TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

I.N.H. Tab­letKo­çak

İzo­ni­a­zi­d

Ambalaj: 100 mgx100 tab­let  : 300mgx50 tablet.

End.:Tü­ber­kü­lo­zuntüm şe­kil­le­rin­de ve tü­ber­kü­loz pro­fi­lak­si­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İ­zo­ni­a­zidcid­di a­şı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu o­lan has­ta­lar­da ve a­kut ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yo­nuo­lu­şur­sa, tüm i­laç­lar ke­si­le­rek has­ta iz­len­me­li­dir. Her gün al­kolkul­la­nan has­ta­lar­da i­zo­ni­a­zid he­pa­ti­ti in­si­dan­sı ar­ta­bi­lir.Ge­be­ler­de sa­de­ce ke­sin ge­rek­li i­se kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sü­te ge­çer.Em­zi­ren an­ne­ler­de bu ö­zel­lik göz ö­nü­ne a­lın­ma­lı­dır.

Yan E.:Pe­ri­fe­riknö­ro­pa­ti en sık gö­rü­len yan et­ki­si­dir. Di­ğer nö­ro­tok­sik et­ki­le­rite­da­vi doz­la­rın­da na­di­ren gö­rü­lür (kon­vül­zi­yon, tok­sik en­se­fa­lo­pa­ti,op­tik nö­rit, ha­fı­za bo­zuk­lu­ğu, tok­sik psi­koz gi­bi). Bu­lan­tı, kus­ma ve e­pi­gast­rik ra­hat­sız­lıkgörülebilir. Se­rum tran­sa­mi­naz­la­rın­da (SGOT, SGPT) yük­sel­me, bi­li­ru­bi­ne­mi,sa­rı­lık, na­di­ren cid­di he­pa­tit görülebilir; sık gö­rü­len baş­lan­gıç be­lir­ti­le­riiş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma, hal­siz­lik­tir. Na­di­ren i­ler­le­yi­ci ka­ra­ci­ğerha­sa­rı o­lu­şa­bi­lir. A­teş, cilt e­rup­si­yon­la­rı, len­fa­de­no­pa­ti,vas­kü­lit, pi­ri­dok­sin ek­sik­li­ği, pel­leg­ra, hi­perg­li­se­mi, me­ta­bo­lika­si­doz, ji­ne­ko­mas­ti, ro­ma­tik send­rom, sis­te­mik lu­pus e­ri­te­ma­to­zu­saben­zer send­rom görülebilir.

Etkileş.:İ­zo­ni­a­zidba­zı i­laç­la­rın et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir ve bu i­laç­la­rın tok­sikkon­sant­ras­yon­la­ra u­laş­ma­sı­na ne­den o­la­bi­lir (fe­ni­to­in, pri­mi­don,kar­ba­ma­ze­pin gi­bi an­ti­e­pi­lep­tik­ler, di­a­ze­pam, tri­a­zo­lam gi­biben­zo­di­ya­ze­pin­ler, var­fa­rin). Bir­kaç haf­ta­lık i­zo­ni­a­zid te­da­vi­si­ninar­dın­dan, te­o­fi­lin plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nun art­tı­ğı göz­len­miş­tir.Ke­za i­zo­ni­a­zi­din enf­lu­ran gi­bi ba­zı i­laç­la­rın me­ta­bo­liz­ma­sı­nıar­tır­dı­ğı bil­di­ril­miş­tir. İ­zo­ni­a­zid ve ri­fam­pi­si­nin bir­lik­tekul­la­nı­mı he­pa­to­tok­si­si­te in­si­dan­sı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Sik­lo­se­rinve­ya di­sül­fi­ram i­le bir­lik­te kul­la­nı­mı, sant­ral si­nir sis­te­mi yanet­ki­le­ri­ni şid­det­len­di­re­bi­lir. Fe­ni­to­in kul­la­nan has­ta­lar­da i­zo­ni­a­zid,fe­ni­to­i­nin a­tı­lı­mı­nı a­zal­ta­bi­lir ve­ya et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Kro­nik al­ko­lik­ler­de i­zo­ni­a­zid me­ta­bo­liz­ma­sı ar­ta­bi­lir ve et­kin­li­ğia­za­la­bi­lir. A­mi­no­sa­li­si­lik a­sitin izo­ni­a­zid­le bir­lik­te kul­la­nı­mı,i­zo­ni­a­zi­din ya­rı-öm­rü­nü u­za­ta­bi­lir. A­lü­min­yum i­çe­ren an­ta­sit­ler­lebir­lik­te a­lı­mı emilimini a­zal­tır. Pi­ri­dok­si­nin yük­sek doz­la­rı i­zo­ni­a­zi­dinan­ti­bak­te­ri­yel et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Tü­ber­kü­loz te­da­vi­sin­de e­riş­kin­ler­de ö­ne­ri­lendoz 50 mg/kg/gün o­lup, gün­lük doz 1 ke­re­de ve­ril­me­li ve gün­lük to­taldoz 300 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da ö­ne­ri­len doz 10-20 mg/kg/gün o­lup,gün­lük doz 1 ke­re­de ve­ril­me­li ve gün­lük to­tal doz 300 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.Ye­mek­ler­den 1 sa­at ön­ce ve­ya 2 sa­at son­ra aç kar­nı­na a­lın­ma­lı­dır.

Inh adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki