TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­ka-Seltzer E­fer­ve­san Tab­letBa­yer

So­dyum bi­kar­bo­nat1625 mg, sit­rik asit 965 mg, ase­til­sa­li­si­lik asit 324 mg

Ambalaj: 10 tablet.

End.:Mi­de ra­hat­sız­lığıve/ve­ya hi­pe­ra­si­di­te­nin baş ağ­rı­sıy­la bir­lik­te gö­rül­düğü du­rum­lar­da,ör­neğin aşı­rı ye­me ve iç­me son­ra­sın­da, hız­lı ve et­ki­li bir te­da­vi sağ­lar.Ay­rı­ca mig­ren, adet san­cı­la­rı, soğuk al­gın­lığı ve grip­le bir­lik­teolan ağ­rı ve ra­hat­sız­lık­lar ile diğer ağ­rı­la­rın gi­de­ril­me­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Sa­li­si­lat­larve diğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra kar­şı du­yar­lık du­rum­la­rın­da,ka­na­ma eği­li­mi­nin art­tığı ka­na­ma bo­zuk­luk­la­rın­da, bron­şi­yal ast­ma­da,ge­be­liğin son 3 ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Em­zi­ren an­ne­ler yük­sek doz­daal­ma­ma­lı­dır. Kon­jes­tif kalp yet­mez­liği ve re­nal yet­mez­lik gi­bi sod­yumkı­sıt­lı di­yet uy­gu­la­ma­sı ge­rek­ti­ren has­ta­lık­lar­da bi­le­şi­miniçer­diği sod­yum mik­ta­rı dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Ase­til­sa­li­si­likasit, kor­ti­kos­te­ro­id­ler ve­ya al­kol­le bir­lik­te alın­dığın­da gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir. Ço­cuk­lar­da ve genç­ler­de yük­sek ateş­te,dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Aşı­rı du­yar­lığabağ­lı re­ak­si­yon­lar (de­ri re­ak­si­yon­la­rı, ne­fes dar­lığı) ve ka­na­maza­ma­nı uza­ma­sı gi­bi yan et­ki­ler na­di­ren gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Bü­tün nons­te­ro­idalan­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni ve yan et­ki­le­ri­ni, kor­ti­kos­te­ro­idebağ­lı gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ola­sı­lığı­nı, an­ti­ko­agü­lan­la­rın(ör­neğin ku­ma­rin tü­rev­le­ri ve he­pa­rin) et­ki­le­ri­ni ve me­tot­rek­sa­tınis­ten­me­yen et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır. Di­ya­bet­li has­ta­lar­da kul­la­nıl­dığın­da,in­sü­lin ve­ya oral an­ti­di­ya­be­tik­le­rin do­zu­nun ayar­lan­ma­sı ge­re­ki­bi­lir.Fu­ro­se­mid, spi­ro­no­lak­ton ben­ze­ri di­ü­re­tik­le­rin ve üri­ko­zü­rikilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yükço­cuk­lar­da, bir ke­re­de 2 tab­let bir bar­dak su­da eri­te­le­rek alı­nır.Ge­rek­tiğin­de doz, gün­de 8 tab­let­ten faz­la ol­ma­mak kay­dıy­la, 4 sa­at­tebir tek­rar­la­nır (bu doz­da 3 gün­den faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır). Al­ka-Selt­zer’in et­kin­liği, ya­tar­ken alı­nando­zun sa­bah­le­yin tek­rar­lan­ma­sıy­la ar­tar. Her tab­let 567 mg sod­yumiçe­rir; sod­yum kı­sıt­lı di­yet uy­gu­la­nan has­ta­lar­da bu özel­lik dik­ka­tealın­ma­lı­dır.

AlkaSeltzer adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki