TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İso­sol Al­kol­lü So­lüs­yon     Mer­kez Lab.

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot ve etil alkol

Ambalaj: %10x1000 mL’lik ambalaj.

İso­sol An­ti­sep­tik So­lüs­yon

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot

Ambalaj: %10x3 mL’lik tek doz ve 30,100, 250 ve 1000 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:Batti­conAntiseptik So­lüs­yon: %10x30,100, 250 ve 1000 mL (Ade­ka); Be­ta­kon Antiseptik So­lüs­yon:%10x1000 mL (Aro­ma); Bi­oka­din Stan­dar­di­zeSo­lüs­yon: %10x30,100, 250 ve 1000 mL (Kan­suk); Pol­yod Antiseptik So­lüs­yon:%10x30, 100 ve 1000 mL (Drog­san); Po­vi­odAn­ti­sep­tik So­lüs­yon: %10x30,100 ve 1000 mL (Sa­ba).

İso­sol Mer­hem

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot

Ambalaj: %10x1 g’lik tek dozluk ve 20g’lik tüp­.

Eşdeğeri:Batti­conPo­mat: %10x20 gram (Ade­ka).

İso­sol S­crub  

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot

Ambalaj: %7.5x3 mL’lik tez doz ile 100ve 1000 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:Batti­conSı­vı Sa­bun: %7.5x100ve 1000 mL (Ade­ka); Pol­yodCilt Temiz­leyicisi: %7.5x100 ve 1000 mL (Drog­san).

End.:An­ti­sep­tikve de­zen­fek­tan et­ki­li­dir. Cer­ra­hi el de­zen­fek­si­yo­nu, cilt ve ya­rade­zen­fek­si­yo­nu, ope­ras­yon sa­ha­sı­nın ha­zır­lan­ma­sı, ya­ra te­da­vi­si,mu­ko­za de­zen­fek­si­yo­nu ve ya­nık te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Non­tok­sikno­dü­ler gu­atr­da kont­ren­di­ke­dir. Gö­ze değ­di­ril­me­me­li­dir. Ti­ro­idhas­ta­la­rı, ye­ni do­ğan­lar, süt ço­cuk­la­rı ve ge­be­ler­de dik­kat­liolun­ma­lı ve uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:İsosolAlkollü Solüsyon: Su­lan­dı­rıl­ma­dan, ol­du­ğugi­bi te­da­vi edi­le­cek ye­re sü­rü­lür, kuruması beklenir.İsosol Antiseptik Solüsyon: Su­lan­dı­rıl­ma­dan,ol­du­ğu gi­bi de­ri­ye ve mu­ko­za­ya sü­rü­lür, ku­ru­ma­sı bek­le­nir. Cer­ra­hi­de,üro­lo­ji­de, or­to­pe­di­de se­rum fiz­yo­lo­jik ve­ya rin­ger so­lüs­yo­nuile 1/5-1/50 ora­nın­da sey­rel­ti­le­rek an­ti­sep­tik yı­ka­ma­lar için kul­la­nı­lır.İsosol Mer­­hem: Gündebirkaç kez eşit zaman aralıklarıyla hastaya bölge­ye sü­rü­lür.İsosol Scrub: De­ri­ye, mu­ko­za­ya su­lan­dı­rıl­ma­danol­du­ğu gi­bi uy­gu­la­nır.

İso­sol Gar­ga­ra

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot

Ambalaj: %7.5x100 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:Batti­conGar­ga­ra: %7.5x100 mL (Ade­ka); BiokadinGargara: %7.5x100 mL (Kansuk); Pol­yodGar­ga­ra: %7.5x100 mL (Drog­san); Po­vi­odGar­ga­ra: %7.5x100 mL (Sa­ba).

End.:Bak­te­ri­ler,vi­rüs­ler, man­tar­lar ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ağız ve bo­ğaz mu­ko­za­sı­nın,ay­rı­ca di­şe­ti ateş­li en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı­nın (ör­ne­ğin fa­ren­jit,sto­ma­tit, aft, sü­pe­ren­fek­te ve her­pe­tik ül­ser­ler, pa­muk­çuk, gin­gi­vit)te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. An­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si uy­gu­la­nan en­fek­si­yo­nelhas­ta­lık­la­rın lo­kal te­da­vi­sin­de tak­vi­ye edi­ci ola­rak kul­la­nı­lır(ör­ne­ğin ton­sil­lit). Ağız ve bo­ğaz boş­lu­ğun­da­ki ame­li­yat­lar­dan ön­ceve son­ra, ya­ra­lan­ma­lar­da ve so­ğuk al­gın­lı­ğı has­ta­lık­la­rın­da en­fek­si­yon­la­rakar­şı pro­fi­lak­tik te­da­vi için kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca ge­nel ağız hij­ye­nin­deyay­gın bir kul­la­nım ala­nı­na sa­hip­tir.

Kontr.E.: Non­tok­sik no­dü­ler gu­atr­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de, em­zi­ren an­ne­ler­de, 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da, bi­li­nenve kuş­ku­lu iyot du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: İdi­yo­senk­ra­tik mu­ko­zal ir­ri­tas­yonve aşırı duyarlık re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. İyo­dun aşı­rı ab­sorp­si­yo­nuy­lame­ta­bo­lik asi­doz, hi­per­nat­re­mi, re­nal fonk­si­yon bo­zu­klu­ğu gi­bisis­te­mik yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ya­rım bar­dak su­ya 2-4 çay ka­şı­ğı so­lüs­yon ek­le­ne­reken az 30 sa­ni­ye sü­rey­le gün­de 3-4 kez gar­ga­ra ya­pı­lır.

Isosol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki