TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Alu­jel For­te Çiğ­ne­me Tab­le­ti     De­va

Alü­min­yum hid­rok­sitkoll 400 mg, mag­nez­yum hid­rok­sit 400 mg, si­met­ikon 20 mg.

Ambalaj: 30 tablet.

End.:Gast­rit,pep­tik ül­ser, pep­tik özo­fa­jit ve hi­atus her­ni­sin­de gö­rü­len hi­pe­ra­si­di­te­ningi­de­ril­me­sin­de ve gaz ra­hat­sız­lık­la­rı­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: İle­ri de­re­ce­de böb­rek fonk­si­yon yet­mez­liği olan­lar­da,apan­di­sit ya­kın­ma­sı olan­lar­da, hi­po­fos­fa­te­mi­si olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Alü­min­yum ve mag­nez­yum bi­le­şik­le­ri yak­la­şık %1 ora­nın­dasod­yum içe­rir­ler. Dü­şük sod­yum di­ye­ti uy­gu­la­nan has­ta­lar­da an­ta­sitkul­la­nı­lır­ken bu du­rum göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır. Alü­min­yum bi­le­şik­le­ri uzun sü­rekul­la­nıl­dık­la­rın­da os­te­oma­la­zi ya­pa­bi­lir­ler. Mag­nez­yum hid­rok­sitve diğer mag­nez­yum tuz­la­rı, böb­rek fonk­si­yon­la­rı bo­zuk olan has­ta­lar­daSSS dep­res­yo­nu­na ve hi­per­mag­ne­ze­mi­ye bağ­lı baş­ka semp­tom­la­ra yolaça­bi­lir. Ay­rı­ca hi­pe­ra­lü­mi­ne­mi olu­şa­bi­lir. Bu bi­le­şi­min 12 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­desa­de­ce ge­rek­tiğin­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Mag­nez­yum içe­ren an­ta­sit­ler di­ya­re­ye,alü­min­yum içe­ren­ler ise kons­ti­pas­yo­na ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.: An­ta­sit alı­mı­nın ilk bir ya daiki sa­ati için­de oral yol­dan hiç­bir ilaç alın­ma­ma­lı­dır. Fe­ni­to­in,tet­ra­sik­lin­ler, di­gok­sin, izo­ni­azid, am­fe­ta­min, an­ti­ko­agü­lan­lar,an­ti­mus­ka­ri­nik ajan­lar, in­do­me­ta­sin, de­mir tuz­la­rı, nap­rok­sen,fe­no­ti­ya­zin­ler, fe­nil­bu­ta­zon, psö­do­efed­rin, ki­nin, ki­ni­din, sa­li­si­lat­lar,sül­fa­di­azin ile et­ki­le­şe­bi­le­ceğin­den, bu ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: He­kim öne­ri­si­ne gö­re, her ye­mek­ten1-2 sa­at son­ra ve yat­ma­dan ön­ce, ay­rı­ca ara­da semp­tom­lar art­tığın­da1-2 tab­let çiğ­ne­ne­rek alı­nır. Aç­lık ağ­rı­la­rın­da ay­nı doz­la­rın ye­mek­ler­denön­ce alın­ma­sı öne­ri­lir.

Alujel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki