TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

BCG-SSI Kül­tü­rü Fla­kon   Bi­omeks

BCG, Da­ni­mar­ka 1331su­şu 30 mg (=108 Ko­lo­ni For­mas­yon Üni­te­si)

Ambalaj: 4 li­yo­fi­li­ze fla­kon.

End.: Ge­çi­ci hüc­re kar­si­no­mu ve insi­tu me­sa­ne kar­si­no­mu te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: BCG/SSI kül­tü­rü, kon­je­ni­tal ve­yaedi­nil­miş ba­ğı­şık­lık nok­san­lı­ğı olan ki­şi­le­re hiç­bir za­man uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Po­zi­tif HIV se­ro­lo­ji­si olan, ha­len im­mü­no­sup­re­sif ilaç­lar­la te­da­viedi­len, im­mü­no­sup­re­sif ve­ya rad­yas­yon te­ra­pi­si uy­gu­la­nan­la­ra,sis­te­mik mi­ko­bak­te­ri­yel sep­sis ris­ki ne­de­niy­le, BCG/SSI kül­tü­rüile im­mü­no­te­ra­pi ya­pıl­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­sı ge­re­kir. Kli­nik ola­rakvar­lı­ğı doğ­ru­lan­ma­mış ve kuş­ku­la­nı­lan tü­ber­kü­loz has­ta­lı­ğı,BCG/SSI’nin kul­la­nıl­ma­sı­na en­gel ol­mak­ta­dır. Üri­ner sis­tem en­fek­si­yo­nuolan has­ta­la­rın, BCG en­fek­si­yo­nu­nun ya­yıl­ma­sı ve­ya me­sa­ne ir­ri­tas­yo­nu­nunşid­de­ti­nin art­ma­sı ris­kin­den do­la­yı, te­da­vi­ye alın­ma­la­rı kont­ren­di­ke­dir.BCG/SSI ile im­mü­no­te­ra­pi ya­pıl­dık­tan son­ra im­mü­no­sup­re­sif te­da­visı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­sı ge­re­kir. BCG imm­mü­no­te­ra­pi­sin­den 3yıl son­ra kor­ti­kos­te­ro­id ba­ğın­tı­lı bir sis­te­mik BCG en­fek­si­yo­nu­nunyol aç­tı­ğı fa­tal bir ol­gu ra­por edil­miş­tir.

Uyar.: BCG im­mü­no­te­ra­pi­si, üri­neryol en­fek­si­yo­nu, he­ma­tü­ri ve­ya ne­de­ni bel­li ol­ma­yan ate­şi bu­lu­nanhas­ta­lar­da an­ti­mik­ro­bi­yal te­ra­pi­nin so­na er­me­si­ne ka­dar er­te­len­me­li­dir.Anor­mal ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon tes­ti gös­te­ren has­ta­la­rın dik­kat­libir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Ge­be­lik­te ve­ya em­zir­me sı­ra­sın­dakul­la­nıl­ma­sı kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: İnt­ra­ve­zi­kal uy­gu­la­ma­dan son­ragö­rü­len lo­ka­li­ze me­sa­ne re­ak­si­yon­la­rı, di­zü­ri, he­ma­tü­ri gi­bidu­rum­la­rı da kap­sa­mak­ta, art­mış üri­ner fre­kans ve­ya sis­tit ins­ti­las­yon­dan3-4 sa­at son­ra baş­la­mak­ta ve yak­la­şık ola­rak 1-2 gün sür­mek­te­dir.Ateş ve üşü­me, kı­rık­lık, ke­yif­siz­lik, mi­yal­ji pek çok has­ta­da or­ta­yaçık­mak­ta­dır. BCG/SSI kül­tü­rü ile te­da­vi edi­len has­ta­la­rın %2’sin­denda­ha azın­da şid­det­li yan et­ki­ler gö­rül­mek­te­dir. Bun­lar; sep­sis, epi­di­dim il­ti­ha­bı,me­sa­ne ağ­rı­sı, göz, ek­lem enf­la­mas­yo­nu ve me­sa­ne kont­rak­tü­rü­dür.

Etkileş.: Ke­mik ili­ği dep­re­san­la­rı, rad­yas­yonve di­ğer im­mü­no­süp­re­sif ajan­la­rın bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, yay­gınBCG en­fek­si­yon ris­ki ne­de­niy­le ve BCG/SSI kül­tü­rü­nün te­da­vi edi­ciet­ki­si­ni azal­ta­bi­le­ce­ğin­den bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­ti­ko­agü­lankul­la­nı­mı ile BCG im­mü­no­te­ra­pi­si­ne alı­nan ya­nıt­la­rın azal­dı­ğı­nada­ir bir­ta­kım bul­gu­lar var­dır.

Doz Önerisi: İm­mü­no­te­ra­pi için öne­ri­len doz 4 fla­kon­dur. Bu dozke­sin­lik­le aşıl­ma­ma­lı­dır. Me­sa­ne­nin yü­ze­yel tü­mör­le­ri­nin int­ra­ve­zi­kalte­da­vi­si ve­ya nüks­le­rin ön­len­me­si ama­cıy­la bi­yop­si­den ve­ya ya­pıl­dıy­satran­sü­ret­ral re­zek­si­yon­dan 7-14 gün son­ra te­da­vi­ye baş­lan­ma­lı­dır.Haf­ta­da bir uy­gu­la­ma ya­pıl­mak üze­re 6 ins­ti­las­yon uy­gu­la­nır. 4fla­kon içe­ri­ği ‰9’luk ste­ril, ko­ru­yu­cu içer­me­yen se­rum fiz­yo­lo­jikile süs­pan­si­yon ha­li­ne ge­ti­ri­lir. Te­da­vi­den op­ti­mum so­nuç ala­bil­mekiçin ge­rek­li olan ins­ti­las­yon sa­yı­sı bi­lin­me­mek­te­dir. An­cak yak­la­şık6-12 ins­ti­las­yon so­nun­da has­ta­la­rın ço­ğun­dan ya­nıt alı­na­bil­mek­te­dir.

BCGSSI adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki