TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İsor­dil O­ral Tab­letFa­ko

İzo­sor­bi­d di­nit­rat

Ambalaj:10 mgx50 tablet.

İsor­dil Sub­lin­gu­al Tab­let  

İzo­sor­bi­d di­nit­rat

Ambalaj:5 mgx50 tablet.

End.:Anjina pek­to­risatak­la­rı­nın te­da­vi­sin­de ve ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İzo­sor­bi­tekar­şı aşı­rı du­yar­lığı olanlarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İzo­sor­bit di­nit­rat­la çok dü­şükdoz­lar­da bi­le cid­di or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir. Nit­rat­lar­laolu­şan hi­po­tan­si­yon­la bir­lik­te pa­ra­doks bra­di­kar­di ve an­ji­na pek­to­risağ­rı­sı­nın art­ma­sı gö­rü­le­bi­lir. Te­da­vi­nin son­lan­dı­rıl­ma­sın­daila­cın ani ola­rak değil, ya­vaş ya­vaş azal­tı­la­rak ke­sil­me­si uy­gunolur. Sa­de­ce ola­sı za­rar­la­rı­nın gö­ze alı­na­bi­le­ceği du­rum­lar­da ge­be­le­reuy­gu­la­na­bi­lir. İla­cın sü­te ge­çip geç­me­diği bi­lin­me­mek­te­dir. İlaç­la­rın çoğu sü­te geç­tiğin­denem­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sı du­ru­mun­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş ağ­rı­sıya­nın­da ateş bas­ma­la­rı da olu­şa­bi­lir. Pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon ne­de­niy­leolu­şan se­reb­ral is­ke­mi so­nu­cu ge­çi­ci baş dön­me­si ve yor­gun­luk atak­la­rıgi­bi be­lir­ti­ler olu­şa­bi­lir. Ba­zan nor­mal te­da­vi doz­la­rın­da bi­lenit­rat­la­rın hi­po­tan­sif et­ki­le­ri­ne du­yar­lı ki­şi­ler­de cid­di yanet­ki­ler bu­lan­tı, kus­ma, ka­bız­lık, hu­zur­suz­luk, so­luk­luk, ter­le­meve kol­laps, na­dir ola­rak dö­kün­tü ve eks­fol­ya­tif der­ma­tit olu­şa­bi­lir.Bu­lan­tıve kus­ma çok na­dir­dir.

Etkileş.:Nit­rat­la­rınhi­po­tan­sif et­ki­le­ri­ne du­yar­lı has­ta­lar­da al­kol­le bu du­yar­lık ar­tar.İzo­sor­bit di­nit­rat doğ­ru­dan da­mar düz ka­sı­nı et­ki­ler, bu ne­den­leson or­tak yo­lu da­mar düz ka­sı olan diğer ajan­la­rın et­ki­si aza­lır ya daar­tar.

Doz Önerisi: İsordilOral Tablet: Kro­niksta­bil an­ji­na te­da­vi­sin­de baş­lan­gıç do­zu 5-20 mg’lik oral uy­gu­la­ma­dır.Sü­rek te­da­vi­sin­de 6 sa­at­te bir 10-40 mg oral uy­gu­la­ma öne­ri­lir.Kalp yet­mez­liği te­da­vi­sin­de; İsor­dil 3-4 sa­at­te bir 5-10 mg sub­lin­gu­al ve­ya 4 sa­at­tebir 20-40 mg oral uy­gu­la­nır. Gast­ro­özo­fa­ge­al ref­lu­su ol­ma­yan yay­gınözo­fa­gus spazm­lı sı­nır­lı sa­yı­da has­ta­da gün­de 4 kez 10-30 mg İsor­dil oral uy­gu­lan­mış­tır.  İsordilSublingual Tablet: An­ji­na pek­to­ris ata­ğı te­da­vi­sin­de baş­lan­gıç do­zusub­lin­gu­al uy­gu­la­nan 5 mg’dir. İsor­dil do­zu an­ji­na ha­fif­le­yin­ce­ye ve­ya yan et­ki­ler gö­rü­lün­ce­yeka­dar ya­vaş ya­vaş ar­tı­rı­lır. Ya­tan has­ta­lar­da kan ba­sın­cı ayak­taya­pı­lan öl­çüm­ler­le iz­len­me­li­dir. An­ji­na pek­to­ri­sin akut pro­fi­lak­tikte­da­vi­sin­de, 2-3 sa­at­te bir 5-10 mg sub­lin­gu­al İsor­dil uy­gu­la­ma­sı öne­ri­lir. Uzun sü­re­lisü­rek te­da­vi­siy­le il­gi­li he­nüz ye­ter­li ça­lı­şma yok­tur. Kalp ye­ter­siz­liğite­da­vi­sin­de; İsor­dil 3-4 sa­at­te bir 5-10 mg sub­lin­gu­al ve­ya 4 sa­at­tebir 20-40 mg oral uy­gu­la­nır.

Isordil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki