TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Int­ron A Flakon    ScheringPlough

Re­kom­bi­nant in­ter­fe­rona-2b 10 MIU

Ambalaj: 1 fla­kon ve en­jek­si­yon­luksu içe­ren 1 mL’lik ampul.

Int­ron A Pen

Re­kom­bi­nant in­ter­fe­rona-2b

Ambalaj: 18 MIU: 6 doz 3 MIU Intron A vermeküzere dizayn edil­miştir. 1.5, 3, 4.5 ve 6 MIU gibi farklı doz­ların verilmesiiçin de kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 6 MIU’dur : 30 MIU: 6 doz 5 MIU Intron A vermeküzere dizayn edilmiştir. 2.5, 5, 7.5 ve 10 MIU gibi farklı dozların verilmesiiçin de kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 10 MIU’dur : 60 MIU: 6 doz 10 MIU Intron A vermeküzere dizayn edilmiştir. 5, 15, ve 20 MIU gibi farklı dozların veril­mesi içinde kullanılabilir. Bir kere­de verebileceği maksimum doz 20 MIU’dur.

End.:Mul­tip­lemi­ye­lom, Ka­po­si sar­ko­mu, ma­lign me­la­nom, tüy­lü hüc­re lö­se­mi, kro­nikmi­ye­lo­id lö­se­mi, la­rin­ge­al pa­pil­lo­ma­to­sis ve yü­ze­yel me­sa­nekan­se­ri ol­gu­la­rın­da kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, kro­nik he­pa­tit B ve kro­nikhe­pa­tit non-A non-B’li ye­tiş­kin has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.Ay­nı za­man­dakro­­nik he­pa­tit del­ta­lı has­ta­lar­da da ya­rar­lı ol­muş­tur. Ay­rı­ca int­ra­lez­yo­nel uy­gu­la­maile kon­dü­lo­ma akü­mi­na­ta te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: İn­ter­fe­ron al­fa-2b’ye kar­şı aşı­rıdu­yar­lı­ğı ol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mul­tip­le mi­ye­lom re­nal fonk­si­yon­la­rıbo­za­bi­le­ce­ğin­den, bu has­ta­lık­la il­gi­li in­ter­fe­ron al­fa-2b te­da­vi­sigö­ren­ler­de pe­ri­yo­dik ola­rak re­nal fonk­si­yon test­le­ri ya­pıl­ma­lı;he­pa­tit­te kul­la­nı­mın­da se­rum pro­te­in ve bi­li­ru­bin dü­zey­le­ri be­lir­len­me­li­dir.He­pa­tit di­yag­no­zun­da uy­gun­lu­ğun be­lir­len­me­si için ka­ra­ci­ğer bi­yop­si­side sa­lık ve­ri­lir. Bek­le­nen ya­rar fe­tüs­te­ki ola­sı risk­ler­den faz­laol­ma­dık­ça ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de in­ter­fe­ronal­fa-2b ile int­ra­ve­zi­kal te­da­vi uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­nege­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir; ya em­zir­me­nin ya da in­ter­fe­ronal­fa-2b te­da­vi­si­nin ke­sil­me­si ko­nu­sun­da ka­rar alın­ma­lı­dır.

Yan E.: En sık rasla­nan yan et­ki­ler nez­leben­ze­ri semp­tom­lar (ateş, baş ağ­rı­sı, kı­rık­lık, yor­gun­luk vb.), lö­ko­pe­niya da trom­bo­si­to­pe­ni ve sant­ral si­nir sis­te­mi re­ak­si­yon­la­rı­dır.Da­ha sey­rek ola­rak iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu, tatde­ği­şik­lik­le­ri, uy­ku ha­li, çe­şit­li mi­yal­ji­ler, hi­po­tan­si­yon,kon­sant­ras­yon bo­zuk­lu­ğu, aşı­rı ter­le­me­dir.

Etkileş.: İn­ter­fe­ron al­fa-2b ile nar­ko­tik­ler,hip­no­tik­ler ve se­da­tif­le­rin bir­lik­te kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lıya da bü­yük bir dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Nö­ro­tok­sik, he­ma­tok­sikya da kar­di­yo­tok­sik ilaç­la­rı ön­ce­den kul­lan­mış ya da kul­lan­mak­taolan has­ta­lar­da in­ter­fe­ron al­fa-2b’nin tok­sik et­ki­le­rin­de ar­tışmey­da­na ge­le­bi­lir. Te­ofi­lin ve­ya ami­no­fi­lin gi­bi ksan­tin tü­re­viilaç­lar al­mak­ta olan has­ta­lar­da in­ter­fe­ron­la­rın kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da,ksan­tin tü­rev­le­ri­nin se­rum dü­zey­le­ri­nin iz­len­me­si ve ge­rek­ti­ğin­dedo­zun ayar­lan­ma­sı öne­ri­lir.

Doz Önerisi:Mul­tip­le mye­lom: 2 mil­yon IU/m2’lik doz­la baş­la­na­rak günaşırı haf­ta­da3 gün SC yol­la uy­gu­la­nır. Has­ta­nın to­le­ran­sı­na gö­re, doz haf­ta­dabir ar­tı­rı­la­rak 5-10 mil­yon IU/m2’lik do­za çı­kı­lır. Ka­po­si sar­ko­mu: IV en­füz­yon şek­lin­de ar­ka ar­ka­ya5 gün sü­rey­le 50 mil­yon IU/m2 olup, ta­kip eden te­da­vi kü­rü­ne baş­la­ma­danön­ce en az 9 gün ara ve­ril­me­li­dir. En­füz­yon sü­re­si 30 da­ki­ka­dır. Ma­lign me­la­nom: Günaşırı ola­rak haf­ta­da 3 gün SCyol­la 10 mil­yon IU/m2’dir. Ha­iry cell lö­se­mi: Günaşırı ola­rak haf­ta­da 3 gün SC yol­la 2 mil­yonIU/m2’dir. He­ma­to­lo­jik de­ğer­ler­den (gra­nü­lo­sit sa­yı­mı, trom­bo­sitsa­yı­mı ve he­mog­lo­bin dü­ze­yi) bir ve­ya da­ha faz­la­sı­nın nor­ma­le dön­me­si,te­da­vi­nin ilk ayı için­de baş­lar. Her üç he­ma­to­lo­jik de­ğe­rin de dü­zel­me­si6 ay ve­ya da­ha faz­la sü­re ge­rek­ti­re­bi­lir. Kro­nik mye­lo­id lö­se­mi: SC yol­la gün­de 4-5 mil­yonIU/m2’dir. Lö­ko­sit sa­yı­sı kont­rol al­tı­na alı­na­bil­di­ğin­de dozgünaşırı ola­rak haf­ta­da 3 gün uy­gu­la­nır. La­rin­ge­al pa­pil­lo­ma­to­sis: Günaşırı ola­rak haf­ta­da 3 gün SCyol­la 3 mil­yon IU/m2’dir. İlk uy­gu­la­ma tü­mör do­ku­su­nun cer­ra­hi ola­rakalın­ma­sın­dan son­ra baş­lar. Te­da­vi­ye ya­nıt alı­na­bil­me­si için 6 ay­danda­ha uzun bir te­ra­pi ge­re­ke­bi­lir. Yü­zey­sel me­sa­ne kar­si­no­mu:İnt­ra­ve­zi­kaluy­gu­la­ma şek­lin­de, 12 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da bir kez 100 mil­yonIU’dir. Da­ha son­raay­da bir kez 100 mil­yon IU’dir. Mak­si­mum te­da­vi sü­re­si 1 yıl­dır. Kro­nik He­pa­tit B: En dü­şük do­zu SC ve­ya IM yol­lahaf­ta­da 3 kez 3 mil­yon IU’dir. Yük­sek risk gru­bun­da­ki has­ta­lar ve­yabir ay için­de te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen has­ta­lar, haf­ta­da 3 kez 5 mil­yonIU ve­ya gün­de 5 mil­yon IU’ya ka­dar doz­lar­la te­da­vi edi­le­bi­lir­ler. Kro­nik He­pa­tit non-A,non-B: SC ola­rakhaf­ta­da 3 kez, 3 mil­yon IU do­zun­da ve en az 6 ay uy­gu­la­nır. Kro­nik He­pa­tit Del­ta: SC ola­rak haf­ta­da 3 kez 5 mil­yonIU/m2 do­zun­da en az 3-4 ay uy­gu­la­na­bi­lir, ba­zan da­ha uzun sü­re te­ra­pige­re­ke­bi­lir. Kon­di­lo­ma aku­mi­na­ta: Kon­di­lo­ma aku­mi­na­ta te­da­vi­siiçin izo­to­nik çö­zel­ti kul­la­nıl­ma­lı­dır. Bu amaç­la sa­de­ce 10 mil­yon IU’lukbir fla­ko­nun 1 mL’lik en­jek­si­yon­luk suy­la su­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir.En­jek­si­yon ya­pı­la­cak lez­yon­lar, ilk ön­ce ste­ril al­kol tam­po­nuy­late­miz­len­me­li­dir. İnt­ra­lez­yo­nel uy­gu­la­ma, 30 ga­uge’lik bir iğ­ney­lelez­yo­nun al­tı­na ya­pıl­ma­lı­dır. 10 mil­yon IU’lik fla­kon ve 1 mL’lik en­jek­si­yon­luksuy­la ha­zır­la­nan izo­to­nik çö­zel­ti­den 0.1 mL (1 mil­yon IU) lez­yo­nagünaşırı ola­rak haf­ta­da 3 kez 3 haf­ta bo­yun­ca en­jek­te edi­lir. Bir se­fer­de5 lez­yon te­da­vi edi­le­bi­lir. Her haf­ta uy­gu­la­nan mak­si­mum doz 15 mil­yonIU’yu aş­ma­ma­lı­dır.

Introna adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki