TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İnflacort İnhaler   Bilim

Budezonid

Ambalaj: 50 µgx200 doz inhaler:: 200 µgx200 doz inhaler.

Eşdeğeri:Pulmicortİnhaler: 50 µg/dozx200 doz (AstraZeneca).

End.:Alt­ta ya­tanso­lu­num yol­la­rı enf­la­mas­yo­nu­nun kont­ro­lü için sü­rek te­da­vi­sin­deglu­ko­kor­ti­kos­te­ro­id­le­re ge­rek­si­nim gös­te­ren bron­şi­yal as­tım­lıhas­ta­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de ve aktif veya sessiz sey­re­denakciğer tüber­külozlu hastalarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hastalara, inhale edilen budezonid tedavisinin pro­filaktiknite­liği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiğianlatılmalıdır. Supleman sistemik kortikosteroidler veya bude­­zonid ile tedavibirdenbire kesilmemelidir. Kesin gerekli olma­dık­ça ge­be­liktekullanılmamalıdır. Budezonidin anne sütüne geçip geçme­diği bilinmemektedir.

Yan E.: Boğaz­da ha­fif bir ir­ri­tas­yon, ök­sü­rük ve ses kı­sık­lığıgö­rü­le­bi­lir. Oro­fa­renks­te kan­di­da en­fek­si­yo­nu ge­li­şe­bi­lir. Çoksey­rek ola­rak ba­zı has­ta­lar­da lo­kal kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nebağ­lı ola­rak de­ri re­ak­si­yon­la­rı (ür­ti­ker, kı­za­rık­lık, der­ma­titgi­bi) gö­rü­le­bi­lir. Ço­cuk­lar­da si­nir­li­lik, aşı­rı ha­re­ket­li­lik,dep­res­yon ve dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı gi­bi psi­ki­yat­rik be­lir­ti­lergöz­len­miş­tir.

Doz Önerisi: Sadece bronkodilatatör kullananlarda günde 2 kez 200 ile400 µg, inhale kortikosteroidler kullananlarda günde 2 kez 200 ile 400 µg, oralkortikosteroid kullananlarda günde 2 kez 400 ile 800 µg. Daha önceden birinhale-kortikosteroidle iyi kontrol edilmiş hafif ve orta şiddetli astımı olanhastalar için, budezonid günde bir kez 200 ile 400 µg sabah veya akşam uygulanabilir. 6 yaşında ve daha büyükçocuklarda, sadece bronkodilatatörler kullananlarda günde 2 kez 200 µg, inhalekortikosteroidler kullananlarda günde 2 kez 200 µg, oral kortikosteroidlerkullananlarda günde 2 kez 200 µg. Daha önceden bir inhale kortikosteroid ileiyi kontrol edilmiş hafif-orta şiddetli astımı olan hastalarda budesonid 200veya 400 µg günde tek doz sabah veya akşam uygulanabilir.

edemiyorsa doz bölünerekverilmeli ya da artırılmalıdır.

İnflacort Aqua Nazal Sprey

Budezonid

Ambalaj: 100 µg/dozx200 dozluk ambalaj.

End.:Mev­sim­selaler­jik ri­nit, sü­rek­li (pe­rin­ne­al) aler­jik ri­nit, va­zo­mo­tor ri­nit­teen­di­ke­dir. Po­li­pek­to­mi son­ra­sın­da na­zal po­lip­ler­den ko­run­ma­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Du­yar­lıki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bu­de­zo­nid hız­lı dü­zel­me sağ­la­yan bir ajan de­ğil­dir.Tam et­ki­nin or­ta­ya çık­ma­sı için ge­nel­lik­le bir­kaç gün ge­re­kir. Mev­sim­le­re bağ­lı ri­ni­tin te­da­vi­si,müm­kün­se al­ler­jen­le­re ma­ruz ka­lın­ma­sın­dan ön­ce baş­lan­ma­lı­dır.Zo­run­lu ne­den­ler ol­ma­dık­ça ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne ge­çi­şiy­le il­gi­li he­nüz bir bil­gi yok­tur.

Yan E.:Sey­rek ola­rakila­cın he­men kul­la­nı­mın­dan son­ra hap­şır­ma nö­bet­le­ri gö­rü­le­bi­lir.Ha­fif kan­lı sek­res­yon mey­da­na ge­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Rinitte 6 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde günlükdoz 200 veya 400 µg’dir. Bu doz sabah ve akşam her iki burun deliğine 1 pufveya sadece sabahları her iki burun deliğine 2 puf şeklinde uygulanabilir. Maksimum klinik etki genellikle 3-7.günde elde edilir. Semptomlar kontrol altına alındıktan sonra, sürek dozusemptomların kontrol altında tutulmasına yetecek en düşük doza kadarazaltılmalıdır. Eğer 3 hafta içinde hastalarda düzelme görülmezse budezoniduygulaması durdurulmalıdır. Nazal poliplerin tedavisi ve önlenmesinde önerilengünlük doz 400 µg’dir. 400 mg günde tek doz veya 200 mg günde iki kez uygulanabilir.

Inflacort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki