TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ami­ko­zit Fla­kon IM/IV     Ec­za­cı­ba­şı

Ami­ka­sin sül­fa­t

Ambalaj: 100 mg/2 mLx1 fla­kon : 500 mg/2 mLx1 fla­kon.

End.:Du­yar­lı bakterilerinne­den ol­du­ğu cid­di en­fek­si­yon­la­rın kı­sa sü­re­li te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Kli­nik ça­lış­ma­lar, ami­ka­si­nin sep­ti­se­mi (ne­ona­tal sep­sis da­hil),cid­di so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, ke­mik ve ek­lem, sant­ral si­nirsis­te­mi (me­nen­jit da­hil), cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, int­ra­ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar (pe­ri­to­nit da­hil), ya­nık ve pos­to­pe­ra­tif en­fek­si­yon­lar­da(post-vas­kü­ler cer­ra­hi da­hil) ve komp­li­ke ve tek­rar­la­yan üri­ner sis­temen­fek­si­yon­la­rın­da et­ki­li ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir.

Kontr.E.:Ami­ka­si­nekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Ami­nog­li­ko­zid­ler ara­sın­daçap­raz aler­ji soz­ko­nu­su ol­du­ğun­dan, bu ilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lıköy­kü­sü olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pa­ren­te­ral ami­nog­li­ko­zid te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar, ami­nog­li­ko­zid­le­rin oto­tok­si­si­te ve nef­ro­tok­si­si­tepo­tan­si­ye­li ne­de­niy­le ya­kın kli­nik gö­ze­tim al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır.Böb­rek fonk­si­yon­la­rı bo­zul­muş has­ta­lar­da ve öne­ri­len doz­lar­dan da­hayük­sek doz­lar­da ve/ve­ya uzun sü­re­li te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da ami­nog­li­ko­zid­le­rebağ­lı nef­ro­tok­si­si­te ve oto­tok­si­si­te ris­ki da­ha yük­sek­tir. Ami­nog­li­ko­zid­ler,ge­be ka­dın­lar­da fe­tu­sa za­rar ve­re­bi­lir­ler. Sağ­la­na­cak po­tan­si­yelya­ra­rın fe­tu­sa yö­ne­lik muh­te­mel za­rar­lar­dan da­ha önem­li ol­du­ğu­naka­rar ve­ri­lir­se, he­kim öne­ri­siy­le ge­be­ler­de uy­gu­la­na­bi­lir. Süt ve­ren an­ne­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Bü­tünami­nog­li­ko­zid­ler işit­me, den­ge fonk­si­yo­nu­na ve böb­re­ğe tok­sik et­kigös­ter­me ve nö­ro­müs­kü­ler blok oluş­tur­ma po­tan­si­ye­li­ne sa­hip­tir­ler.Ami­ka­sinda­ha çok işit­me fonk­si­yon­la­rı­nı et­ki­ler. Ami­nog­li­ko­zid tü­re­viilaç­lar­la ya­pı­lan te­da­vi­nin ar­dın­dan akut nö­ro­müs­kü­ler pa­ra­li­zive ap­ne ge­li­şe­bi­lir. Çok na­di­ren cilt­te kı­za­rık­lık, ilaç ate­şi, başağ­rı­sı, pa­res­te­zi, tre­mor, bu­lan­tı ve kus­ma, eo­zi­no­fi­li, art­ral­ji,ane­mi ve hi­po­tan­si­yon bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Di­ğer an­ti­bi­yo­tik­ler­lefi­zik­sel ola­rak ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır. Ami­ka­si­nin di­ğer nö­ro­tok­sikve­ya nef­ro­tok­sik ilaç­lar­la; özel­lik­le ba­sit­ra­sin, sisp­la­tin, am­fo­te­ri­sinB, se­fa­lo­ri­din, pa­ra­mo­mi­sin, vi­omi­sin, po­li­mik­sin B, ko­lis­tin,van­ko­mi­sin ve­ya di­ğer ami­nog­li­ko­zid­ler­le bir­lik­te ve­ya fa­sı­la­lıola­rak; sis­te­mik, oral ve­ya to­pi­kal yol­dan kul­la­nı­lma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Güç­lü di­üre­tik ilaç­lar­la (etak­ri­nik asit ve­ya fu­ro­se­mid) bir­lik­tekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: IM ve IV doz­la­rı ay­nı­dır. E­riş­kin­ler ve ço­cuk­la­ragün­de ki­lo ba­şı­na 15 mg’lik i­ki e­şit doz­da (e­riş­kin­le­re gün­de i­kikere 500 mg) uy­gu­la­nır. Ye­ni­do­ğan ve pre­ma­tü­re­le­re ki­lo ba­şı­na 10mg’lik baş­lan­gıç do­zun­dan son­ra, gün­de ki­lo ba­şı­na 15 mg i­ki e­şitdoz­da uy­gu­la­nır. Yaşamı teh­dit e­den ve/ve­ya Pse­u­do­mo­nas tür­le­ri­ne bağ­lı en­fek­si­yon­lar­dadoz, e­riş­kin­ler­de her 8 sa­at­te bir 500 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir (an­cakgün­lük doz 1.5 gra­mı aş­ma­ma­lı ve te­da­vi 10 gün­den da­ha u­zun sür­me­me­li­dir.Te­da­vi bo­yun­ca ve­ri­len top­lam doz, e­riş­kin­ler­de 15 gra­mı geç­me­me­li­dir).İd­rar yo­lu­nun or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­la­rın­da (Pse­u­do­mo­nas tür­le­ri­ne bağ­lı ol­ma­yan en­fek­si­yon­lar),gün­de ki­lo ba­şı­na 7.5 mg i­ki e­şit doz­da (e­riş­kin­ler­de gün­de i­kikez 250 mg) ve­ri­lir. Du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­ra bağ­lı komp­li­ke ol­ma­mışen­fek­si­yon­lar­da, Ami­ko­zit ö­ne­ri­len doz­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da, te­da­vi­ye24-48 sa­at i­çin­de ya­nıt ve­rir.

Amikozit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki