TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İn­tal İn­ha­lerEczacıbaşı

Sod­yum ko­ro­mog­li­kat1 mg/doz

Ambalaj: 112 doz­luk ae­ro­sol.

İn­tal 5 İn­ha­ler

Sod­yum ko­ro­mog­li­kat5 mg/doz

Ambalaj: 112 doz­luk ae­ro­sol.

İn­tal Ne­bu­li­zer So­lüs­yon

Sod­yum ko­ro­mog­li­kat%1

Ambalaj: 2 mLx 48 ampul.

End.:Al­ler­ji,eg­zer­siz, soğuk ha­va ve­ya kim­ya­sal ve okü­pas­yo­nel ir­ri­tan­la­ra bağ­lıola­rak or­ta­ya çı­ka­bi­len bron­şi­yal as­tım te­da­vi­si için en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Spe­si­fikbir kont­ren­di­kas­yo­nu yok­tur. Sod­yum kro­mog­li­ka­ta aşı­rı du­yar­lığıbu­lu­nan­lar­da kont­re­nd­ike­dir.

Uyar.: Sod­yum kro­mog­li­kat baş­ta sta­tusast­ma­ti­kus ol­mak üze­re as­tım atak­la­rı­nın akut te­da­vi­le­rin­de birro­lü yok­tur. He­pa­tik ve­ya re­nal fonk­si­yon bo­zuk­luğu bu­lu­nan has­ta­lar­dadoz azal­tıl­ma­lı ve­ya ke­sil­me­li­dir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da bu ila­ca sa­de­ce ke­sin ge­rek­si­nimvar­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­liğin ilk üç ayın­da çok dik­kat­li olun­ma­lı­dır.İn­san­lar­da süt­le atı­lıp atıl­ma­dığı bi­lin­me­diğin­den, em­zir­me dö­ne­min­deih­ti­yat­la ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ök­sü­rük,na­zal kon­jes­yon, boğaz ir­ri­tas­yo­nu, bu­­lan­tı, ak­sı­rık, hı­rıl­tı gi­biha­fif ve ge­çi­ci yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­­tir. Çok na­dir ola­rak cid­dibron­kos­pazm­la­ra yol aça­bi­le­ceği ra­por edil­miş­tir. Bu gi­bi ol­gu­lar­da te­da­vi ke­sil­me­li,tek­rar baş­lan­ma­ma­lı­dır.

Etkileş.:Sod­yum kro­mog­li­kat ile te­da­vi­yebaş­lan­dığın­da, da­ha ön­ce kor­ti­kos­te­ro­id, bron­ko­di­la­tör te­da­vigö­ren as­tım­lı has­ta­lar­da bu ilaç­lar he­men ke­sil­me­me­li­dir.

Doz Önerisi:İn­tal İn­ha­lerve İn­tal 5 te­da­vi­si esas ola­rak ko­ru­yu­cu ni­te­lik­te ol­mak­labe­ra­ber, has­ta­ya de­vam­lı kul­lan­ma­sı öne­ril­me­li­dir, çün­kü ilaç ay­nıza­man­da has­ta­lığın semp­tom­la­rı­nı da or­ta­dan kal­dı­rır. Ye­tiş­kin­lerve ço­cuk­lar­da gün­lük doz, dört kez iki­şer in­ha­las­yon­dur. Ağır ol­gu­lar­dave­ya an­ti­jen­le­rin bol ol­duğu du­rum ve za­man­lar­da do­zaj gün­de al­tıile se­kiz kez iki­şer in­ha­las­yo­na ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir. Semp­tom­la­rınuy­gun bir şe­kil­de kont­rol al­tı­na alın­ma­sı sağ­lan­dık­tan son­ra gün­dedört kez bir in­ha­las­yon şek­lin­de do­zaj azal­tı­la­rak sü­rek te­da­vi­si­nege­çi­le­bi­lir.İn­tal Ne­bu­li­zer So­lüs­yon as­lın­da pro­fi­lak­tik ol­ma­sı ne­de­niy­le, or­ta­yaçık­mış semp­tom­la­rı gi­der­mek için ara­lık­lar­la kul­lan­mak­tan çok, dü­zen­liola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ne­bu­li­zas­yon, her keresinde ye­ni am­pul kul­la­nı­la­rak,ye­tiş­kin­ler ve ço­cuk­lar­da gün­de 4 ve­ya he­ki­min öner­diği ka­dar (ağırdu­rum­lar­da uy­gu­la­ma sık­lığı he­kim öne­ri­si­ne gö­re gün­de 5 ve­ya 6kereye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir) uy­gu­lan­ma­lı­dır. 5 ile 10 da­ki­ka­lıkne­bu­li­zas­yon sü­re­si kli­nik­te et­ki­li ola­rak ka­bul edil­mek­te­dir.Gün­lük mak­si­mum kul­la­nım do­zu 5 ve­ya 6 kez 1 am­pul­dür.

Intal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki