TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ak­sil Krem    Em­bil

Ben­zo­il pe­rok­sit

Ambalaj: %2.5x20 g : %5x20 g’lik tüp­.

Ak­sil-5 Tin­ted Krem

Ben­zo­il pe­rok­sit

Ambalaj: %5x20 g’lik tüp­.

Ak­sil-10 Mask Krem

Ben­zo­il pe­rok­sit

Ambalaj: %10x20 g’lik tüp­.

End.:Yüz ve vü­cut­ta­kiak­ne vul­ga­ri­sin bü­tün tür­le­ri (ko­me­don­lar, si­vil­ce­ler) özel­lik­lepa­pü­lo pus­tü­loz ak­ne­nin (kü­çük no­dü­ler ve pus­tü­ler) to­pi­kal te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Du­yar­lık gös­te­ren ki­şi­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Göz ve mu­ko­za­la­ra değ­di­ril­me­me­li­dir.Ben­zo­il pe­rok­si­tin ak­laş­tı­rı­cı et­ki­sin­den do­la­yı kir­pik­ler, sa­kalve saç­la­ra değ­di­ril­me­me­li­dir. Ge­be­lik­le il­gi­li her­han­gi bir ça­lış­maya­pıl­ma­mış­tır ve an­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Ge­be­ler­de çok zo­run­lu hal­ler dı­şın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Lo­kal kı­za­rık­lık­lar, ha­fif yan­mahis­si ve so­yul­ma­lar gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Cilt üze­ri­ne uy­gu­la­na­rak kul­la­nı­landi­ğer ak­ne te­da­vi­le­riy­le ay­nı an­da kul­la­nı­mı ve­ya art ar­da kul­la­nı­mıis­ten­me­yen et­ki­le­rin şid­det­len­me­si­ne yol aça­bi­lir.

Doz Önerisi: Aksil Krem: Ciltsa­bun­lu su ile yı­ka­nıp ku­ru­lan­dık­tan son­ra, lez­yon bu­lu­nan böl­ge­le­re,yay­gın ola­rak in­ce bir ta­ba­ka oluş­tu­ra­cak şe­kil­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki ak­ne ol­gu­la­rın­da gün­de 1 kez uy­gu­lan­ma­sıye­ter­li­dir; an­cak ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de gün­de 2 ya da 3 kez uy­gu­la­na­bi­lir.Aksil-5Tinted Krem: Mik­ro­sün­gersis­te­mi sa­ye­sin­de krem içe­ri­sin­de­ki ben­zo­il pe­rok­sit kont­rol­lüsa­lım­la ser­best ka­la­ca­ğın­dan Ak­sil Krem et­ki­si, mik­ro­sün­ger­siz krem­le­rin iki ka­tı ka­dar­dır.İlk 5 gün, gün­de 1 ke­re tüm çev­re­ye sü­rül­me­li­dir. Sırt ve gö­ğüs­te deak­ne­ler var­sa ora­la­ra da sü­rü­le­bi­lir. 5 gün­lük te­da­vi­de de­ri­deir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri (eri­tem, ku­ru­ma, pul­lan­ma, ödem) gö­rül­mez­segün­de 2 ke­re uy­gu­lan­ma­sı­na ge­çi­lir. Aksil-10 Mask Krem: Pat şek­lin­de, ça­buk ku­ru­yan ve ko­lay­ca yı­ka­na­bi­lenbir krem­dir. En az 20 da­ki­ka cilt­te ka­la­cak şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.20 da­ki­ka­dan da­ha uzun sü­re uy­gu­lan­ma­sı du­ru­mun­da, 2 sa­ati aşan uy­gu­la­ma­lar­dakont­rol­lü sa­lım ve ir­ri­tas­yo­nu azal­tı­cı özel­li­ği dev­re­ye gi­rer.Ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki ak­ne ol­gu­la­rın­da gün­de 1 kez uy­gu­lan­ma­sıye­ter­li­dir. Cilt sa­bun­lu su ile yı­ka­nıp ku­ru­lan­dık­tan son­ra, lez­yonbu­lu­nan böl­ge­le­re in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de sü­rü­lür. En az 20 da­ki­ka cilt üs­tün­de kal­ma­lı­dır.

Aksil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki