TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ü­ri­ko­liz Tab­letİl­san

Al­lo­pu­ri­nol

Ambalaj: 300 mgx50 tablet.

Eşdeğeri:Allogut Tablet: 300mgx50 tablet (Atabay).

End.:Pri­merve­ya se­kon­der gut­la il­gi­li o­lan hi­pe­rü­ri­se­mi­nin u­zun sü­re­li te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Gutbe­lir­ti­si o­lan ve­ya ol­ma­yan pri­mer ve­ya se­kon­der ü­rik a­sit nef­ro­pa­ti­sin­dehas­ta­lı­ğın i­ler­le­me­si­ni ön­ler. Gün­lük ü­rik a­sit a­tı­lı­mı 800mg/gün (er­kek has­ta­lar) ve 750 mg/gün (ka­dın has­ta­lar) ü­ze­rin­de­ki vetek­rar­la­yan kal­si­yum ok­sa­lat ta­şı o­lan has­ta­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Kan­ser ke­mo­te­ra­pi­si gö­ren lö­se­mi, len­fo­ma ve di­ğer ne­op­las­tikhas­ta­lık­la­rı o­lan has­ta­lar­da se­kon­der hi­pe­rü­ri­se­mi­nin te­da­vi­sin­deve pro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ma­lig­ni­te­yebağ­lı o­la­rak or­ta­ya çı­kan se­kon­der hi­pe­rü­ri­se­mi­ler dı­şın­da ço­cuk­lar­dave da­ha ön­ce al­lo­pu­ri­no­le kar­şı şid­det­li re­ak­si­yon gös­ter­miş has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Al­lo­pu­ri­nol te­da­vi­si­ne a­kutgut kri­zi sı­ra­sın­da baş­lan­ma­ma­lı­dır. Re­nal fonk­si­yon­la­rın­da a­zal­mao­lan has­ta­lar­da al­lo­pu­ri­nol do­zu­nun dü­şü­rül­me­si ge­re­kir. Te­da­vi­ninbaş­lan­gı­cın­da ön­ce­den ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı ge­çi­ren has­ta­la­rape­ri­yo­dik o­la­rak ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­dekul­la­nım gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır. Al­lo­pu­ri­nol an­ne sü­tü­nege­çer, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı ö­ne­ril­mez.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­sü(ge­nel­lik­le ma­kü­lo­pa­pü­ler) en ge­nel yan et­ki­dir. Eks­fo­li­ya­tif,ür­ti­ker ve pur­pu­rik lez­yon­lar, Ste­vens-John­son send­ro­mu ve tok­sik e­pi­der­malnek­roz, der­ma­ti­tis o­lan ve­ya ol­ma­yan a­lo­pe­si di­ğer yan et­ki­ler­dir.De­ri­de dö­kün­tü­ler ve di­ğer yan et­ki­ler gö­rül­dü­ğün­de te­da­vi bı­ra­kıl­ma­lı­dır.

Etkileş.:6-Mer­kap­to­pü­rinve­ya a­zat­i­o­prin­le ay­nı za­man­da ve­ril­me­si et­ki­sinin u­za­ma­sı­nane­den o­lur, di­ğer i­laç­la­rın do­zu­nun 1/3-¼’e in­di­ril­me­si ye­rin­de o­lur.Sik­lo­fos­fa­mid gi­bi si­to­tok­sik a­jan­la­rın tok­si­si­te­si­ni ar­tı­rır.Ke­za ka­ra­ci­ğer­de i­laç­la­rı me­ta­bo­li­ze e­den en­zim­le­rin in­hi­bis­yo­nuso­nu­cu, bu şe­kil­de e­li­mi­ne e­di­len i­laç­la­rın (ku­ma­rin tü­rev­le­rigi­bi) al­lo­pu­ri­nol­le bir­lik­te ve­ril­me­si sı­ra­sın­da doz­la­rı dü­şü­rül­me­li­dir.A gru­bu pe­ni­si­lin­ler­le (am­pi­si­lin gi­bi) birlikte ve vi­da­ra­bin­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ha­fif gut­ta gün­lük or­ta­la­ma doz 200-300 mg, or­taşid­det­te gut­ta i­se 400-600 mg’dir. Uy­gun doz 2 e­şit par­ça­da ya da tekdoz o­la­rak uy­gu­la­na­bi­lir. Mi­ni­mal e­fek­tif doz gün­de 100-200 mg, mak­si­malö­ne­ri­len doz i­se 800 mg’dir. Ne­op­las­tik has­ta­la­rın te­da­vi­si sı­ra­sın­daü­rik a­sit nef­ro­pa­ti­si­nin ön­len­me­sin­de 2-3 gün sü­rey­le gün­de600-800 mg uy­gu­la­nır. Re­kür­ran kal­si­yum ok­sa­lat taş­la­rı­nın pro­fi­lak­tikte­da­vi­si i­çin gün­de 200-300 mg ö­ne­ri­lir. Ço­cuk­lar­da se­kon­der hi­pe­rü­ri­se­mi­ler­de6-10 yaş gün­de 300 mg ö­ne­ri­lir.

Urikoliz adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki