TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  28 Ocak 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­lerjin Şu­rupGün­sa

Di­fen­hid­ra­min HCI

Ambalaj: 12.5 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Fenotral Şurup:12.5 mg/5 mLx100 mL (Münir Şahin).

End.:Birantihistaminik olarak, ri­nit, kon­junk­ti­vit, ka­şın­tı­lı de­ri has­ta­lık­la­rıile ür­ti­ker ve an­ji­yo­nö­ro­tik ödem da­hil aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da­kibe­lir­ti­le­rin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Di­fen­hid­ra­mi­nekar­şı aşı­rı duyarlık du­ru­mun­da, pre­ma­tü­re ve ye­ni­do­ğan be­bek­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yaş­lı has­ta­lar­da kul­la­nı­mın­dadik­kat ge­re­kir. An­ti­his­ta­mi­nik­le­rin ço­ğu ser­sem­lik ha­li­ne yol aç­tı­ğın­dan,mo­tor­lu ta­şıt sü­rü­cü­le­rin­de ya da dik­kat ge­rek­ti­ren alet­le­rin kul­la­nıl­dı­ğıiş­ler­de ça­lı­şan­lar­da, di­fen­hid­ra­min kul­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.An­ti­his­ta­mi­nik­ler, dar açı­lı glo­kom, id­rar re­tan­si­yo­nu, pros­tathi­pert­ro­fi­si ve pi­lo­ro­du­ode­nal obst­rük­si­yo­nu, hi­per­ti­ro­idi­si,hi­per­tan­si­yon ya da di­ğer kardiyovas­küler has­ta­lı­ğı, kro­nik obst­rük­tifak­ci­ğer has­ta­lı­ğı ve as­tı­mı olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te çok ge­rek­liy­se kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de di­fen­hid­ra­minya da em­zir­me ke­sil­me­li­dir.

Yan E.:SSS’de se­das­yo­nayol aça­bil­dik­le­ri gi­bi, özel­lik­le ço­cuk­lar­da pa­ra­dok­sal bir uya­rıl­ma­yayol aça­bi­lir­ler. Ağız­da ku­ru­ma, id­rar zor­lu­ğu, gör­me­de bu­la­nık­lıkve ka­bız­lık gi­bi an­ti­ko­li­ner­jik yan et­ki­le­re yol aça­bi­lir. Ay­rı­caepi­gast­rik ra­hat­sız­lık his­si, iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kusma, is­hal yada ka­bız­lık, bron­şi­yal sal­gı­lar­da ko­yu­laş­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­ko­l,bar­bi­tü­rat­lar, hip­no­tik­ler, opi­yat anal­je­zik­ler, ank­si­yo­li­tik se­da­tif­lerve nö­ro­lep­tik­ler gi­bi ilaç­la­rın se­da­tif et­ki­si, bir­lik­te an­ti­his­ta­mi­nikilaç kul­la­nıl­dı­ğın­da ar­ta­bi­lir. MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç­lar, an­ti­his­ta­mi­nik­le­rinan­ti­mus­ka­ri­nik et­ki­le­ri­ni; an­ti­his­ta­mi­nik­ler de, at­ro­pin vetri­sik­lik an­ti­dep­re­san ilaç­lar gi­bi an­ti­mus­ka­ri­nik ilaç­la­rın et­ki­si­niar­tı­ra­bi­lir. An­ti­his­ta­mi­nik­ler, ami­nog­li­ko­zid­ler gi­bi oto­tok­si­si­teris­ki olan ilaç­la­rın, bu ris­kiy­le il­gi­li uya­rı işa­ret­le­ri­ni mas­ke­le­ye­bi­lir.Di­fen­hid­ra­min, te­ma­ze­pam me­ta­bo­liz­ma­sın­da azal­ma­ya yol aça­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 4 mg/kg’dir. Bu mik­tar 2-3 eşit kı­sım­dauy­gu­lan­ma­lı­dır.

Allerjin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki