TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ati­van Expidet Tab­let   Wyeth

Lo­ra­ze­pam

Ambalaj: 1 mgx20 tablet :2.5 mgx20 tablet.

End.:Ank­si­ye­te yakınmalarının giderilmesi veya anksiyetesemp­tom­la­rı ve­ya dep­re­sif semp­tom­la­ra bağ­lı ank­si­ye­te­nin kı­sa sü­re­lira­hat­la­tıl­ma­sın­da; bir­kaç ilaç ile te­da­vi­nin ge­rek­li ol­duğu psi­ko­tikdu­rum­la­ra ve ağır dep­res­yo­na bağ­lı ank­si­ye­te­de; cerrahi premedi­kasyondaendikedir. Kanser kemoterapisine bağlı mide bulantısı ve kusmanın profilaktikve semptomatik tedavisi için standart antiemetik ilaçlarla tedaviye ilaveolarak endikedir.

Kontr.E.:Uy­ku­da ge­çi­ci so­lu­num ke­sil­me­si, cid­di so­lu­numyet­mez­liği, ben­zo­di­ya­ze­pin­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık, Mi­yas­te­niagra­vis, cid­di ka­ra­ciğer yet­mez­liği, akut dar açı­lı glo­kom.

Uyar.:Has­ta­lar, lo­ra­ze­pam kul­la­nı­mın­dan do­la­yı uyu­şuk­lukve­ya baş dön­me­si mey­da­na gel­me­diği an­la­şı­la­na ka­dar, teh­li­ke­lima­ki­ne ve­ya mo­tor­lu ta­şıt kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.Lo­ra­ze­pam kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da al­kol ve sant­ral si­nir sis­te­mi dep­re­san­la­rı­nakar­şı to­le­rans aza­la­cağın­dan, bu mad­de­le­ri kul­lan­mak­tan ka­çın­ma­la­rıve­ya dü­şük doz­da kul­lan­ma­la­rı, has­ta­la­ra öne­ril­me­li­dir. Böb­rekve ka­ra­ciğer bo­zuk­luğu olan has­ta­lar sık sık kont­rol edil­me­li ve doz,has­ta­nın ver­diği ya­nı­ta gö­re dik­kat­li­ce ayar­lan­ma­lı­dır. Ge­be­liğinözel­lik­le ilk ve son üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­liğin son üçayın­da, ye­ni­doğan­da so­lu­num dist­re­si ve ne­ona­tal hi­po­to­ni gö­rü­le­bi­le­ceğiiçin yük­sek doz­lar re­çe­te edil­me­me­li­dir. Has­ta­ya olan ya­ra­rı­nın be­beğeolan ris­kin­den faz­la ol­duğu he­kim ta­ra­fın­dan be­lir­til­me­dik­çe, em­zi­renan­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Ben­zo­di­ya­ze­pin­le­re bağ­lı ola­rak en sık bil­di­ri­lenad­vers re­ak­si­yon­lar gün­düz uy­ku­su, baş dön­me­si, kas za­yıf­lığı veatak­si­dir. Da­ha az sık­lık­la bil­di­ri­len ad­vers re­ak­si­yon­lar kon­füz­yon,dep­res­yon, hal­siz­lik, baş ağ­rı­sı, dik­kat azal­ma­sı, duy­gu­lar­da kö­rel­me,mi­de bu­lan­tı­sı, iş­tah deği­şik­liği, uy­ku bo­zu­kluğu, der­ma­to­lo­jik re­ak­si­yon­lar,gör­me bo­zuk­luk­la­rı, li­bi­do deği­şik­lik­le­ri ve gast­ro­in­tes­ti­nalsemp­tom­lar­dır.

Etkileş.:Ben­zo­di­ya­ze­pin­le­rin, al­kol, bar­bi­tü­rat, an­tip­si­ko­tik,se­da­tif/hip­no­tik, ank­si­yo­li­tik, an­ti­dep­re­san, nar­ko­tik anal­je­zik,se­da­tif an­ti­his­ta­mi­nik, an­ti­kon­vül­san ve anes­­te­zik gi­bi diğersant­ral si­nir sis­te­mi dep­re­san­la­rı ile bir­lik­te alın­ma­sı, ben­zo­di­ya­ze­pin­le­rinSSS üze­rin­de­ki dep­re­sif et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır. Lo­ra­ze­pam lok­sa­pinile be­ra­ber ve­ril­diğin­de aşı­rı dal­gın­lık, so­lu­num hı­zın­da be­lir­ginöl­çü­de azal­ma ve bir has­ta­da hi­po­tan­si­yon bil­di­ril­miş­tir. Lo­ra­ze­pam,klo­za­pin ile be­ra­ber ve­ril­diğin­de be­lir­gin se­das­yon, aşı­rı tü­kü­rüksal­gı­lan­ma­sı ve atak­si bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Do­zaj ve te­da­vi sü­re­si has­ta­ya gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Te­da­vi sü­re­si ola­bil­diğin­ce kı­sa ol­ma­lı ve müm­kün ola­bi­len en dü­şükdoz ya­zıl­ma­lı­dır. Ge­nel­lik­le, doz azal­tıl­ma­sı da­hil te­da­vi sü­re­si2 ve­ya 3 ayı aş­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi ka­de­me ka­de­me ke­sil­me­li­dir. Ativan Expidettabletleri tükürükle temas ettiğin­de hızla erir ve su­suz yutulabilir.

AtivanExpidet adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki