TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İt­ras­por Mikropellet Kap­sülEczacıbaşı

İt­ra­ko­na­zol

Ambalaj: 100 mgx4, 15 ve 28 kapsül.

Eşdeğeri:FunitMikro­pel­let Kapsül: 100 mgx4ve 15 kapsül (Nobel); Sporex Mikropellet Kapsül:100 mgx4, 15 ve 28 kapsül (Toprak).

End.:Der­ma­to­fit­le­rin,ma­ya ve man­tar­la­rın ne­den ol­duk­la­rı vul­vo­va­ji­nal kan­di­doz, pi­ti­ri­ya­zisver­si­ko­lor, der­ma­to­mi­koz, fun­gal ke­ra­tit ve oral kan­di­doz, der­ma­to­fitve/ve­ya ma­ya­la­rın ne­den ol­du­ğu oni­ko­mi­koz, sis­te­mik as­per­gil­lozve kan­di­doz, krip­to­kok­ko­zis (krip­to­kok­sik me­nen­jit da­hil), his­top­laz­mo­zis,spo­rot­ri­ko­zis, pa­ra­kok­ki­di­yo­ido­mi­ko­zis, blas­­­­t­o­mi­ko­zis veda­ha en­der gö­rü­len sis­te­mik ya da to­pi­kal mi­koz­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İt­ra­ko­na­zo­leaşı­rı du­yar­lı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sis­te­mik mi­koz­lar ha­riç, ge­beka­dın­lar­da kont­r­en­di­ke­dir. Bu du­rum­da da, te­da­vi­den sağ­la­na­cak ya­rar ile fe­tus­tagö­rü­le­bi­le­cek olum­suz et­ki­ler de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Terfenadin,astemizol, sisaprid, kinidin, simvastatin, lovastatin, triazolam ve oralmidazolam, itrakonazol ile kontren­di­kedir.

Uyar.: 1 ay­dan da­ha uzun sü­re­li dü­zen­lite­da­vi gö­ren­ler­de ve iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma, hal­siz­lik, ka­rınağ­rı­sı ve­ya id­rar ren­gin­de ko­yu­laş­ma gö­rü­len has­ta­lar­da ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon­la­rı­nın kont­rol edil­me­si öne­ri­lir. İt­ra­ko­na­zol te­da­vi­siile iliş­ki­li ola­bi­le­cek bir nö­ro­pa­ti gö­rül­dü­ğü tak­dir­de, it­ra­ko­na­zolte­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. İt­ra­ko­na­zol ön­ce­lik­le ka­ra­ci­ğer­de me­ta­bo­li­zeolur. Si­roz­lu has­ta­lar­da oral bi­yo­ya­rar­la­nı­mı bir mik­tar aza­lır.Böb­rek yet­mez­lik­li has­ta­lar­da oral yol­dan kul­la­nı­lan it­ra­ko­na­zo­lünbi­yo­ya­rar­la­nı­mı aza­la­bi­lir. İt­ra­ko­na­zol çok az mik­tar­da an­ne sü­tü­nege­çtiğinden, it­ra­ko­na­zol te­da­vi­sin­den bek­le­nen ya­rar ile em­zir­meso­nu­cu do­ğa­bi­le­cek risk­ler çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:En çok dis­pep­si,bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı ve kons­ti­pas­yon gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal sis­te­meait yan et­ki­ler­ görülebilir. Da­ha sey­rek ola­rak baş ağ­rı­sı, ka­ra­ci­ğeren­zim­le­rin­de ge­çi­ci yük­sel­me, menst­rü­el dü­zen­siz­lik­ler ile ka­şın­tı,de­ri dö­kün­tü­sü, ür­ti­ker ve an­ji­yo­ödem gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­lar­görülebilir.

Etkileş.:Ri­fam­pi­sin,rifabutin, fe­ni­to­in, terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam ve oralmidazolam, kinidin, pimozid, lovastatin ve simvastatin ile kullanılması önerilmez.Oral antikoagülanlar, ritonavir, indinavir, sakinavir, Vinca alkaloidler,busulfan, dosetaksel, trimetreksat, dihidropiridin, verapamil, siklosporin,takroli­mus, rapamisin itrakonazol ile birlikte kullanılıyorsa, bunların dozudüşürülmelidir.

Doz Önerisi:It­ras­por’un en iyi şe­kil­de emi­le­bil­me­si için ye­mek­ten he­menson­ra tok kar­nı­na alın­ma­sı ge­rek­li­dir. Oni­ko­mi­koz­da kür te­da­vi­si 1haf­ta sü­rey­le gün­de 2x2 kap­sül ile ya­pı­lır. El oni­ko­mi­koz­la­rı için2, ayak oni­ko­mi­koz­la­rı için 3 kür öne­ri­lir. Vul­vo­va­ji­nal kan­di­doz­dagün­de 2x200 mg 1 gün veya günde 1x200 mg, 3 gün. Pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor­dagün­de 1x200 mg, 7 gün. Der­ma­to­mi­koz­da gün­de 1x200 mg, 7 gün veya günde1x100 mg 15 gün. Ke­ra­ti­ni­zas­yo­nun faz­la ol­du­ğu böl­ge­le­rin ti­nea pe­disve ti­nea ma­nus gi­bi en­fek­si­yon­la­rın­da 7 gün sü­rey­le gün­de 2x200mg’lik veya 30 gün süreyle günlük 100 mg gereklidir. Oral kan­di­doz­da gün­de1x100 mg, 15 gün. Fun­gal ke­ra­tit­te gün­de 1x200 mg, 21 gün. As­per­gil­lo­zis­tegünde 1x200 mg, 2-5 ay. Kan­di­doz­da 1x100-200 mg, 3 haf­ta-7 ay. Me­nen­jitdı­şı krip­to­kok­ko­zis­te günde 1x200 mg, 2 ay-1 yıl. Krip­to­kok­sik me­nen­jit­tegünde 2x200 mg, 2 ay-1 yıl. His­top­laz­mo­zda günde 1x200 mg-günde 2x200 mg, 8 ay.Spo­rot­ri­ko­zis­te günde 1x100 mg, 3 ay. Pa­ra­kok­ki­di­yo­ido­mi­ko­zis­tegünde 1x100 mg, 6 ay. Kro­mo­mi­ko­zda günde 1x100-200 mg, 6 ay. Blas­to­mi­ko­zgünde 1x100 mg -günde 2x200 mg, 6 ay.

Itraspor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki