TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Üris­pas FilmTab­let       Fa­ko

Fla­vok­sat HCI

Ambalaj: 200 mgx60 tablet.

End.: Sis­tit, üret­rit, üret­ro­sis­tit, pros­ta­tit ve üret­rot­ri­go­nitgi­bi üri­ner sis­tem en­fe­si­yon­la­rın­da gö­rü­le­bi­len di­zü­ri, nok­tü­ri,sup­ra­pu­bik ağ­rı, sı­kış­ma, sık id­ra­ra git­me, in­kon­ti­nans gi­bi semp­tom­la­rıngi­de­ril­me­sin­de en­di­ke­dir. Tek ba­şı­na ke­sin te­da­vi sağ­la­maz. Üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan di­ğer ilaç­lar­la uyum­lu­dur ve bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.Ay­rı­ca; ka­te­te­ri­zas­yon, sis­tos­ko­pi ve­ya bun­lar­dan ön­ce uy­gu­lan­mışka­lı­cı ka­te­ter ile alt üri­ner sis­tem­de­ki bir cer­ra­hi gi­ri­şi­me bağ­lıbir se­ke­lin ne­den ol­du­ğu ve­zi­ko-üre­te­ral spaz­mın gi­de­ril­me­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Fla­vok­sa­takar­şı al­ler­ji­si ol­anlarda ve pi­lo­rik ve­ya du­o­de­nal obs­trük­si­yo­nu,obst­rak­tif in­tes­ti­nal lez­yo­nu, ile­us, aka­laz­ya, gast­ro­in­tes­ti­nalhe­mo­ra­ji ve alt üri­ner sis­tem­de obst­rük­tif üro­pa­ti­si olan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Glo­kom­ kuş­ku­su bu­lu­nan has­ta­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Fla­vok­sat HCl kul­la­na­cak has­ta­la­ra,baş dön­me­si ve bu­la­nık gör­me mey­da­na gel­me­si du­ru­mun­da mo­tor­luaraç ve iş ma­ki­ne­si kul­lan­ma­ma­la­rı ve­ya dik­kat ge­rek­ti­ren iş­ler­deça­lış­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da bil­gi ve­ril­me­li­dir. Ke­sin ge­rek­me­dik­çege­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.12 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da­ki et­kin­li­ği ve gü­ve­nir­li­ği tam ola­rakbe­lir­len­me­miş­tir.

Yan E.:Fla­vok­satkul­la­nı­mı sı­ra­sın­da bu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal;baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, si­nir­li­lik ve özel­lik­le yaş­lı­lar­da men­­talkon­füz­yon gi­bi SS sis­te­mi; çar­pın­tı, ta­şi­kar­di gi­bi kar­di­yo­vas­kü­lersis­tem; ür­ti­ker ve di­ğer der­ma­toz­lar, eo­zi­no­fi­li ve hi­per­pi­rek­sigi­bi al­ler­jik be­lir­ti­ler; göz içi ba­sın­cın­da art­ma, bu­la­nık gör­meve uyum bo­zuk­luk­la­rı gi­bi gö­ze ait be­lir­ti­ler ile di­zü­ri gi­bi böb­re­ğeait ­yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da gün­de3 kez 1-2 tab­let (eriş­kin do­zu) oral yol­dan uy­gu­la­nır. Semp­tom­la­rındü­zel­me­si­nin ar­dın­dan doz azal­tı­la­bi­lir. İla­cın ter­ci­hen ye­mek­ler­denson­ra kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­me­li­dir.

Urispas adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki