TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Acetylcyste­in 600 Trom Efer­ve­sanTabletAde­ka

Ase­til sis­te­in

Ambalaj: 600 mgx10 tab­let.

Eşdeğeri: MuconexEfervesan Tablet: 600mgx10 tablet (TriPharma).

End.: Yo­ğun kı­vam­lı bal­ga­mın atıl­ma­sı, azal­­­tıl­ma­sı, eks­pek­to­ras­yo­nunko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken du­­­rum­lar­da, bron­ko­pul­mo­ner has­ta­lık­lar­da,bron­şik sek­res­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ase­til sis­te­inin ase­ta­mi­no­fen(pa­ra­se­ta­mol) ze­hir­len­me­le­rin­de ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­ti­ni azal­tı­cıet­ki­si de var­dır.

Kontr.E.: Ase­til sis­te­ine aşı­rı du­yar­lıol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Gast­ro­du­ode­nal ül­ser du­rum­la­rın­da,ay­rı­ca ase­til sis­te­inin ve­ril­me­sin­den son­ra bron­şi­yal sek­res­yon­dabe­lir­gin bir ar­tış ola­bi­lir. Ase­til sis­te­inin an­ne sü­tü­ne ve fe­tü­segeç­me­siy­le il­gi­li ye­ter­li ve­ri ol­ma­dı­ğın­dan, ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­dezo­run­lu ne­den­ler ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Kus­ma ve bu­lan­tı ti­pin­de gast­ro­in­tes­ti­nalbo­zuk­luk­lar, sto­ma­tit ve ri­no­re (bu­run akın­tı­sı), ür­ti­ker, baş ağ­rı­sı,ku­lak çın­la­ma­sı, na­di­ren aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir.Özel­lik­le ast­ma­tik has­ta­lar­da bron­kos­pazm ya­pa­bi­lir.

Etkileş.: Mu­ko­mo­di­fi­ka­tör bron­şik­ler,at­ro­pi­nik sek­res­yon ku­ru­tu­cu mad­de­ler ve an­ti­tüs­sif­ler­le bir­lik­tealın­ma­ma­lı­dır. Tet­ra­sik­lin­ler (dok­si­sik­lin ha­riç), ay­rı ay­rı pe­ri­yot­lar­dave ase­til­sis­te­in­den en az 2 sa­at­lik ara­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler ve genç­ler­de (14 ya­şın­dan yu­ka­rı),gün­de 2 kez ½ tab­let (300 mg); 6-14 yaş gru­bun­da, gün­de 1 kez ½ tab­let ge­nel­deak­şam­la­rı ve­ril­me­li­dir. Ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de söz ko­nu­su doz­laraşı­la­bi­lir. Efer­ve­san tab­let­ler, ye­mek­ler­den son­ra su­da çö­zün­dü­rü­le­rekalın­ma­lı­dır.

Acetylcystein600 adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki