TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ata­rax FilmTab­letUCB

Hid­rok­si­zi­n 2HCl

Ambalaj: 25 mgx30 film tablet.

Ata­rax Şu­rup

Hid­rok­si­zi­n 2HCl 2mg/ml

Ambalaj: 2 mg/mLx200 mL’lik şişe.

End.:Psi­ko­nö­roz­la­ra bağ­lı ank­si­ye­te ve ger­gin­liğinsemp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de ve ank­si­ye­te­nin or­ta­ya çık­tığı or­ga­nikhas­ta­lık­lar­da yar­dım­cı te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır. Kro­nik ür­ti­ker,ato­pik ve kon­takt der­ma­toz­lar gi­bi al­ler­jik du­rum­la­ra bağ­lı pru­rit­lerve his­ta­min­le olu­şan pru­rit­le­rin te­da­vi­sin­de ya­rar­lı­dır. Se­da­tifola­rak pre­me­di­kas­yon­da ve­ya ge­nel anes­te­zi­den son­ra kul­la­nılır.Ay­rı­ca, akut al­kol ke­sil­me­sin­de­ki aji­tas­yo­nun te­da­vi­sin­de, opi­um­lar­laanal­je­zi doz­la­rı­nı azalt­­mak için, ta­şıt tut­ma­la­rı­nı kont­rol için,deği­şik ne­den­li (örn. pos­to­pe­ra­tif) bu­lan­tı ve kus­ma­la­rı kont­roliçin kul­la­nı­la­bi­lir. Hid­rok­si­zin ba­zı tip kalp has­ta­lık­la­rıy­la be­ra­bergö­rü­len ank­si­ye­te ve en­di­şe­yi kal­dır­ma özel­liğiy­le bu has­ta­lar­daya­rar­lı olur.

Kontr.E.:Hid­rok­si­zi­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da vein­ter­mit­tant akut por­fi­ri­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kon­vül­si­yon po­tan­si­ye­li yük­sek has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Po­tan­si­yel an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri ne­de­niy­ledar açı­lı glo­kom, üri­ner re­tan­si­yon ris­ki olan pros­tat hi­pert­ro­fi­le­ri,pa­ra­li­tik ile­us ve myas­te­nia gra­vi­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Mo­tor­luta­şıt ve dik­kat ge­rek­ti­ren araç kul­la­nan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Re­nalfonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Sü­te ge­çip geç­me­diği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sıöne­ril­mez.

Yan E.:Yan et­ki­ler ge­nel­lik­le na­dir gö­rü­lüp, en sık olan­la­rıuyu­şuk­luk ve ağız ku­ru­luğu­dur. Bu­lan­tı, kus­ma, ter­le­me, hi­po­tan­si­yon, ser­sem­likhis­si, hi­per­sen­si­ti­vi­te ve baş ağ­rı­sı na­di­ren bil­di­ril­miş­tir. An­ti­ko­li­ner­jiket­ki­le­ri­ne bağ­lı ola­rak yaş­lı­lar­da üri­ner re­tan­si­yon, kons­ti­pas­yon,ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rı ve men­tal kon­füz­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Nar­ko­tik ve nar­ko­tik ol­ma­yananal­je­zik­ler, bar­bi­tü­rat­lar, tran­ki­li­zan ve hip­no­tik­ler gi­bi SSSdep­re­san­la­rı ve­ya al­kol ile bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da hid­rok­si­zi­ninpo­tan­si­ya­li­ze edi­ci et­ki­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı ve bi­rey­seldoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve­ya an­ti­ko­li­ner­jiket­kin­liği bi­li­nen ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Hid­rok­si­zin, fe­ni­to­inin an­ti­kon­vül­san et­ki­nl­i­ği­ni ve ad­re­na­li­ninpre­sör et­ki­si­ni azal­tır.

Doz Önerisi:Ank­si­ye­te bo­zuk­luk­la­rı­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­sive yay­gın ank­si­ye­te bo­zuk­luğun­da: Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­kiço­cuk­lar­da:50-100 mg/gün top­lam doz üçe bö­lü­ne­rek alı­nır (ör­neğin ½-½-1 tab­let yada 7.5 mL-7.5 mL-10 mL şu­rup). Şid­det­li ol­gu­lar­da 300 mg/gün’e ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.6-12 yaşara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de 15-25 mg’dir (7.5mL-12.5 mL şu­rup). Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak50-100 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. 1-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de 5-15mg’dir (2.5 mL-7.5 mL şu­rup). Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müşola­rak 50 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve­yakon­takt der­ma­toz­lar­da: Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da: Yat­ma­dan ön­ce 25 mg (1 tab­let yada 12.5 mL şu­rup) ile baş­la­nır. De­va­mın­da gün­de 3-4 ke­re 25 mg’ye ka­daryük­sel­ti­le­bi­lir. 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de15-25 mg’dir (7.5 mL-12.5 mL şu­rup). Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müşola­rak 50-100 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. 1-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da,baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de 5-15 mg’dir (2.5. mL-7.5 mL şu­rup). Ge­rek­tiğin­degün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak 50 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Ge­nel anes­te­zi­den ön­ce veson­ra se­da­tif ola­rak: Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da50-100 mg, 1-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 1 mg/kg alı­nır.

Atarax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki