TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Be­loc Am­pulAstraZeneca

Me­top­ro­lol tar­ta­rat

Ambalaj: 5mg/5 mLx1 ampul.

Be­loc Du­ru­les Uzun Et­ki­li Tab­let

Me­top­ro­lol tar­ta­rat

Ambalaj: 200 mgx20 tablet.

Be­loc ZOK Kont­rol­lü Sa­lı­nım Tab­le­ti

Me­top­ro­lol sük­si­nat

Ambalaj: 25 mgx20 tab­let : 50 mgx20 tab­let : 100mgx20 tablet.

End.:Hi­per­tan­si­yonte­da­vi­sin­de, an­ji­na pek­to­ri­sin uzun sü­re­li pro­fi­lak­si­sin­de, sup­ra­vent­ri­kü­lerve vent­ri­kü­ler arit­mi­le­ri içe­ren kar­di­yak ritm bo­zuk­luk­la­rın­da,mi­yo­kard en­fark­tü­sün­den son­ra­ki se­kon­der ko­ru­ma için te­yit edil­mişve­ya kuş­ku­lu mi­yo­kard en­fark­tü­sün­de, hi­per­ti­ro­idizm­de (yar­dım­cıte­da­vi ola­rak), pal­pi­tas­yon­lu fonk­si­yo­nel kalp has­ta­lık­la­rın­dave mig­re­nin ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir. Beloc ZOK isebunların yanı sıra, sol ventriküler sistolik fonksiyon bozukluğu ile birliktegörülen stabil semptomatik kronik kalp yetmezliği tedavisinde de endikedir.

Kontr.E.:Me­top­ro­lolve ben­zer tü­rev­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık; di­ğer b-blo­ker­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık, ikin­ci ve­ya üçün­cü de­re­ceat­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok, de­kom­pan­se kalp yet­mez­li­ği, kli­nik ola­rakan­lam­lı si­nüs bra­di­kar­di­si, has­ta si­nüs send­ro­mu, şid­det­li pe­ri­fe­rikar­te­ri­yel do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı, kar­di­yo­je­nik şok; t­eda­vi edil­me­mişfe­ok­ro­mo­si­to­ma, hi­po­tan­si­yon; şid­det­li bron­şi­yal as­tım ve­ya şid­det­libron­kos­pazm öy­kü­sü, mi­yo­kard en­fark­tü­sü olan has­ta­lar­da ve/ve­yaşid­det­li kalp yet­me­zli­ğin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer si­ro­zu me­top­ro­lo­lün plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rın­daar­tı­şa yol açar. Me­top­ro­lol te­da­vi­si özel­lik­le is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğıolan has­ta­lar­da ani­den ke­sil­me­me­li­dir. Gebelikte, ar­tan ute­rus ka­sıl­ma­la­rı­nıve ye­ni­do­ğan­da b-blo­kaj et­ki­si­nien­gel­le­mek için ola­sı en dü­şük doz kul­la­nıl­ma­lı ve do­ğum­dan 2-3 günön­ce te­da­vi ke­sil­me­li­dir. An­ne sü­tüy­le bes­le­nen be­bek­ler b-re­sep­tör­le­rin blo­ka­jı­na aitbe­lir­ti­ler yö­nün­den ya­kın­dan iz­len­me­li­dir. Me­top­ro­lol baş dön­me­si,bit­kin­lik ve­ya gör­sel ra­hat­sız­lık­la­ra ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den, has­ta­nınaraç ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ği üze­ri­ne ad­vers et­ki ya­pa­bi­lir.

Yan E.:Bit­kin­lik,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, bra­di­kar­di, pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon (ba­zansen­kop ile bir­lik­te), bu­lan­tı ve kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, efo­ra bağ­lı ne­fesdar­lı­ğı görülebilir.

Etkileş.:Ay­nı za­man­daka­te­ko­la­min tü­ke­ten ilaç­la­rı, di­ğer b-blo­ker­le­ri (göz dam­la­sı form­la­rı da­hil) ve­yaMAO in­hi­bi­tör­le­ri alan has­ta­lar gö­ze­tim al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. b-blo­ker alan has­ta­lar­da pra­zo­si­ninilk do­zu ile bir­lik­te akut pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon ar­ta­bi­lir. Klo­ni­din­lebir­lik­te me­top­ro­lol kul­la­nan has­ta­lar­da, eğer klo­ni­din te­da­vi­si­neson ve­ri­le­cek­se, me­top­ro­lol kul­la­nı­mı­na klo­ni­di­nin ke­sil­me­sin­denbir­kaç gün ön­ce son ve­ril­me­li­dir. Ve­ra­pa­mil ve dil­ti­azem gi­bi kal­si­yumka­nal blo­ker­le­ri b-blo­ker­le­rinkan ba­sın­cı, kalp atı­mı, kar­di­yak ka­sıl­ma ve at­ri­yo­vent­ri­kü­ler ile­timüze­ri­ne et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. Kalp dur­ma ris­ki ne­de­niy­leme­top­ro­lol kul­la­nan has­ta­lar­da IV yol­dan ve­ra­pa­mil ti­pin­de (fe­ni­lal­ki­la­min)kal­si­yum ka­nal blo­ker­le­ri ve­ril­me­me­li­dir. Me­top­ro­lol ile bir­lik­teve­ra­pa­mil tip­te oral kal­si­yum ka­nal blo­ke­ri kul­la­nan has­ta­lar ya­kın­daniz­len­me­li­dir. Ami­­oda­ron, pro­pa­fe­non, ki­ni­din ve di­so­pi­ra­mid gi­bidi­ğer Sı­nıf-I an­ti­arit­mik bi­le­şik­ler, b-blo­ker­le­rin kalp atı­mı ve at­ri­yo­vent­ri­kü­lerile­tim üze­ri­ne et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. Nit­rog­li­se­rin me­top­ro­lo­lünhi­po­tan­sif et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Di­ji­tal gli­ko­zit­le­riy­le bir­lik­tekul­la­nı­mı bra­di­kar­di­de ar­tış ve/ve­ya at­ri­yo­vent­ri­kü­ler ile­timsü­re­sin­de art­ma­ya ne­den ola­bi­lir. Ad­re­na­lin ve­ya di­ğer sem­pa­to­mi­me­tikbi­le­şik­ler (ör­ne­ğin an­ti­tüs­sif­ler ve­ya göz ve ku­lak dam­la­la­rı) b-blo­ker­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dık­la­rın­dahi­per­tan­sif re­ak­si­yon­la­rı uya­ra­bi­lir­ler. İn­sü­lin kul­la­nan di­ya­be­tikhas­ta­lar­da, b-blo­kerte­da­vi­si ar­tan ve­ya uzun sü­re de­vam eden hi­pog­li­se­mi ile iliş­ki­liola­bi­lir. b-blo­ker­leray­rı­ca sül­fo­nil üre­le­rin hi­pog­li­se­mik et­ki­le­ri­ni de an­ta­go­ni­zeede­bi­lir. İn­do­me­ta­sin gi­bi nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­labir­lik­te kul­la­nı­mı me­top­ro­lo­lün an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.Me­top­ro­lol li­do­ka­inin kli­ren­si­ni azal­ta­rak et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ba­zı in­ha­las­yon anes­te­zik­le­ri b-blo­ker­le­rin kar­di­yo­dep­re­san et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.Me­top­ro­lo­lün plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı ri­fam­pi­sin ta­ra­fın­dan azal­tı­la­bi­lirve si­me­ti­din­le ar­ta­bi­lir. Me­top­ro­lol al­ko­lün far­ma­ko­ki­ne­tik pa­ra­met­re­le­ri­nide­ğiş­ti­re­bi­lir.

Doz Önerisi:Beloc Ampul: Pa­ren­te­ral me­top­ro­lol kul­la­nı­mı,iz­le­me ve re­ani­mas­yon ci­haz­la­rı­nın bu­lun­du­ğu bir yer­de ve de­ne­yim­lihe­kim gö­ze­ti­mi al­tın­da ya­pıl­ma­lı­dır. Mi­yo­kard en­fark­tü­sü­nün akut te­da­vi­sin­de, has­ta has­ta­ne­yege­ti­ri­lir ge­tiril­mez müm­kün olan en kı­sa za­man­da IV yol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır.Bu amaç­la ve has­ta­nın he­mo­di­na­mik du­ru­mu göz önü­ne alı­na­rak, iki­şerda­ki­ka aray­la 3 kez 5 mg’lik bo­lus tar­zın­da uy­gu­la­nır. Tam IV doz olan15 mg’ye ta­ham­mül gös­te­ren has­ta­lar­da, son IV uy­gu­la­ma­dan 15 da­ki­kason­ra gün­de 4 kez 50 mg şek­lin­de tab­let­le sü­rek te­da­vi­si­ne ge­çil­me­live 48 sa­at bo­yun­ca de­vam et­ti­ril­me­li­dir. Sü­rek te­da­vi­sin­de doz,oral yol­dan gün­de 200 mg’dir. Ta­şi­arit­mi­ler­de ilk baş­ta 5 mg’ye ka­dar me­top­ro­lol, da­ki­ka­da 1-2mg gi­de­cek şe­kil­de IV yol­dan uy­gu­la­nır. Bu uy­gu­la­ma, tat­min edi­cibir ya­nıt alı­na­na ka­dar be­şer da­ki­ka­lık ara­lar­la tek­rar­la­na­bi­lir.Top­lam 10-15 mg’lik bir doz, ge­nel­lik­le ye­ter­li ol­mak­ta­dır. Arit­mikont­rol al­tı­na alı­nın­ca, son IV uy­gu­la­ma­dan 4 ile 6 sa­at son­ra gün­de3 kez 50 mg doz­da oral ve­ri­lir.Beloc Durules Uzun EtkiliTablet: Gün­lük doz100-200 mg’dir. Sa­bah­la­rı tek doz 100-200 mg ve­ya sa­bah ve ak­şam­la­rıiki eşit do­za bö­lün­müş ola­rak 200 mg’dir. Beloc ZOK Kontrollü Salım Tableti: Günlük dozun bir kerede ve tercihen sabah­ları alınmasıönerilir. Kontrollü salımlı tabletler bölü­ne­bi­lir. Tabletler çiğnenmemeli,ezilmemeli, en az yarım bardak sıvı ile yutul­ma­lı­dır. Yemekle birliktealınması biyoyararlanı­mı­nı etkilemez. Bradi­kar­diye neden olmamak için dozhastaya göre ayarlanmalıdır. Hiper­tansiyon: Günde bir kez 50-100 mg alı­­nır. 100 mg ile yeterliyanıt alınamayan hastalarda doz yükseltilebilir veya tedaviye başka bir antihi­per­tansifilaç, tercihen diü­re­tikler ve dihidropiridin grubu kalsiyum antagonistieklenebilir. Angina pectoris: Günde bir kez 100-200 mg alınır. Gerekirse tedaviyenitratlar eklene­bilir veya doz yükseltilir. Stabil kalp yetmezliği,fonksiyonel sınıf II: İlk iki hafta için önerilen başlangıç dozu günde bir kez25 mg'dir. İki haftanın sonunda doz yükseltilerek günde bir kez 50 mg verilir.Daha sonra doz her iki haftada bir iki katına çıkarılarak günde bir kez 200 mgolan sürek dozuna ula­şılır. Stabil kalp yetmezliği, fonksiyonel sınıf III-IV: Önerilen başlangıç dozu günde bir kez12.5 mg'dir. Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır ve dozun yük­seltilmesisırasında bazı hastalarda kalp yetmez­liği semptomları kötü­le­şebileceğindenhasta yakından iz­len­melidir. Bir-iki hafta sonra doz günde bir kez 25 mg'yeyükseltilebilir. Daha sonraki iki hafta boyunca doz günde bir kez 50 mgverilir. Tolere edebilen hastalarda doz, her iki haftada bir iki katınaçıkarılarak günlük maksimum doz olan 200 mg'ye ulaşılır. Kar­di­yak arit­miler: Günde bir kez 100-200 mg. Gerekirsedoz yükseltilebilir. Miyo­kard enfark­tü­sün­den sonra profilaktik tedavi: Sürek dozu olarak günde bir kez 200mg verilir. Palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları: Günde bir kez 100 mg. Gere­kirse dozyükseltilebilir. Migren profilaksisi: Günde bir kez 100-200 mg.

Beloc adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki