TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Isıven V.I. Fla­konKoç­sel

İn­san im­müng­lo­bü­li­ni

Ambalaj: 1 gx1 toz flakon ve 20 mL’lik 1çö­zü­cü:: 2.5 gx1 toz flakon ve 50 mL’lik1 çö­zü­cü:: 5 gx1 toz flakon ve 100 mL’lik1 çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Bi­avenV.I. Fla­kon: 1 gx1flakon, 2.5 gx1 flakon, 5 gx1 flakon (On­ko); San­­dog­lo­bu­lin Fla­kon:1 gx1 fla­kon (No­var­tis Phar­ma); Te­ge­li­ne-LFBFla­kon: 2.5 gx1 fla­kon, 5 gx1fla­kon (Er­Kim).

End.:Do­ğalola­rak olu­şan an­ti­kor­la­rın rep­las­ma­nı/subs­ti­tüs­yo­nu kli­nik ola­rakuy­gun gö­rü­len has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İm­müng­lo­bu­lin­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lık­ta, özel­lik­le IgA’ya kar­şı an­ti­kor­la­ra sa­hipIgA ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ön­ce­den hiç im­müng­lo­bu­lin ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­siya­pıl­ma­mış ya da son te­da­vi­den son­ra 8 haf­ta­dan faz­la sü­re geç­miş,aga­mag­lo­bu­li­ne­mi­li ve­ya cid­di hi­po­ga­mag­lo­bu­li­ne­mi­li has­ta­lar­da,hız­lı IV en­füz­yon ile IVIG al­dık­la­rın­da şo­ka ka­dar va­ra­bi­len ana­fi­lak­tikre­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bil­me ris­ki var­dır. Fe­tüs ya da üre­me sis­te­miüze­ri­ne hiç­bir ad­vers et­ki bil­di­ril­me­miş ol­ma­sı­na rağ­men ge­be­lik­teIgG, an­cak zo­run­lu du­rum­lar­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. IgG pro­te­in­le­ri in­san plaz­ma­sın­dado­ğal ola­rak bu­lu­nan mad­de­ler­den oluş­mak­ta­dır. Bun­la­rın an­ne sü­tü­ne geç­me­le­riola­sıdır fakat em­zi­ri­len be­bek­te her­han­gi bir yan et­ki yap­ma­la­rıbek­len­me­mek­te­dir. Ye­ni­do­ğa­na ko­ru­yu­cu an­ti­kor­la­rın ge­çi­şi­nekat­kı­da bu­lu­na­bi­lir­ler.

Yan E.: En­füz­yon sı­ra­sın­da ya da en­füz­yon­danson­ra rasla­nan yan et­ki­ler; baş ağ­rı­sı, hi­per­ter­mi, bu­lan­tı, kus­ma,is­hal, yor­gun­luk, hal­siz­lik, ser­sem­lik ha­li, üşü­me/tit­re­me, ter­le­me,sırt ağ­rı­sı, mi­yal­ji, ateş bas­ma­sı­dır.

Etkileş.:IgG, di­ğerhiç­bir ilaç­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır ve da­ima ay­rı bir en­füz­yon se­tin­denve­ril­me­li­dir. Ak­tif bir im­mü­ni­zas­yo­nun et­ki­si eş­za­man­lı IVIG uy­gu­lan­ma­sıile azal­tı­la­bi­lir. İm­müng­lo­bu­lin uy­gu­la­ma­sı, kı­za­mık, kı­za­mık­çık,ka­ba­ku­lak ve su­çi­çe­ği gi­bi can­lı-at­te­nüe vi­ral aşı­la­rın et­kin­li­ği­niazal­ta­bi­lir. Bu et­ki 1 yıl ka­dar sü­re­bi­lir. Bu­nun­la bir­lik­te,0.4-1.0 g/kg do­zun­da IVIG’i id­yo­pa­tik trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra ve­yadi­ğer has­ta­lık­lar ne­de­niy­le, yi­ne­le­nen te­da­vi uy­gu­la­ma­la­rıy­laalan ço­cuk­lar­da, kı­za­mık aşı­sı en az 8 ay er­te­len­me­li­dir.

Doz Önerisi: Doz re­ji­mi ve pe­ri­yod­la­rı ya­pı­la­cak te­da­vi­ye(ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si, pro­fi­lak­tik te­da­vi), her ürü­nün in vi­vo ya­rı-öm­rü­neve has­ta­nın has­ta­lık ve ya­şı­na bağ­lı­dır. Bu ne­den­le stan­dart doziçin öne­ri­de bu­lu­nu­la­maz. Şu doz öne­ri­le­ri re­fe­rans ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir:Pri­mer vese­kon­der im­mün yet­mez­lik­ler­de ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si: Anor­mal dü­şük IgG dü­zey­le­ri­ninor­mal dü­ze­ye ge­tir­mek için, ay­lık pe­ri­yot­lar­la vü­cut ağır­lı­ğı­nınkg’si ba­şı­na 100-400 mg (2-8 mL). Kan­da ula­şı­lan IgG dü­ze­yi ye­ter­li de­ğil­seve­ya hız­la dü­şü­yor­sa, doz 800 mg (16 mL)/kg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir ve­ya uy­gu­la­mada­ha sık­laş­tı­rı­la­bi­lir. IV kul­la­nım­lık stan­dart in­san im­müng­lo­bü­li­ni,im­mün sis­te­mi bas­kı­lan­mış transp­lan­tas­yon has­ta­la­rın­da ge­nel­lik­leön­ce­ki ve iz­le­yen ame­li­yat­lar­da kul­la­nı­lır. Doz bi­rey­sel ola­rakayar­la­nır ve 500 mg (10 mL)/kg/haf­ta ile baş­lar ve bu­nu 500 mg/kg/ay olansü­rek do­zu iz­ler. Kli­nik si­to­me­ga­lo­vi­rüs (CMV) ve­ya he­pa­tit B en­fek­si­yo­nuön­len­mek is­ten­di­ğin­de uy­gun an­ti­kor tit­re­si, doz re­ji­min­de bazalın­ma­sı için sap­tan­ma­lı­dır. İdi­yo­pa­tik trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra: 5 gün ar­ka ar­ka­ya vü­cut ağır­lı­ğı­nınkg’si ba­şı­na 400 mg (8 mL) ve­ya 2 gün ar­ka ar­ka­ya vü­cut ağır­lı­ğı­nınkg’si ba­şı­na 1 g (20 mL).

Isiven adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki