rı ilebir­lik­te gö­rül­mek­te­dir. Bu­lan­tı, di­ya­re, ane­mi ve lö­ko­pe­ni, pros­tatve üret­ral obst­rük­si­yon ve sis­te­mik BCG en­fek­si­yo­nu ile ölümgörülebilir.

Yan E.: Lo­kal yan et­ki­ler ge­nel­lik­le,3. ve­zi­kal ins­ti­las­yo­nun ar­dın­dan gö­rül­mek­te ve ge­nel ola­rak; di­zü­ri,pol­la­kü­ri, he­ma­tü­ri, sis­tit, id­rar zor­lu­ğu, üri­ner sis­tem en­fek­si­yo­nu,in­kon­ti­nans, kramp/ağ­rı şek­lin­de­dir. İnt­ra­ve­zi­kal uy­gu­la­ma­nın ar­dın­dangö­rü­len sis­te­mik re­ak­si­yon­lar ise ge­nel­lik­le 1-3 gün­de so­na ererve ge­nel ola­rak; hal­siz­lik, 38°C’nin üze­rin­de ateş, tit­re­me, ane­mi, bu­lan­tı/kus­ma,iş­tah­sız­lık, mi­yal­ji/art­ral­ji/art­rit, di­ya­re, lö­ko­pe­ni, re­nal tok­si­si­te,ge­ni­tal ağ­rı şek­lin­de gö­rül­mek­te­dir. Gra­nü­lo­ma­töz pros­tat, ciltdö­kün­tü­sü, or­şit ve re­nal ap­se ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.: Ola­sı bir mi­ko­bak­te­ri­yel en­fek­si­yonkuş­ku­su ne­de­niy­le ya­pı­la­cak olan tü­ber­kü­lin cilt tes­tin­de yan­lışyo­rum­la­ma­la­ra ve/ve­ya teş­hi­se ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Kı­sa sü­re­li te­da­vi­ler­de TUR ve­ya son­ra­sı 14.gün­den baş­la­ya­rak haf­ta­da bir doz 50 mL ste­ril se­rum fiz­yo­lo­jik ilesu­lan­dı­rı­la­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Uy­gu­la­ma ka­te­ter ile int­ra­ve­zi­kalyol­dan ya­pıl­ma­lı­dır. 6 haf­ta son­ra ya­pı­la­cak mo­ni­tö­ri­zas­yon son­ra­sın­datop­lam 50 haf­ta­da te­da­vi ta­mam­lan­mış olur. Uzun sü­re­li te­da­vi­ler­deise TUR ve­ya bi­yop­si son­ra­sı 14. gün­den baş­la­ya­rak haf­ta­da 1 doz 50mL ste­ril se­rum fiz­yo­lo­jik­le su­lan­dı­rı­la­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Uy­gu­la­maka­te­ter ile int­ra­ve­zi­kal yol­dan ya­pıl­mak­ta­dır. 6 haf­ta­lık in­dük­si­yonkü­rün­den son­ra ya­pı­la­cak mo­ni­tö­ri­zas­yon son­ra­sın­da 3, 6, 12, 18ve 24. ay­lar­da bi­rer kez uy­gu­la­na­rak te­da­vi sağ­la­nır.

Immucyst adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki