TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ac­tily­se Fla­konBo­eh­rin­ger-İn­gel­he­im

Re­kom­bi­nant in­san do­kuti­pi plaz­mi­no­jen ak­ti­va­tö­rü (rtPA)

Ambalaj: 50 mgx2 fla­kon ve 50 mL’lik 2 çö­zü­cü, trans­fer ka­nü­lüve en­füz­yon se­ti içe­ren ambalaj.

End.: Akut trom­bo­tik ko­ro­ner ar­ter tı­kan­ma­la­rı­nınfib­ri­no­li­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: He­mo­ra­jik di­ya­tez, ha­len be­lir­gindu­rum­da olan ya da ya­kın­da mey­da­na gel­miş ağır iç ka­na­ma­lar, be­yinka­na­ma­sı ya da sor 2 ay için­de ge­çi­ril­miş be­yin ya da omu­ri­lik ame­li­yat­la­rı,son 10 gün için­de ge­çi­ril­miş bü­yük trav­ma ya da ame­li­yat­lar, ağır vekont­rol al­tın­da bu­lun­ma­yan hi­per­tan­si­yon, bak­te­ri­yel en­do­kar­dit,akut pank­re­atit du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ağır ka­ra­ci­ğer iş­lev bo­zuk­lu­ğugös­te­ren has­ta­lar­da ka­nın pıh­tı­laş­ma de­ğer­le­ri kont­rol edil­me­li,bu de­ğer­ler­de be­lir­gin bir azal­ma­nın bu­lun­du­ğu du­rum­lar­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Ge­be­likve em­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nı­mıy­la il­gi­li de­ne­yim yok­tur.

Yan E.: Fib­ri­no­li­tik özel­lik­le­rin­denötü­rü, ge­nel­lik­le en­jek­si­yon böl­ge­sin­de sı­nır­lı ka­lan ka­na­ma­largö­rü­le­bi­lir. Böy­le du­rum­lar­da te­da­vi­yi dur­dur­mak ge­rek­mez.

Etkileş.: Da­ha ön­ce oral an­ti­ko­agü­lanilaç­lar alan has­ta­lar­da ka­na­ma ola­sı­lı­ğı ar­tar.

Doz Önerisi: Top­lam 100 mg’lik doz 3 sa­at için­de da­mar­dan en­füz­yon­lauy­gu­la­nır. İlk 10 mg 1-2 da­ki­ka için­de doğ­ru­dan IV yol­la uy­gu­lan­dık­tanson­ra 50 mg’lik bö­lüm 60 da­ki­ka­da ve son 40 mg’lik doz ise 120 da­ki­ka­daen­füz­yon şek­lin­de da­mar­dan ve­ri­lir. Mak­si­mum gün­lük doz 100 mg’dir.

Actilyse adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki