TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İmu­ran F­la­konGSK

Azat­i­op­ri­n

Ambalaj: 50 mgx1 flakon.

İmu­ran FilmTab­let

Azat­i­op­ri­n

Ambalaj: 25 mgx100 tab­let:: 50 mgx100 tablet.

Eşdeğeri:Azathi­op­ri­ne Tab­let: 50 mgx100tablet (Ata­farm); Azathi­op­ri­ne PCHTab­let: 50 mgx100 tablet (Med İlaç).

End.: Kor­ti­kos­te­ro­id­ler­leve/ve­ya di­ğer im­mün­sup­re­sif mad­de ve yön­tem­ler­le bir­lik­te, or­gannak­li ya­pı­lan has­ta­lar­da en­di­ke­dir. Aza­ti­op­rin, tek ba­şı­na ya dage­nel­lik­le kor­ti­kos­te­ro­id­ler ve/ve­ya di­ğer yön­tem­ler­le bir­lik­te,aşa­ğı­da sa­yı­lan has­ta­lık­la­rı olan has­ta­la­rın bir kıs­mın­da, kor­ti­kos­te­ro­idte­da­vi­si­nin ke­sil­me­si ve­ya do­zu­nun azal­tıl­ma­sı da­hil çe­şit­likli­nik ya­rar­lar gös­ter­miş­tir: Cid­di ro­ma­to­id art­rit, sis­te­mik lu­puserit­e­ma­to­zus, der­ma­to­mi­yo­sit/po­li­mi­yo­sit, oto­im­mün kro­nik ak­tifhe­pa­tit, pem­fi­gus vul­ga­ris, po­li­ar­te­ri­tis, oto­im­mün he­mo­li­tikane­mi, kro­nik ref­rak­ter idi­yo­pa­tik trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra.

Kontr.E.:Aza­ti­op­ri­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­duk­la­rı bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Has­ta­da6-mer­kap­to­pu­ri­ne (6-MP) kar­şı aşı­rı du­yar­lık var­sa, aza­ti­op­ri­nekar­şı da ola­sı aşı­rı du­yar­lık bu­lu­na­bi­lir. Ge­be ol­du­ğu bilinenlerdeaza­ti­op­rin te­da­vi­si­ne baş­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Aza­ti­op­rin, te­da­vi sı­ra­sın­da has­ta­da gö­rü­le­bi­le­cektok­sik et­ki­ler ge­rek­ti­ği gi­bi iz­le­ne­bi­le­cek­se kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ka­ra­ci­ğer iş­lev bo­zuk­luk­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan sü­rekdo­zu öne­ri­len doz­la­rın alt sı­nı­rın­da­dır. Te­da­vi gö­ren an­ne­le­rin sü­tün­deaza­ti­op­rin ve/ve­ya me­ta­bo­lit­le­ri gö­rül­me­miş­tir. An­cak has­ta­lar,aza­ti­op­ri­nin ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­rin­de muh­te­mel risk­le­riko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ge­nel hal­siz­lik,baş dön­me­si, kus­ma, ateş, tit­re­me, kas ağ­rı­la­rı, art­ral­ji, ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, ko­les­ta­tik sa­rı­lık, pan­k­re­atit, kar­di­yakarit­mi­ler ve hi­po­tan­si­yon görülebilir. Alo­pe­si, im­mün­sup­res­yo­na de­vamedil­­me­si­ne rağ­men ol­gu­la­rın %80’in­den faz­la­sın­da ge­ri dö­nü­şüm­lü­dür.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nol,ok­si­pu­ri­nol ve ti­op­ri­nol, 6-mer­kap­to­pu­rin ve­ya aza­ti­op­rin­le bir­lik­teve­ri­ld­iğin­de 6-MP ve aza­ti­op­rin do­zu­nun ori­ji­nal do­zu­nun dört­tebi­ri­ne in­di­ril­me­si ge­re­kir. Aza­ti­op­rin, sük­si­nil­ko­lin gi­bi de­po­la­ri­zanilaç­la­rın oluş­tur­du­ğu nö­ro­müs­kü­ler blo­ka­jı ar­tı­ra­bi­lir ve tü­bo­kü­ra­ringi­bi non­de­po­la­ri­zan ilaç­la­rın oluş­tur­du­ğu blo­ka­jı azal­ta­bi­lir.Aza­ti­op­ri­nin, di­ğer ke­mik ili­ği bas­kı­la­yı­cı ilaç­lar uy­gu­la­nan yada kı­sa sü­re ön­ce uy­gu­lan­mış olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­sıge­re­kir.

Doz Önerisi:Imu­ran En­jek­si­yon, sa­de­ce oral yol pra­tik ol­ma­dı­ğı za­man kul­la­nıl­ma­lıve oral uy­gu­la­ma müm­kün olur ol­maz ke­sil­me­li­dir. Transp­lan­tas­yon­daye­tiş­kin­ler ve ço­cuk­lar için doz, uy­gu­la­nan im­mün­sup­re­sif re­ji­mebağ­lı ola­rak, ge­nel­de, oral ve­ya IV yol­dan 5 mg/kg/gün’e ka­dar yük­le­medoz­la­rı ve­ril­mek­­te­dir. İda­me do­zu, oral yol­dan ve­ya müm­kün ol­ma­dı­ğıza­man IV yol­dan 1-4 mg/kg/gün ara­sın­da­dır. Di­ğer ol­gu­lar­da ye­tiş­kin­lerve ço­cuk­lar için doz ge­nel­de, baş­lan­gıç do­zu na­di­ren 3 mg/kg/gün’üaşar, kli­nik ce­va­ba (ki, haf­ta­lar ya da ay­lar­ca gö­rül­me­ye­bi­lir) vehe­ma­to­lo­jik to­le­ran­sa bağ­lı ola­rak azal­tıl­ma­lı­dır. Üç ay için­debir iyi­leş­me gö­rül­mez­se te­da­vi­nin ke­sil­me­si de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Has­ta­nın ya­nı­tı­na bağ­lı ola­rak ge­re­ken sü­rek do­zu 1 mg/kg/gün’den azve­ya 3 mg/kg/gün’e ka­dar de­ği­şe­bi­lir.

Imuran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki