TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

In­hi­ba­ce Lak Tab­letRoc­he

Si­la­zap­ril

Ambalaj: 1 mgx30 tab­let :2.5 mgx28tab­let : 5 mgx28 tablet.

End.:ACEinhibitörü olarak re­nal hi­per­tan­si­yon­da ve e­san­si­yel hi­per­tan­si­yo­nuntüm ev­re­le­rin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca, kro­nik kalp yet­mez­li­ği te­da­vi­sin­dedi­ji­tal ve/ve­ya di­ü­re­tik­ler­le bir­lik­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Silazaprile veya diğer ACE inhibitörlerine aşırı duyarlıolan hasta­lar­da kontrendikedir. Diğer ACE inhibitörleri gibi silazapril deönceden ACE inhibitörleri ile tedaviye bağlı anjiyoödem öyküsü olanlardakontren­dikedir. Silazapril, diğer ACE inhibitörlerinde olduğu gibi, gebelikteve laktasyon sırasında kontrendikedir.

Uyar.: Aort stenozu ve diğer darlık-tıkanma patolojileri olanolgularda dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek doz diüretik kullanmakta olan yaşlıkronik kalp yetmezliği olgularında, önerilen 0.5 mg'lik başlangıç dozunakesinlikle uyulmalıdır. Bazı durumlarda, özellikle kusma, ishal, daha öncekidiü­re­tik tedavisi, düşük sodyumlu diyet ve diyaliz gibi önemli miktardasodyum ve su kaybının söz konusu olduğu olgularda ACE inhibitörü tedavisinebağlı semptomatik hipotansiyon bildiril­miştir. Böbrek fonksiyon bo­zuk­­luğubulunan hastalarda daha düşük dozlara gereksinim duyulabilir. ACE inhibitörlerikullanan ve sarılık geli­şen veya karaciğer enzimlerinde anlamlı artışlar olanhastalarda ACE inhibitörüne son verilmeli ve uygun bir medikal izlemeyealınmalıdır. ACE inhibitörlerinin, tansiyon düşürücü etkisi olan anestezikilaçlarla birlikte kullanılması arteriyel hipotansiyon oluşturabilir. Di­yabetlihastalara ACE inhibitörü ve­ril­mesi oral hipoglisemik ilaç veya insülinin kanşekeri düşürücü etkisini potansiyalize edebilir.

Yan E.: En sık karşılaşı­lan yan etkiler baş ağrısı ve başdönmesidir. Yor­gunluk, hipotansiyon, dispepsi, bulantı, döküntü ve öksürükgörü­lebilir. Sila­za­pril kullanan hastalarda izole pankreatit olguları (bazanölüm­cül) bildi­rilmiştir. Silazapril kul­lanan hastalarda nadir olarakanjiyonörotik ödem bil­di­rilmiştir. Bu sendrom larinks ödemi ile birlikteseyredebileceğinden, yüz, du­daklar, dil, glottis ve/veya larinksin tu­tul­du­ğuolgularda silazapril he­men kesilmeli ve gereken teda­vi uygulanmalıdır.

Etkileş.: Kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla birlikte uygu­lan­­dığındaaditif bir etki gözlemle­ne­bilir. Silazapril ile birlikte kullanılan potas­yumtutucu diü­retikler ve potasyum ilaveleri, özellikle böbrek yet­mez­liğiolgularında serum potasyumunu artırabilmektedir. Non-ste­roid antienflamatuvarbir ilaçla birlikte kullanımı silazaprilin antihipertansif etkisiniazaltabilir.

Doz Önerisi: Günde bir kez verilmelidir. Yemekten önce veya sonraverile­bilir. Doz daima günün yaklaşık aynı saatinde alınmalıdır. Esansiyelhipertansiyonda önerilen baş­lan­gıç dozu günde bir kez 1-1.25 mg'dir. Normaldozu günde bir kez 2.5 ile 5 mg arasındadır. Günde 5 mg Inhibace ile yeterli kan basıncı kontrolüsağlanamazsa, potasyum tutucu olmayan bir diüre­tiğin düşük dozu ile birlikteverilerek antihipertansif etki artırılabilir.

In­hi­ba­ce Plus Lak Tab­let

Si­la­zap­ril 5 mg,hid­rok­lo­rotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28 tablet.

End.:Her bir bi­le­şenay­nı oran­lar­da ve­ril­di­ğin­de sta­bi­li­ze olan has­ta­lar­da, esan­si­yelhi­per­tan­si­yo­nun te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Si­la­zap­ril ya da di­ğer ACE in­hi­bi­tör­le­ri­nekar­şı, tiyazit­ler ya da di­ğer sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­ra kar­şı aşı­rıdu­yar­lı­ğı olan­lar­da, da­ha ön­ce bir ACE in­hi­bi­tö­rü te­da­vi­si­ne bağ­lıola­rak ge­liş­miş an­ji­yo­nö­ro­tik ödem öy­kü­sü olan has­ta­lar­da ve anü­ri­siolan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:Bu kom­bi­nas­yon, aort ste­no­zuolan ya da kalp çı­kı­mın­da obst­rük­si­yo­nu olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Te­da­vi sı­ra­sın­da na­dir nöt­ro­pe­ni ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Re­nin-an­ji­yo­ten­sin-al­dos­te­ronsis­te­mi­nin bas­kı­lan­ma­sı, du­yar­lı has­ta­lar­da böb­rek fonk­si­yon­la­rın­dade­ği­şik­lik­le­re yol aça­bi­lir. Böb­rek­le­rin iş­lev gör­me­si re­nin-an­ji­yo­ten­sin-al­dos­te­ronsis­te­mi­nin ak­ti­vi­te­si­ne bağ­lı ola­bi­len şid­det­li kon­jes­tif kalpyet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da, tek ba­şı­na ya da bu kom­bi­nas­yo­nun içer­di­ğihid­rok­lo­ro­tiyazit ile kom­bi­ne ola­rak ACE in­hi­bi­tör­le­ri ile te­da­visı­ra­sın­da oli­gü­ri ve/ve­ya prog­re­sif azo­te­mi ge­li­şe­bi­lir ve bu, na­dirola­rak akut böb­rek yet­mez­li­ği ile so­nuç­la­na­bi­lir. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rıbo­zuk olan ya da prog­re­sif ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı olan­lar­da, sı­vı-elekt­ro­litden­ge­sin­de­ki kü­çük de­ği­şik­lik­ler he­pa­tik ko­ma­ya ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den,bu kom­bi­nas­yon dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Di­ya­be­tik has­ta­lar­da tiyazitgru­bu di­üre­tik­ler­le hi­perg­li­se­mi ge­li­şe­bi­lir. İn­sü­lin ya da oralhi­pog­li­se­mik ajan­la­rın doz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. La­tentdi­abe­tes mel­li­tus tiyazit te­da­vi­si sı­ra­sın­da açık ha­le ge­çe­bi­lir.Bu kom­bi­nas­yon­late­da­vi edi­len has­ta­lar­da da an­ji­yo­nö­ro­tik ödem bil­di­ril­miş­tir.Eğer ekst­re­mi­te­ler, yüz, du­dak­lar, dil, glot­tis ve/ve­ya la­renks­te an­ji­yo­nö­ro­tiködem ge­li­şir­se, te­da­vi he­men ke­sil­me­li­dir. La­renks öde­mi ile sey­re­denan­ji­yo­nö­ro­tik ödem öl­dü­rü­cü ola­bi­lir. Emzirme sırasında eğer an­ne­ninbu ilacı kul­lan­ma­sı zo­run­lu gö­rü­lü­yor­sa, has­ta, be­be­ği­ni em­zir­me­yeson ver­me­li­dir. Ge­be­li­ğin ikin­ci ve üçün­cü tri­mes­ter­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, yor­gun­luk ve ök­sü­rük görülebilir. Na­dirola­rak anji­yo­nö­ro­tik ödem bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Ba­zı has­ta­lar­da ste­ro­id ol­ma­yanan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­la­rı ha­lin­de builacın an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Gün­lük doz, gün­de bir kez ye­mek­ler­den ön­ce ve­yason­ra her gün ay­nı sa­at­te ve­ri­len 1 tab­let­tir.

KaletraYumuşak Kapsül    Abbott

Lopinavir 133.3 mg, ritonavir 33.3 mg

Ambalaj: 180 kapsül.

End.: HIV-enfeksiyonunun tedavisi için başkaantiretroviral ajanlarla kombine olarak endikedir.

Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden birine karşıaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Lopinavir/ritonavir,klirens için CYP3A'ya ileri derecede bağlı olan ve yüksek plazmakonsantrasyonları ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden olaylarla bağlantı olanilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bu ilaçla birlikte verilmemesi gerekenilaçlar: Midazolam, triazolam, ergotamin, dihidroergotamin, pikozid, sisaprid,astemizol, terfenadin.

Uyar.: Proteaz inhibitörü tedavisi alan HIVenfekte hastalarda yeni başlayan diabetes mellitus, önceden mevcut diabetesmellitusun alevlenmesi ve hiperglisemi bildirilmiştir. Hepatik fonksiyonu azalmışhastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Antiretroviral terapi alanhastalarda santral obezite, dorsoservikal yağ artışı (bufalo hörgücü) periferikerime, meme büyümesi ve “kuşingoid görünüm” gözlenmiştir. Lopinavir/ritonavirkombinasyonu ile tedavi, total kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarındaartışlarla sonuçlanmıştır. Eğer ilacın bir dozunun alınması unutulursa, hastabu dozu olabildiğince çabuk almalı ve sonra normal şemaya dönmelidir. Ancak eğerbir doz atlanırsa hasta ikinci dozu iki katına çıkarmamalıdır. Gebelikte yalnızcapotansiyel yararlarının potansiyel risklere kesinlikle ağır basması durumundakullanılmalıdır. Gerek potansiyel HIV bulaşması ve gerekse emzirilen bebeklerdeciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, anneler bebekleriniemzirmemelidir.

Yan E.: Abdominal ağrı, asteni, baş ağrısı,ağrı, anormal dışkı, diyare, dispepsi, flatülans, bulantı, kusma görülebilir.

Etkileş.: Efavirenz, delavirdin, amprenavir, indinavir, nelfinavir,ritonavir, sakinavir ile etkileşir. Antiaritmikler (amiodaron, bepridil,lidokain (sistemik) ve kinidin), antikoagülanlar (varfarin), antikonvülsanlar(fenobarbital, fenitoin, karbamazepin), dihidropiridin kalsiyum kanalblokerleri (örn felodipin, nifedipin, nikardipin), kolesterol düşürücü ajanlar(serivastatin, lovastatin ve simvastatin), kortikosteroidler (deksametazon),erektil disfonksiyon ajanları (sildenafil), bitkisel preparatlar (St John'sWort (hypericum perforatum), immünosüpresanlar (siklosporin ve takrolimus) ileetkileşebilir.

 Doz Önerisi: Erişkinlerde önerilen Kaletra dozu,günde iki kez yemekle birlikte alınan (Emilimi arttırmak için yemekle birliktealınmalıdır) 400/100 mg (üç yumuşak kapsül veya 5.0 mL) dozudur. Pediyatrikhastalarda Kaletra oral solüsyonun önerilen dozajı, günde iki kez yemeklebirlikte alınan 300/75 mg/m2 doz olup maksimum doz günde iki kez 400/100 mg (5mL) dozudur. Mümkünse bu doz, kalibreli bir oral dozaj şırıngası kullanılarakverilmelidir.

Inhibace adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki