TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İsop­tin Am­pulAbbott

Ve­ra­pa­mil HCI

Ambalaj: 5 mg/2.2 mLx5 ampul.

İsop­tin FilmTab­let

Ve­ra­pa­mil HCI

Ambalaj: 40 mgx30 tab­let:: 80 mgx50 tablet.

Eşdeğeri:OrmilFilm Tablet: 40 mgx30tab­let, 80 mgx50 tablet (Atabay); Ve­rop­tin Film Tablet:40 mgx30 tab­let, 80 mgx50 tablet (İlsan).

İsoptin-KKH Ya­vaş Sa­lı­nım­lıTab­let

Ve­ra­pa­mil HCI

Ambalaj: 120 mgx50 film tablet.

İsop­tin-SR FilmTab­let

Ve­ra­pa­mil HCI

Ambalaj: 240 mgx50 film tablet.

End.:Ampul: Kriz tar­zın­da kan ba­sın­cı yük­sel­me­le­ri, akut ko­ro­neryet­mez­lik (ko­ro­ner spazm­lar), ha­lo­tan nar­ko­zu ya da ha­lo­tan nar­ko­zun­daad­re­na­lin uy­gu­la­ma­sın­da ek­to­pik ritm bo­zuk­luk­la­rı­nın (özel­lik­levent­ri­kü­ler ekst­ra­sis­tol­ler) te­da­vi ve pro­fi­lak­si­si için kul­la­nı­lır.Oral form­lar: Kro­nik ko­ro­ner yet­mez­li­ği ve ko­ro­ner spazm­lar:Efor an­ji­na­sı (kro­nik sta­bil an­ji­na), va­ri­ant an­ji­na (va­zos­pas­tikPrinz­me­tal an­ji­na­sı) ve sta­bil ol­ma­yan an­ji­na (en­fark­tüs ön­ce­sian­ji­na­sı) gi­bi anjina pektorisin tüm şe­kil­le­ri. İn­fark­tüs son­ra­sı te­da­vi (ya­kıngö­ze­tim al­tın­da). Sup­ra­vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di­nin ge­çi­ril­me­si vere­kur­rent sup­ra­vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di ol­gu­la­rın­da pro­fi­lak­si.At­ri­um fib­ri­las­yo­nu (Wolff-Par­kin­son-Whi­te send­ro­mu dı­şın­da), hız­lıile­tim­le bir­lik­te at­ri­um flat­te­ri ve ekst­ra­sis­to­li gi­bi arit­mi­ler.

Kontr.E.:Kar­di­yo­je­nikşok­la bir­lik­te sey­re­den hi­po­tan­si­yon­da, 2. ve 3. de­re­ce AV blok­ta,has­ta si­nüs send­ro­mu ve de­kom­pan­se kalp yet­mez­lik­le­rin­de ve ve­ra­pa­mi­lekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan­lar­dadü­şük doz­lar­la baş­lan­ma­lı­dır. Akut ko­ro­ner yet­mez­lik­te IV uy­gu­la­make­sin bir en­di­kas­yon­dan son­ra ve sı­kı bir kont­rol al­tın­da yal­nız­cahe­kim ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da ve em­zir­mesı­ra­sın­da ve­ra­pa­mil uy­gu­la­ma­sı özen­le tar­tıl­ma­lı­dır.

Yan E.:I. ve II.de­re­ce­den AV blok; çok na­di­ren asis­to­liy­le be­ra­ber ve­ya tek ba­şı­nato­tal blok; si­nüs bra­di­kar­di­si; hi­po­to­ni; yet­mez­lik semp­tom­la­rı­nınağ­ır­laş­ma­sı görülebilir. En sık gö­rü­len yan et­ki ka­bız­lık­tır. Te­da­vi­ninbaş­lan­gı­cın­da si­nir­li­lik ve yor­gun­luk his­si ge­li­şe­bi­lir. Na­di­renyüz­de kı­za­rık­lık, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ayak bi­le­ğin­de ödem gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Dant­ro­len­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. b-b­lo­ker­ler­le bir­lik­te hi­po­tan­si­yon, bra­di­kar­dikalp blo­ğu, asis­to­lo­ji ve kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği olu­şa­bi­lir. Ve­ra­pa­mil, di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­le­rinet­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. a-b­lo­ker­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğında cid­di hi­po­tan­si­yonge­li­şe­bi­lir. Di­ğer an­ti­arit­mik­ler­le bir­lik­te, dik­kat­le ve dok­torgö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Di­gok­sin ve­ri­len has­ta­la­rınte­da­vi­si­ne ve­ra­pa­mil ek­len­me­si, se­rum di­gok­sin dü­ze­yi­nin yük­sel­me­si­ne,bra­di­kar­di ve AV blok ris­ki­nin ar­ta­ma­sı­na yol aça­bi­lir.

Doz Önerisi:İsoptin Ampul: En­jek­si­yon da­ima ya­vaş, int­ra­ve­nöz (yak­la­şık 2 da­ki­ka-yaş­lı­lar­da 3-) ve has­ta kont­rol edi­le­rek, ola­nak­lar için­de EKG vekan ba­sın­cı kont­rol­le­riy­le bir­lik­te ya­pıl­ma­lı­dır. Ye­tiş­kin­ler 5mg ya­vaş IV, ta­şi­kar­dik ritm bo­zuk­luk­la­rın­da ve hi­per­to­ni kriz­le­rin­dege­rek­ti­ğin­de 5-10 da­ki­ka son­ra 5 mg da­ha en­jek­te edi­lir. Te­ra­pö­tiket­ki­yi sür­dür­mek için en­füz­yon: Sa­at­te 5-10 mg se­rum fiz­yo­lo­jik,glu­koz ve­ya le­vu­loz eri­yi­ği için­de, gün­lük or­ta­la­ma 100 mg to­tal do­zaka­dar. Ye­ni­do­ğan­lar­da 0.75-1 mg (=0.3-0.4 mL), süt ço­cuk­lar­ında 0.75-2mg (=0.3-0.8 mL). 1-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 2-3 mg (=0.8-1.2 mL), 6-14 yaş­lar­da2.5-5 mg (=1-2 mL). IV en­jek­si­yon sa­de­ce et­ki or­ta­­ya çı­kın­ca­ya ka­darya­pıl­ma­lı­dır. İsoptin Film Tablet: Ye­mek­ler­lebir­lik­­te ve­ya he­men son­ra alı­nır. Ye­tiş­kin­ler gün­de 3 kez 1-2 İsop­tin 40 mgtab­let alır­lar. Sü­rek­li te­da­vi için gün­lük doz 480 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.Ta­şi­kar­dik arit­mi­ler­de süt ço­cuk­la­rı ve kü­çük ço­cuk­lar gün­de 2-3kez 20 mg, da­ha bü­yük ço­cuk­lar­da gün­de 2-3 kez 40-120 mg ve­ri­lir. Kro­nikat­ri­al fib­ri­las­yon­da si­nüs rit­mi­ni sağ­la­mak ve sür­dür­mek için gün­de3 kez 80-160 mg ve­ri­lir.İsop­tin-KKH Yavaş Salınımlı Tablet: Çiğ­nen­me­den bir mik­tar sı­vıy­la,ter­ci­hen ye­mek sı­ra­sın­da ve­ya he­men son­ra alı­nır. Ye­tiş­kin­ler sa­bahve ak­şam, yak­la­şık 12 sa­at aray­la bi­rer tab­let İsop­tin KKH alır­lar. Ge­rek­li gö­rü­lür­se birke­re­lik doz 2 tab­le­te, gün­lük doz 4 tab­le­te ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir.İsoptin-SRFilm Tablet: Çiğ­nen­me­denbir mik­tar sı­vıy­la, ter­ci­hen ye­mek sı­ra­sın­da ve­ya he­men son­ra alı­nır.Ye­tiş­kin­ler sa­bah­la­rı ol­mak üze­re gün­de 1 tab­let İsop­tin SR alır­lar. Yak­la­şık bir haf­ta son­radoz yük­sel­til­me­si ge­re­kir­se, gün­lük doz sa­bah ve ak­şam 12 sa­at aray­labi­rer tab­let ol­mak üze­re 2 tab­le­te çı­ka­rı­la­bi­lir. Sü­rek­li te­da­vi­de gün­lük doz 2tab­le­ti geç­me­me­li­dir.

Isoptin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki