TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bri­canyl İn­ha­ler    AstraZeneca

Ter­bu­ta­li­n sül­fat

Ambalaj: 0.25 mgx400 doz­/10 mL.

Bri­canyl Eks­pek­to­ran Şu­rup

Ter­bu­ta­li­n sül­fat1.5 mg, ga­ya­kol gli­se­ril et­er 66.5 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.   

Bri­canyl Tab­let

Ter­bu­ta­li­n sül­fat

Ambalaj: 2.5 mgx50tablet.

Bri­canyl Du­ru­les Tab­let

Ter­bu­ta­li­n sül­fat

Ambalaj: 5 mgx50 tablet.

Bri­canyl Tur­bu­ha­ler Toz İn­ha­la­tör

Ter­bu­ta­li­n sül­fat

Ambalaj: 0.5 mgx200 doz­.

End.:Bron­şi­yalas­tım, kro­nik bron­şit, am­fi­zem ve bronş spaz­mı­nın komp­li­kas­yon ya­pı­cıbir et­ken ol­duğu diğer ak­ciğer has­ta­lık­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ter­bu­ta­li­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­duğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ye­ter­li dü­zey­de kont­rol al­tı­na alı­na­ma­mış hi­per­ti­ro­idizm­de,sem­pa­to­mi­me­tik­le­re du­yar­lığın art­mış ol­duğu du­rum­lar­da, ter­bu­ta­lindik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. b2-uya­rı­cı­la­rı,kan şe­ke­ri­nin yük­sel­me­si­ne ne­den olur­lar. Hi­pert­ro­fik kar­di­yo­mi­yo­pa­tidu­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. b2-ago­nist­ler,özel­lik­le ksan­tin tü­rev­le­ri, ste­ro­id­ler, di­üre­tik­ler­le bir­lik­tekul­la­nıl­dık­la­rın­da ya da hi­pok­si söz­ko­nu­suy­sa hi­po­po­ta­se­mi­yeyol aça­bi­lir. Ge­be­liğin ilk üç ayın­da çok ge­rek­li ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ter­bu­ta­lin sü­te ge­çer, an­cak te­ra­pö­tik doz­lar­da be­bek üze­rin­deher­han­gi bir olum­suz et­ki gös­ter­me­si bek­len­mez.

Yan E.:Bu­gü­neka­dar bil­di­ril­miş olan yan et­ki­le­rin (ör­neğin tre­mor, baş ağ­rı­sı, to­nikkas kramp­la­rı, çar­pın­tı) tü­mü sem­pa­to­mi­me­tik amin­le­re öz­gü et­ki­ler­dir.Ba­zı ol­gu­lar­da ek­san­tem ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir. Uy­ku ve dav­ra­nışbo­zuk­luk­la­rı ge­li­şe­bi­le­ceği bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Diğer sem­pa­to­mi­me­tik amin­ler ya da ad­re­na­lin­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­ri ya da tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­late­da­vi edi­len has­ta­lar­da, söz ko­nu­su ilaç­la­rın ter­bu­ta­lin sül­fa­tınvas­kü­ler et­ki­le­ri­ni güç­len­dir­me­si müm­kün ol­duğun­dan dik­kat­liolun­ma­lı­dır. Bron­kos­pas­tik has­ta­lık te­da­vi­siy­le bir­lik­te hi­per­tan­si­yonte­da­vi­si gö­ren­ler­de, hi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Bricanyl İnhaler: Gün­lük doz eriş­kin­ler­deher 4 sa­at­te bir 1-2 in­ha­las­yon­dur.Bricanyl Ekspektoran Şurup: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3 kez 2-3 öl­çek ve ço­cuk­lar­da3 kez 0.25 mL/kg.Bricanyl Tablet: Bron­kos­pazm­daeriş­kin­le­re ilk 1-2 haf­ta için­de gün­de 3 kez 1 tab­let öne­ri­lir. Doz ge­re­ki­yor­sa da­ha son­ra gün­de3 kez 2 tab­le­te yük­sel­ti­le­bi­lir. 7-15 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 2-3kez 1 tab­let öne­ri­lir. Eriş­kin­ler­de 24 sa­at için­de ve­ri­le­cek top­lamdoz 15 mg’yi, ço­cuk­lar­da 7.5 mg’yi geç­me­me­li­dir. Bricanyl Durules Tab­let: 5-12 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra sa­bahve ak­şam­la­rı 5 mg’lik 1 tab­let. Eriş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­dagün­lük sü­rek te­da­vi­si, iki do­za bö­lün­mek üze­re 2-3 tab­let­tir (10-15mg). 1 tab­let sa­bah 1 tab­let ak­şam ya da 1 tab­let sa­bah 2 tab­let ak­şamalı­nır. Nok­tür­nal be­lir­ti­le­rin ön plan­da ol­duğu has­ta­lar­da, tüm gün­lükdoz bir ke­re­de ak­şam­la­rı ve­ri­le­bi­lir. Bricanyl Turbuhaler: Eriş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da 6 sa­at­tebir 0.5 mg (1 in­ha­las­yon) ya da ge­rek­li ol­duğun­da kul­la­nı­lır. Ağır ol­gu­lar­dabir ke­re­de 3 doz ve­ri­le­bi­lir. 24 sa­at için­de 12 doz­dan faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.5-12 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­lar­da 6 sa­at­te bir 1 in­ha­las­yon ya da ge­rek­liol­duğun­da kul­la­nı­lır. Ağır ol­gu­lar­da, bir ke­re­de 2 doz ve­ri­le­bi­lir.24 sa­at için­de 8 doz­dan faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Bricanyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki