TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İo­pi­di­ne Of­tal­mik So­lüs­yonAl­con

Ap­rak­lo­ni­din HCl

Ambalaj: 5.75 mg/mLx5 mL’lik plas­tikşişe.

End.:Göz içiba­sın­cı baş­ka bir ajan­la dü­şü­rül­mek­te olan ol­gu­lar­da ek bir ba­sınçdü­şür­me ge­rek­me­si du­ru­mun­da kı­sa sü­re­li ad­ju­van te­da­vi­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ap­rak­lo­ni­din ve klo­ni­di­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­dave MAO in­hi­bi­tö­rü kul­la­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uyuk­la­ma ve ser­sem­lik ha­li ya­pa­bi­lir.Bu ne­den­le, dik­kat is­te­yen iş­ler­de ça­lı­şan­la­ra ve ara­ba kul­la­nan­la­rage­rek­li uya­rı­lar ya­pıl­ma­lı­dır. Ba­zı ol­gu­lar­da al­ler­jik re­ak­si­yon­la­rayol aça­bi­lir. Bu re­ak­si­yon­lar hi­pe­re­mi, göz­de ka­şın­tı ve ra­hat­sız­lıkhis­si, aşı­rı göz ya­şar­ma­sı, ya­ban­cı ci­sim his­si ve kon­junk­ti­va ilegöz ka­pak­la­rın­da ödem ile ken­di­ni gös­ter­mek­te­dir. Bu ko­şul­da ap­rak­lo­ni­dinte­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce po­tan­si­yel ya­rar, fe­tü­seve­ri­le­bi­le­cek po­tan­si­yel za­rar­dan da­ha önem­li ola­rak ka­bul edi­le­bi­lir­seuy­gu­lan­ma­lı­dır. Ap­rak­lo­ni­di­nin sü­te ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den,em­zi­ren ka­dın­lar­da dik­kat­li bir göz­lem ge­rek­mek­te­dir.

Yan E.: Hi­pe­re­mi, ka­şın­tı his­si, ra­hat­sız­lık,bat­ma, göz­de aşı­rı su­lan­ma, ya­ban­cı ci­sim his­si ve kon­junk­ti­va ilegöz ka­pak­la­rın­da ödem görülebilir. Göz­le il­gi­li bu et­ki­le­rin dı­şın­daçok sey­rek ola­rak göz ka­pak­la­rı ke­na­rın­da ka­buk­lan­ma, göz­de ağ­rı,bu­la­nık ve­ya anor­mal gör­me, ke­ra­tit, ble­fa­rit, kor­ne­al lez­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­ri ile te­da­viedil­mek­te olan ol­gu­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sant­ral si­nir sis­te­midep­re­san­la­rı (al­kol, bar­bi­tü­rat­lar, opi­yat­lar, se­da­tif­ler, anes­te­tikajan­lar) ile ad­di­tif ve­ya po­tan­si­ye­li­ze edi­ci et­ki­le­şim ola­bi­le­ce­ğiakıl­da tu­tul­ma­lı­dır. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ile eş za­man­lı ap­rak­lo­ni­dinuy­gu­la­ma­sı ge­re­ki­yor­sa dik­kat­li olun­ma­sı öne­ri­lir. Ap­rak­lo­ni­di­ninna­bız sa­yı­sı ve kan ba­sın­cı­nı azal­ta­bil­me özel­li­ği ne­de­niy­le, of­tal­mikve­ya sis­te­mik b blo­ker­le­rin,sis­te­mik an­ti­hi­per­tan­sif ve kar­di­yak gli­ko­zit­le­rin uy­gu­lan­ma­sısı­ra­sın­da dik­kat­li dav­ra­nıl­ma­lı­dır. Bu ilaç ile te­da­vi sü­re­sin­ceklo­ni­din ve­ya ben­ze­ri far­ma­ko­lo­jik ajan­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­danise ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Has­ta göz ve­ya göz­le­re gün­de 3 kez 1 ile 2 dam­ladam­la­tıl­ma­lı­dır. İo­pi­di­ne te­da­vi­si di­ğer glo­kom te­da­vi­le­ri ile bir­lik­teuy­gu­la­na­ca­ğın­dan be­ra­ber dam­lat­ma ha­lin­de ilaç­la­rın dam­la­tıl­ma­sıara­sın­da 5’er da­ki­ka­lık yı­ka­ma dö­ne­mi bı­ra­kıl­ma­sı uy­gun ola­cak­tır.

Iopidine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki